جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای شماره 170-4/4/48

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
"همانطورکه ضمن رای شعبه 11دادگاه استان مرکزاشعارگردیده با عنایت به اختیارات کامل ووسیع مندرج دروکالت مورداستنادرسیدگی دادگاه بی اشکال بوده وچون حکم فرجامخواسته متکی به دلائل ورسیدگی های کافی صادرگردیده که به لحاظ عدم مبانیت بامحتویات پرونده وقانون اصولادر دیوان کشورمعتبراست واعتراضات فرجامی اصلی وتبعی طرفین دعوی مالاخدشه برنظرواستنباط دادگاه است که دراین مقام موثرنیست وازنظررعایت موازین قانونی وقواعددادرسی هم اشکال موثروقابل نقضی ملاحظه نمی شودلذا بموجب مواد558 و565 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می شود."

* سابقه *
رای اصراری شماره 170-4/4/48
پرونده های 2/3843 و15/3563 و11/3538 حقوقی

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فرجامخواه آقای سیدیحیی طباطبائی ساکن تهران خیابان امیریه کوی دارائی وکیل آقای (و)که آقای (و) وکیل بانو(ه) می باشد.
فرجامخوانده آقای (ی )
فرجامخواه آقای (ی )
فرجامخوانده تبعی آقای (ی )
فرجامخواهی ازحکم 19دی 43 شعبه یازدهم دادگاه استان مرکزبه شماره 414
تاریخ ابلاغ حکم به وکیل مع الواسطه فرجامخواه اصلی دهم اسفندماه 1343
تاریخ ورودعرضحال فرجامی به دفتردیوان عالی کشوربیستم اسفندماه 1343
ازروز15تا24نوامبرمیلادی موافق 23ماه آبان تاسوم آذر1329نزد سردفترشماره 5 پاریس چندنفرازجمله آقای (ط)وبانو(ه)به وکالت آقای (و) وکالت واختیارداده اندکه ازطرف موکلین مبادرت به اخذترکه های آنها بنمایدوکیل حق توکیل غیرداردووکیل توکیلی نیزحق توکیل غیرراداردبطور کلی وکیل آنچه برای جریان این وکالت نامه لازم داردبهرعنوان انجام دهدبهر عنوانی که موکلین مدیون شناخته شوندبپردازدبه حساب طلبکاران وبدهکاران وامانت داران واشخاص مختلف رسیدگی ونتیجه حساب آنهاراتعیین و باقیمانده بدهکاران رادریافت کندفهرست حسابهای مختلف راپرداخته و مبالغ لازم رابه طلبکاران تادیه کندوکیل قراردادمنعقدوسازش نمایدهر گونه تعقیب قضائی ازمقدمات صلح یاتحصیل حکم بنمایدمطالبات راتادیه کند. پس ازآن درچهارم آذرماه 1332آقای (و)وکیل مذکوربه آقای (ی )برای کلیه اختلافات موکلین یایکی ازآنهاازیک طرف واشخاص وبنگاهها و ادارات وشرکتهاووزارت خانه هاازطرف دیگربهرنحووبهرعنوانی باشد اعم ازحقوقی وجزائی باتمام اختیارات (مندرجه دروکالت نامه مورخ 22 نوامبر1950شماره 59) وکالت داده است (بموجب وکالتنامه شماره 262- 15/9/1332) در22/9/33 وکالت نامه تحت شماره 5803 دفتراسنادرسمی تجدیدشده که آقای (ن )ساکن تبریزخیابان شاهپورنیزوکیل باشددووکیل منفردا و مجتمعا حق اقدام داشته باشند.
باحفظ مقدمه مزبوره روز25/12/38آقای (ی )عرضحالی بخواسته هشتصدو دویست ونودریال بطفیت بانو(ه)ساکنه پاریس والواپرهن 28کوچه آناطول فرانس موکله آقای (و)ساکن خیابان همایون شماره 64تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده است به این توضیح ....اینجانب اموری به عنوان وکیل مع الواسطه بعنوان وکیل بانو(ه)طبق وکالتنامه تفویضی ازطرف آقای (و) وکیل تام الاختیاربانو(ه)انجام داده واستحقاق دریافت حق الوکاله به این این کیفیت دارم .
1- موافق حکم 8/9/1318شعبه سوم دادگاه استان شهرستان تبریزبا وکالت مع الواسطه (ط)برای ششدانگ قریه وایقان وپنج دانگ قریه بویدوز ارسباران برعلیه ورئه (الف )و(ع )دعوی اقامه وحکم تخلیه یدغاصبانه آنها غیاباصادرحکم ورثه (الف )دراستیناف تائیدودردیوان کشورابرام و اجرائیه صادرشده چون (ط)فوت کرده وارث منحصربانو(ه)معرفی وقراءمحکوم به تحویل (و)وکیل تام الاختیارمشارالیهاداده شد،اینجانب طبق صورت حساب 16دیماه 1323به وکیل مزبورمراجعه وحق الوکاله راخواستم وکیل ذیل صورت حساب باتصدیق حق من آن راموکول به تقویم املاک محکوم به کردبعدطبق اظهارنامه مجددمطالبه حق الوکاله شدچون اعتناءنکردعجالتاقیمت سه دانگ وایقان وبویدوز1200000ریال تعیین وتقاضی تقویم آن راتوسط کارشناس دارم نسبت به حق الوکاله بابت دادرسی 118750ریال وبرای عملیات اجرائی 60000ریال جمعا178750ریال است که پس ازوضع 3320ریال پرداختی آن یک صدوهفتادوپنج هزاروچهارصدوسی ریال می شوددرخواست حکم مقتضی دارم .
2-درخصوص ثبت قراءوایقان وبویدوزبنام بانو(ه)چندین سال زحمات کشیدم بالنتیجه منجربصدوردستورثبت بنام (ه)وبرای تشخیص زحمات این جانب پرونده 2-14/42/132ثبت کل اسنادبوده وتقاضی ملاحظه آن رادارم که حق الوکاله آن موافق تعرفه وزارت دادگستری صدی پنج قیمت ملک 60000ریال می شود(و)موافق وکالت نامه 11615-14/9/32برای تعقیب دعاوی وراث مزبوربه اینجانب وکالت می دهدمن به وکالت بانو(ه)علیه شعبه کنسولی سفارت شوروی درتهران عرضحال اعتراض نسبت به تعیین امین ترکه ورفع بازداشت ازسهمیه (ط)درتجارت خانه برادران (ط)داده ام شعبه اول دادگاه بخش بشرح دادنامه 20شهریور1322(ط)راحین الفوت تبعه ایران شناخته و درخواست کنسولگری شوروی راردکرده وحکم تعیین امین ترکه رافسخ نموده و این حکم تادیوان عالی کشورتائیدوابرام گردیده است وطماس صاحب یک پنجم دارائی تجارتخانه برادران طومانیانس معرفی شده وچون درشرکت نامه شرکت تضامنی طرمانیانس تابع روس معرفی شده بودبه این عنوان کنسولگری بانو(ه) راوارث طرمانیانس نمی شناخت موافق پرونده حصروراثت طوماس دارای ورقه هویت صادرازسخالوئی فرانسه معرفی وتابعیت اونامعلوم بودومن با زحمات زیادتابعیت ایرانی اوراتحصیل وپس ازاصلاح گواهی نامه حصروراثت وصدورگواهی تکمیلی حقوق بانو(ه)بعنوان وارث منحصربفردطومانیانس محرزگردیده وبعدبرای استردادسهم الارث (ه)ازاداره تصفیه تبریزوتحویل به اویک سلسله عملیات انجام رونوشت چندفقره تلگراف ونامه های مربوط پیوست است .
توجه دادگاه رابه تلگراف آقای جان فزانماینده پیلوسیان ونامه 21 مهر1333رئیس اداره تصفیه تبریزوپرونده های 27-468و33-1417و20/111 شعبتین اول وپنجم دادگاه بخش وشعبه پنجم دادگاه شهرستان وامورورشکستگی جلب می نمایم که جای هیچ شبهه باقی نماند.
قیمت دارائی تجارتخانه برادران طومانیانس طبق تصدیق اداره تصفیه 80/45986131ریال تعیین وحق الوکاله اینجانب ازآن 456860ریال می شودکه قیمت املاک مزبوربیش ازقیمت تقویمی اداره تصفیه می باشداینجانب با تحصیل دلائل لازم ومراجعه وصدوردستوراجراءنسبت به قراءواقعات در مشکین شهروتحویل املاک مزبوربه نماینده پیلوسیان طبق پرونده 21-34شعبه هفتم دادگاه شهرستان که حق الوکاله اینجانب دراین موردیک صدوپنجاه هزار ریال می باشدبمراتب حق الوکاله دعاوی عملیات اجرائی وثبت دعاوی بطرفیت کنسولگری شوروی وعمل اجرائی قراءصلوات جمعه 842290می شودو تمامی هزینه هاراخودم پرداخته ام وهنوزمنظورننموده اندومبلغ سی هزار ریال داده اندبقیه طلب اینجانب 812290ریال می باشدتقاضای رسیدگی وصدور حکم باخسارات دارم ضمیمه عرضحال ازرونوشت احکام محاکم ونامه های ادارات تصفیه وتلگراف اداره املاک ووکالتنامه جمعابیست ویک فقره می باشدوبه تفضیل مندرج درعرضحال رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران ارجاع وپس ازرسیدگی وارجاع امربه کارشناس وباتوجه به مجموع اوراق پرونده ودقت درنحوه اقدام وکیل (خواهان دعوی )به استثناءحق الوکاله ششدانگ وایقان وپنج دانگ بویدوزوقراءصلوات واقع درمشکین شهرچون اعتراض موجهی به نظرکارشناس ایرادنشده درتاریخ 23دیماه 41دادگاه دادرسی رانسبت به این قسمت ازخواسته دعوی خاتمه یافته تلقی وچنین رای داده می شود(درباب خسارت حق الوکاله مستثنیات به دادگاه شهرستان تبریز ومشکین شهرنیابت قضائی بادستورلازم اعطاءشده است )(...ازتوجه به مجموع اوراقی که ازناحیه خواهان به دادخواست پیوست ودادگاه براساس توجه کامل به مندرجات آن صحت جهات دعوی اقامه شده رامدلل احرازوبه همین جهت درمقام ارجاع امربه کارشناس وکسب نظرایشان برآمده حقانیت خواهان در مطالبه محل کلام نیست بنابراین ونظربه اینکه ازناحیه طرفین دعوی اعتراض موثری بنظرایشان نشده وازتوجه به کلیه جهاتی که موردنظرکارشناس واقع شده مطابق نظرایشان بااوضاع واحوال مسلم قضیه استفاده واستنباط می شودونظر به اینکه هیچ یک ازاعتراضات موردایرادوکیل خواهان تزلزل مبانی اظهار نظرکارشناس رادردادگاه مدلل نمیداردازاین جهت دادگاه استحقاق خواهان رادرمطالبه 000،370ریال حق الوکاله ثبت سه دانگ مشاع ازقریه وایقان و دودانگ ونیم ازقریه بویدوزوموضوع دعوی بانو(ه)بطرفیت آقای آلکساندراف مدیرشعبه کنسولی کبرای شوروی مدلل تشخیص وبانوخوانده را به پرداخت مبلغ 370000ریال بابت حق الوکاله پرونده های فوق الذکرو2141 ریال هزینه دادرسی و10000ریال دستمزدکارشناس و18500ریال حق الوکاله وکلای خواهان محکوم می نماید).
براثرلایحه 10دی 42چون محکوم له خسارت تاخیرتادیه رامطالبه نموده روز16دی ماه 42شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران اینطوررای داده است :
(چون خسارت تاخیرتادیه دردادنامه 474-24/11/41قیدنشده نسبت به مبلغ 220100ریال که رای این دادگاه درشعبه ششم دادگاه استان تائیدشده خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 7/100585ریال بابت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تااین تاریخ درحق خوهان می گرددوضمنااجراءمکلف است خسارت تاخیرتادیه رانسبت به مبلغ 220100ریال ازقرارصدی دوازده درسال ازاین تاریخ تاروزی اجرای حکم ازخوانده درحق خواهان اخذنماید) طرفین ازاصل حکم مرقوم پژوهشخواسته اندروز15مهر42شعبه ششم دادگاه استان مرکزبواسطه عدم رفع نقص عرضحال پژوهشی آقای (ی )قرارردعرضحال اوراداده و درخصوص عدم احتساب مبالغی که پژوهشخواه باتقدیم مدارکی درمرحله بدوی مدعی پرداخت بابت حق الوکاله گردیده باتوجه به اسینکه پرداخت مبالغ مزبورازچه بابت است اصولامربوط به پژوهشخواهی می باشدومدافعات پژوهشخوانده مبنی براینکه مبالغ مزبوربابت اقدامات ومحاکمات و موضوعات دیگری دریافت گردیده مدلل وموجه نمی باشدصدوردادنامه بدوی بدون احتساب وکسرمبالغ مذکورصحیح نبوده است ولذادادنامه پژوهشخواسته نسبت به محکومیت پژوهشخواه به تادیه مبلغی معادل 149900ریال فسخ ونسبت به محکومیت مشارالیه به تادیه مبلغ 220100ریال (دویست وبیست هزارو یکصدریال )مابه التفاوت مذکورتامبلغ سیصدوهفتادهزارریال کل محکوم به مذکوردردادنامه پژوهشخواسته نسبت به اصل مدعی به تائیدوچون اعتراضات پژوهشخواه نسبت به خسارات درباب حق الوکاله ودستمزدکارشناس موجه و موثرنبوده دادنامه بدوی نسبت به مبالغی که بابت خسارات قیدگردیده نیز تائیدگردیده است .)
آقای یحیی طباطبائی وکیل مع الواسطه بانو(ه)محکوم علیهاازحکم مرقوم فرجامخواسته وآقای (ی )محکوم له نیزفرجامخواهی تبعی نموده و رسیدگی قضیه بشرح پرونده های 11/3538و15/3563حقوقی به شعبه ششم دیوان عالی کشورارجاع وروزدوم خردادماه 1343به اکثریت آراءحکم استینافی نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزمحول گردیده است .
اینک متن رای :
(دعوی مطروحه بطرفیت بانو(ه)طرح شده ودادخواست به مشارالیها ابلاغ نشده وبعنوان اینکه آقای (و)وکیل مشارالیهااست دعوی بطرفیت (و) جریان یافته ووکالت نامه آقای (و)عبارت ازوکالت نامه مورخ نوامبر1950 که درپاریس تنظیم وترجمه مصدق آن ضمیمه پرونده است وموضوع وکالت منحصر است به اموری که درمتن وکالت تصریح شده وبافرض آنکه شامل تقاضی ثبت قراء وایقان وبویدوزوجریان ثبتی آن گردد(باآنکه برحسب ظاهرچنین اختیاری به آقای (و)داده نشده )شامل اختیارآقای (و)ودفاع ازدعوی مطروحه که بعنوان مطالبه حق الوکاله دراسفندماه 38مارس 1960میلادی )طرح شده نمی باشدو اساسادراین قبیل دعاوی درآن وکالت نامه به مشارالیه وکالتی داده نشده است بنابراین صدورحکم علیه بانوی مشارالیهابدون ابلاغ دعوی به اومجوز قانونی نداشته درهردوقسمت (فرجام اصلی وتبعی )مخدوش وباتوجه به ماده 660و661قانون مدنی به اکثریت آراءبموجب ماده 559آئین دادرسی مدنی شکسته می شود).
پس ازنقض حکم شعبه ششم دادگاه استان مرکزبه شرح مذکورودرخواست پژوهشی ازحکم 16دی ماه 42شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران که درباب خسارت تاخیرتادیه به تبعیت ازحکم اصلی داده شده رسیدگی به هردوپرونده یعنی رسیدگی بعدالنقص ورسیدگی به خسارت تاخیرتادیه به شعبه یازدهم دادگاه استان مرکزارجاع گردیده وپس ازرسیدگی های روز19دی ماه 43دادگاه مزبورچنین رای داده است .
اعتراضات وکیل پژوهشخواه درموردایرادمرورزمان وردایرادعدم توجه دعوی تکرارمطالبی است که درمراحل بدوی عنوان شده وازطرف دادگاه شهرستان موجهاردشده است وبنظراین دادگاه نیزباصدوراحکام واتخاذ تصمیمات نهائی درمورداموروکالتی که حق الزحمه آنهاموردمطالبه ولحوق حکم بدوی قرارگرفته است والتفات به تاریخ اظهارنامه وطرح دعوی موضوع مشمول مرورزمان قانونی نگردیده است همچنین درخصوص ایرادعدم توجه دفاع آقای دکتر(ک )وکیل سابق پژوهشخواه ضمن لایحه اولین جوابیه آن است که چون آقای (و)ازتاریخ 22 نوامبر1950مطابق 8/9/29ازورثه برادران طومانیانس من جمله بانو(ه)قبول وکالت نموده به این جهت نسبت به مطالبات ادعائی خواهان منشاءآنهاپیش ازوکالت موکل است قانونادعوی متوجه موکل نمی باشد"درصورتیکه بنظراین دادگاه باعنایت به اختیارات کامل ومطلق و وسیع آقای (و)وکیل تعیین شده دروکالت نامه مورداستناداختیارات مذکور شامل تادیه دیون موکلین ومن جمله جوابگوئی نسبت به دعوی حاضرکه منشاءحق صاحب دفاع مربوط به قبل ازتاریخ تنظیم وکالت نامه معرفی شده است نیز می باشدوبه جهات یادشده ایرادات مذکورردمی شوددرماهیت امرهرچند اعتراضی که درزمینه ارجاع امربه کارشناس برای تعیین میزان دستمزدآقای (ی )به عمل آمده واردبنظرمی رسدوتشخیص میزان حق الوکاله قانونابادادگاه است لکن چون باتوجه به کم وکیف اقدامات وکیل ونتایج حاصله ازآن مبلغی که ازطرف کارشناس تعیین شده وموردرسیدگی وحکم قرارگرفته متناسب بازحمات واقدامات وکیل مذکوربنظرمی رسدلذااین دادگاه نیزاستحقاق آقای (ی )را معادل مبلغ منعکس درنظریه کارشناس ومندرج درحکم پژوهشخواسته تشخیص می نمایدوچون تعیین اینکه وجوه پرداخت شده پژوهشخوانده ازچه بابت بوده باپرداخت کننده می باشدودفاع آقای (ی )به اینکه پرداخت های مزبوربابت دعاوی ووکالت نامه های دیگربوده است نسبت به اغلب ارقام موردبحث که ذیلامنعکس می گرددمدلل نمی باشدوبااین وصف منظورشدن پرداختهای مزبور ازطرف دادگاه بدوی ضمن محاسبه محکوم به دادنامه پژوهشخواسته صحیح نبوده لذادادنامه مزبورنسبت به وجوهی که بشرح ذیل ه آقای (ی )پرداخت شده جمعا بالغ برمبلغ 110320ریال می گرددودرمورداصل خواسته ومبلغ 6/551ریال هزینه دادرسی ومبلغ ده هزارریال حق الزحمه کارشناس ومبلغ 4/5506 ریال حق الوکاله وکیل فسخ ونسبت به مازادبروجوه مذکورتائیدمی گردد.
1- بموجب گواهی اداره تصفیه مبلغ چهل هزارریال در16/9/1331به آقای (ی )پرداخت شده .
2- بموجب چک 206079مبلغ بیست هزارریال دروجه آقای (ی )پرداخت شده .
3- بموجب چک 4981مبلغ چهارده هزارریال که هفت هزارریال آن دروجه آقای دکترموتمنی پرداخت شده .
4- بموجب چک 4983دوهزارریال که مبلغ هفت هزارریال دروجه آقای دکترموتمنی پرداخت شده .
5- بموجب چک 4988مبلغ پانزده هزارریال که هفت هزاروپانصدریال ازآن دروجه آقای دکترموتمنی پرداخت شده .
6-بموجب چک 36644مبلغ بیست هزارریال که مبلغ هفت هزاروپانصد ریال ازآن دروجه آقای دکترموتمنی پرداخت شده .
7- بموجب چک شماره 130804دوهزاروچهارصدریال که مبلغ هفت هزاروپانصد ریال ازآن دروجه آقای دکترموتمنی پرداخت شده .
8- بموجب چک 130806مبلغ ده هزارریال که مبلغ 7500ریال ازآن به آقای دکترموتمنی پرداخت شده .
9- بموجب چک 188356مبلغ پنجهزارریال که مبلغ 7500ریال ازآن به آقای دکترموتمنی پرداخت شده .
10- بموجب چک 188363مبلغ پنجهزارریال .
11- بموجب چک 188369مبلغ یک هزاروچهارصدوبیست ریال .
لکن نسبت به مازادازپرداخت های مذکورکه بموجب چکهای شماره 242929بمبلغ 3500ریال وبه شماره 130803به مبلغ 580ریال وشماره 130823 مبلغ 1000ریال بنام اشخاص دیگرصادروپرداخت نگردیده ونیزدرخصوص نیمی ازوجه چکهای شماره 4981و4988که دروجه آقای دکترموتمنی پرداخت شده وبه شرح لایحه مورخه 19تیرماه 1338آقای (ی )که مورداستنادآقای دکتر(ک )قرار گرفته است وازاین حیث علیه اوسندیت داردموکل ایشان مجازدرپرداخت آن وجوه به آقای موتمنی بوده است وجوه مذکورقابل احتساب درقبال حق الوکاله استحقاقی پژوهشخوانده نمی باشدلذادرخواست پژوهشخواه دراین قسمت رد می شودوپژوهشخواه دراین موردبه بی حقی محکوم می گرددودرموضوع پژوهشی نسبت به حکمی که درزمینه خسارات تاخیرتادیه صادرگردیده است نیزچون اعتراض موجهی ازطرف پژوهشخواه به عمل نیامده است وهمانطورکه دادگاه بدوی نظرداده است مبداءاحتساب خسارت تاخیرازتاریخ تقدیم دادخواست صحیحااحتساب گردیده لذادادنامه مذکوردرقسمتی که موردرسیدگی واقع شده تائیدمی شود".
خلاصه اعتراضات فرجامی آقای طباطبائی وکیل آقای (و)که اووکیل بانو (ه)بوده است این است :
1- چنانکه وکیل سابق موکل من درمرحله استینافی ایرادکرده ومن نیز تائیدمی کنم دعوی علاوه براینکه مشمول مرورزمان است متوجه موکل من نیست .
2- شعبه شم دیوان عالی کشوروکالت نامه مورخ نوامبر1950رامحدود به مصرحات آن دانسته وشامل حق جواب ازدعوی حق الوکاله موردمطالبه تشخیص نداده اندمی بایستی شعبه 11دادگاه استان مرکزمتابعت می نمودودستورابلاغ به بانو(ه)موکل موکل رامی دادلذاحکم قابل نقض است .
3-اینجانب ازحکم خسارت تاخیرتادیه استیناف داده بودم ورسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه استان محول گردیددراین حال رسیدگی به اصل دعوی پس از نقض شعبه ششم دیوان عالی کشوربه شعبه یازدهم دادگاه استان ارجاع گردید دادگاه مذکوربی رعایت انجام تبادل لوایح وتشریفات نسبت به هردوپرونده مبادرت بصدوررای کرده است .
4- بااینکه دادگاه استان ایرادراجع به قانونی نبودن ارجاع به کارشناس راتصدیق کرده معذالک وبانبودن وکالت نامه برای حق ثبت دادن دوقریه وایقان وبویدوزدادگاهحق الزحمه معین نموده است .
5- حق الوکاله تعیین شده برای دعوی برای قونسول شوروی هیچ متناسب با اقداماتی که آقای (ی )درسه مرحله انجام داده نیست .
6- حق الوکاله استردادسهم الارث بانو(ه)ازاداره تصفیه صحیح نیست برای اینکه آقای سیدهاشم وآقای سراج حجازی ازطرف آقای (و)موکل وکیل بوده اندولایحه 12/2/34درخواست اجرائیه به امضاءموکل وپیش ازدرخواست اجرائیه نیزاداره تصفیه تلگرافی به اداره تصفیه تبریزدستورعدم مداخله به املاک طومانیانس راداده است .
7- فرجامخوانده درلایحه 19تیر1338اقراربه اخذ149900ریال از موکل کرده آقای (ک )وکیل سابق موکل رونوشت لایحه مزبورراتقدیم دادگاه شهرستان نموده ودادگاه استان این عمل رادلیل براقراربه صحت تمام مندرجات لایحه تلقی ونسبت به سه فقره چک که بنام اشخاص دیگرصادرشده قابل احتساب بافرجامخوانده ندانسته وهمچنین نصف ازوجوه چکهای شماره 4981و4988که فرجامخوانده مدعی است حسب الحواله موکل به دکترموتمنی داده است قبول کرده درصورتیکه فرجامخوانده همه وقت اقراربه وصول تمام وجوه مذکوره نموده النهایه می گویداین وجوه بابت حساب دیگرو حق الوکاله های دیگرهزینه دادرسی می باشد.
8- وقتی که مطالبه اصل وجه مخدوش است مطالبه خسارت تاخیرتادیه نیزبی موردمی باشدبنابه مراتب وباتوجه به مجموعه مدافعات ایرادشده از طرف اینجانب ووکیل سابق موکل وتوجه به این امرکه حکم دادگاه استان مخالف دلالت مستندات دعوی واقرارفرجام خوانده ومخالف قانون ومبانی دعوی صادر شده تقاضی شکستن آن می شودچون سابقه درشعبه ششم دیوانعالی کشورتقاضی ارجاع به همان شعبه ششم می شودآقای (ی )فرجامخوانده تبعی خواسته واعتراضش برحکم ممیزعنه بشرح لایحه 9تیرماه 1344 این است :
شعبه 11دادگاه استان مرکزیک قسمت ازچک های ابرازی طرف راطبق ماده 282قانون مدنی دلیل برمدیونیت اینجانب دانسته است درصورتیکه چک ورقه تجاری است وبه هیچوجه معنی قبض رسیدرانداردبلکه طبق ماده 310قانون تجارت دارنده چک صاحب وجه آن می باشدومی توانددرصورت عدم وصول وجه آن را ازصادرکننده مطالبه نمایدبه عبارت دیگرچک دلیل برمدیونیت صادرکننده آن می باشدلذاوجوهی که دادگاه استان دین اینجانب تلقی کرده وبه ترتیب تهاترازطلب شخص اینجانب کسرنموده مخالف قانون است تقاضی شکستن دادنامه فرجامخواسته رادرقسمت محکومیت خوددارم ومومی الیه موافق لایحه جداگانه اعتراضات وکیل فرجامخواه راواردندانسته وبطورکلی درخواست ابرام حکم رادراصل دعوی نموده است باوصف نقل خلاصه لایحه های فرجامی طرفین هنگام شورمتن لوایح خوانده خواهدشدچون بنظرشعبه دیوان موضوع اصراری تشخیص شده پرونده به هیئت عمومی فرستاده شده است .
درتاریخ چهارم تیرماه یکهزاروسیصدوچهل وهشت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورنماینده جناب آقای دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو مستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده و قرائی گزارش آن وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی بر:
"اولاموضوع مربوط به محکوم به اجرائی وایقان وبویدوزواقدامات ثبتی آن موردحکم پژوهشی وفرجامی نبوده زیرادادگاه شهرستان درمرحله رسیدگی بدوی آن دوموردرااستثناءنموده وبه دادگاه شهرستان تبریزومشکین - شهرنیابت داده است بنابراین نمی توان آنراباموضوع وکالت نامه تنظیم شده درپاریس خط نمود.ثانیاباتوجه به مصرحات وکالتنامه تنظیم شده در پاریس همانطورکه اقلیت شعبه دیوان هم اظهارنظرکرده حکم دادگاه استان صحیح است بعلاوه پیروی ازنظریه اکثریت شعبه دیوان کشورموجب می شود احکامی که اعتبارقضیه محکوم بهاپیداکرده ووکیل به اعتبارهمان احکام مطالبه حق الوکاله نموده درمعرض رخوت وتزلزل قرارگیرد.باتوجه به این مراتب حکم صادرشده قابل ابرام است .مشاوره نموده چنین رای می دهند:
دادستان کل کشور.عبدالحسین علی آبادی

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 375تا389

4
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
170
تاریخ تصویب :
1348/04/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :