جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 29633 / ت 480 ه - 21 / 10 / 1370
وزارت راه و ترابری - سازمان هواپیمائی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16 / 10 / 1371 بنا به پیشنهاد شماره 11/ 14109 مورخ 6 / 10 /1371 وزارت راه و ترابری تصویب نمود :
رقم مندرج در سطر آخر قسمت ( ب ) ردیف ( 10 ) جدول پیوست تصویبنامه شماره 22601 /ت 265 ه مورخ 11/ 6 / 1371 ، از ( 000 / 200 ) به ( 000 / 20 ) تغییر می یابد .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13950
تاریخ تصویب :
1371/10/16
تاریخ ابلاغ :
1371/11/04
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان هواپیمائی كشور
موضوع :