جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 11682/1829/ق 19/10/1371
ریاست جمهوری اسلامی ایران
((قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها ازتاریخ 1/9/1361 لغایت 12/10/1366 )) که در اجرای بندهشتم اصل یکصد ودهم قانون اساسی در جلسه مورخ پنجشنبه 3/10/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی وبه تصویب رسیده به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام –اکبرهاشمی رفسنجانی
شماره 50684 21/10/1371
وزارت کشور
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ((قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها از تاریخ 1/9/1361 لغایت 12/10/1366 )) که در اجرای بند هشتم اصل یکصد ودهم قانون اساسی در جلسه مورخ پنجشنبه 3/10/ 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده وطی نامه شماره 11682/1829 /ق مورخ 19/10/1371 به ریاست جمهوری واصل شده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور –اکبرهاشمی رفسنجانی

ماده واحده –کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ 1/9/1361 تازمان تنفیذ نماینده ولی امر (12/10/1366 ) برقرارگردیده وبه علت نبودن تنفیذ ویاعدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده ،تنفیذشده تلقی می گردد .
بدیهی است چنانچه نسبت به اخذ عوارض تصویبی فوق الاشاره ونیز غیر ازموارد مذکور در این قانون ،تخلفی صورت گرفته باشد برابرمقررات در مراجع قضایی ذیصلاح قابل پیگیری می باشد .
موضوع ((تعیین تکلیف عوارض تصویبی عوارض تصویبی شهرداریهااز تاریخ 1/9/1361 لغایت 12/10/1366 ))در اجرای بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی درجلسه ای روز پنجشنبه مورخ سوم دیماه یکهزار وسیصد وهفتاد ویک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بررسی وبه شرح ماده واحده ی فوق به تصویب رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام –اکبرهاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13950
تاریخ تصویب :
1371/10/03
تاریخ ابلاغ :
1371/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :