جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

شماره 39443/ت 471ه 12/10/1371
سازمان اموراداری واستخدامی کشور –وزارت آموزش وپرورش
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/10/1371 بنابه پیشنهادشماره 5860/د مورخ 2/10/1371 سازمان اموراداری واستخدامی کشور ودر اجرای ماده (6)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب 1370-ضوابط پرداخت فوق العاده ای خاص به روسا ومعاونان واحدهای آموزشی وکارکنان آموزشی وزارت آموزش وپرورش رابه شرح زیرتصویب نمود:

1- به روساومعاونان .سرپرستان وکمک سرپرستان واحدهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش ،فوق العاده ای خاص تا حداکثر ارقام جدولهای شماره یک ودوپیوست قابل پرداخت است .
2- روسا ومعاونان واحدهای آموزشی وسرپرست بخش که به طور تمام وقت به صورت دونوبتی (صبح وعصریاروز وشب )اداره می شوند درصورتی که سرپرستی پستهای سازمانی مربوط به نوبت دوم رانیز عهده دارباشند درازای آن علاوه بر فوق العاده یادشده ،از دوبرابرفوق العاده خاص متعلق به درجه نوبت دوم براساس جدول شماره یک برخوردار خواهندشد .
درباره مشمولان تبصره (68)قانون بودجه سال 1355 کل کشور همچنان طبق آیین نامه اجرایی این تبصره ومطابق ارقام مقرردرسال 1369 رفتارمی شود .
3-فوق العاده خاص معلمانی که درنقاط محروم مصوب هیات وزیران ومناطق روستایی وعشایری به خدمت اشتغال دارند تاحداکثر ارقام جدول شماره سه پیوست قابل پرداخت است .
ضوابط برقراری این قسمت از فوق العاده مزبور وهمچنین نقاط روستایی وعشایری را وزارت آموزش وپرورش تعیین می کند .
4-فوق العاده خاص سرپرست بخش در واحدهای آموزشی به میزان (50%) معاون همان درجه واحدآ‚وزشی طیق جدول شماره یک پیوست قابل پرداخت است .
5-فوق العاده متصدیان پستهای سازمانی رییس ومعاون دبیرستان شبانه روزی عشایری (20%) بیش از فوق العاده رییس ومعاون دبیرستان هم درجه تعیین می گردد .
6-فوق العاده خاص متصدیان پستهای سازمانی دفتری ،مالی وخدمات هنرستانها ومدارس دونوبتی که درنوبت دوم نیز انجام وظیفه می نمایندبه ترتیب از (15000)تا(24000)واز (2000) تا (16000) ریال قابل پرداخت است .ضوابط این قسمت از فوق العاده خاص را وزارت آموزش وپرورش تعیین می کند.
7- فوق العاده خاص کارکنان کادرآموزشی مدارس کودکان ودانش آموزان عقب افتاده ومعلول که به امر تعلیم دانش آموزان مذکور می پردازند به میزان ارقام افزایش فوق العاده شغل سال 1369 قابل افزایش است .
8- فوق العاده خاص سایرمشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور را که دراین تصویبنامه ذکرنشده یاپس از این وضع شود ،وزارت آموزش وپرورش پیشنهادکرده وسازمان اموراداری واستخدامی کشور از طریق همطرازی تعیین می کند .
9- این تصویبنامه ازتاریخ 1/1/1371 اجرامی شود ووزارت آموزش وپرورش می تواند باتاییدسازمان اموراداری واستخدامی کشور مبالغ مندرج در این تصویبنامه وجدولهای پیوست رابه میزان حداکثر صددرصد(100%)از سال 1372 به شرط وجود اعتبار لازم راافزایش دهد.
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13953
تاریخ تصویب :
1371/10/02
تاریخ ابلاغ :
1371/11/07
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :