جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

26/10/1371
وزارت اموراقتصادی ودارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 6/10/1371 درمورد((سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت وسازمانهاوشرکتهای دولتی ))تصویب نمود :
1-سیاستگذاری ،برنامه ریزی واتخاذ سایرتدابیرلازم برای پیشبرد اهداف واگذاری سهام به عهده شورای اقتصاداست .این موضوعات حداقل هرماه یکبار در دستور جلسه شورای مزبورقرارمی گیرد .
2-وزیران مسوول دستگاههای واگذارنده ،مسولیت حسن اجرای واگذاری واحدهای ذی ربط رادرچهارچوب مققرات مربوط ودستورالعملهای موضوع این تصویبنامه راسابه عهده خواهندداشت .
دستگاههای واگذارنده موظفنداطلاعات موردنیاز دبیرخانه موضوع بند (6)این مصوبه را از هرقبیل ،به طورکامل ودراسرع وقت در اختیار دبیرخانه قراردهند.
دستگاههای واگذارنده موظفند در موارداستفاده از روشهای مذاکره ومزایده قبل از واگذاری ،اطلاعات کامل وآگهی های عمومی مربوط به هر شرکت راطبق دستورالعملهای مصوب شورای اقتصاد به اطلاع عموم برسانند وهمزمان دبیرخانه موضوع بند (6)رادرجریان امرقراردهند.
کلیه دستگاههای واگذارنده موظفند حداکثر ظرف دوماه از تاریخ این تصویبنامه فهرست کلیه شرکتهایی راکه به صورت بی واسطه یاباواسطه وبه هرمیزان درآنهادارای سهم می باشند به انضمام برنامه واگذاری شرکتهابه دبیرخانه یادشده ارائه نمایند .
به منظورتدوین برنامه ها ،ایجادهماهنگی بین دستگاههای واگذارندونظارت برفرآیند واگذاری ،در چهارچوب سیاستهای مصوب شورای اقتصاد ،دبیرخانه واگذاری زیر نظروزیر اموراقتصادی ودارایی تشکیل می شود وعهده داروظایف واختیارات زیراست :
بررسی ،تدوین وپیگیری پیش نویس تصویبنامه ها ،لوایح ودستورالعملهای موردنیاز .
پیشنهادروشهای واگذاری اعم ازبورس ،مزایده یامذاکره مستقیم بامتقاضیان خرید وتعیین قیمت به شورای اقتصادجهت تصویب .
درروش مذاکره مستقیم بامتقاضیان خرید درشرایط مساوی اولویت باتعاونیهای تخصصی صنفی است .
برقراری سیستم مناسب اطلاع گیری واطلاع دهی واگذاری سهام باهمکاری دستگاهای ذیربط.
د-بررسی نحوه عمل دستگاههای واگذارنده وحصول اطمینان از اجرای روشهای مصوب و در صورت لزوم کمک به استقرار سازمان مناسب در آ نها .
ه- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای واگذارنده و بازار سرمایه ، جهت تنظیم بازار مناسب و رقابتی .
و- تهیه طرح زمان بندی ادامه و ا جرای سیاست واگذاری و ارائه آن به شورای اقتصاد جهت تصویب .
ز- تصویب برنامه زمان بندی دستگاههای واگذارنده برای واگذاری سهام در چهار چوب سیاستهای مصوب .
ح- انجام بررسیهای کارشناسی در خصوص نحوه حمایت از حقوق سهامداران جزء که از طریق بورس اوراق بهادار نسبت به خرید سهام اقدام می نمایند ، و تقدیم به مراجع ذی صلا ح .
ط- مطالعه و تدوین سیاستهای مربوط به فضاسازی و ایجاد انگیزه های لازم برای مشارکت مردم در امر واگذاری و پیشنهاد لازم برای دوره پس از واگذاری .
ی- بررسی مشکلات دستگاههای واگذارنده در امر واگذاری وارائه پیشنهاد های لازم .
ک- تهیه گزارش تحلیلی ماهانه متضمن اطلاعات به هنگام و کامل ازکم و کیف روند واگذاری که تا آن تاریخ دریافت گردیده همراه با پیشنهاد ها ودرخواست رهنمود از شورای اقتصاد . دبیرخانه واگذاری باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل ، با همکاری دستگاههای واگذارنده و سازمان بورس ، اطلاعات مورد نیاز ، نظیر کل حجم سهام قابل واگذاری ، مقدار سهام واگذار شده تاکنون ، وضعیت شرکتهای مندرج در پیوستهای ( 1 ) و (2 ) مصوبه شماره 5283 / ت 109 ه مورخ 29/3 / 1370و نیز مصوبات شماره 43724 /ت 266 ه مورخ 27 / 6 / 1370 ، 70298 /ت 446 ه مورخ 9 / 10 / 1370 ، 61164 / ت 466 ه مورخ 20 / 11 / 1370 ، 1213 /ت 149 ه مورخ 1 / 2 / 1371 ، 8456/ت 87 ه مورخ 22 / 2 / 1371 ، 15107 /ت 149 ه مورخ 13 / 4 / 1371 ، 21554 /ت 221 ه مورخ 25 / 5 / 1371 ، 22272 /ت 283 ه مورخ 25 / 6 / 1371 ، 2629 /ت 380 ه مورخ 17 / 8 / 1371 و همچنین عملکرد بورس را تهیه و به شورای اقتصاد و هیات دولت ارائه نماید .
5 - دبیرخانه برای ایفای وظایف خود مکلف است به تشکیل کمیسیونهای تخصصی ، مرکب از نمایندگان دستگاههای واگذارنده و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام کند.
6 - دبیرخانه میتواند از طریق عقد قرارداد از خدمات متخصصان و کارشناسان موردنیاز استفاده نماید.
7 - واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی که قبلا در بورس پذیرفته شده اند مطابق مقررات بورس و همچنان قابل ادامه خواهد بود.
شرکتهای موضوع بند (1) تصویبنامه (( سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی )) ،به شماره 5283 /ت 109 ه مورخ 29/ 3 / 1370 ، که به روش قسمت ( الف ) بند مزبور واگذار می شوند و نیز سازمان بورس مکلف به همه گونه همکاری با یکدیگر می باشند .
تصویبنامه شما ره 1213 / ت 18 ه مورخ 1/2/ 1371 و بند ( 2 ) تصویبنامه شماره 5283 / ت ه مورخ 29 / 3 / 1370 لغو می شود.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13953
تاریخ تصویب :
1371/10/06
تاریخ ابلاغ :
1371/11/07
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :