جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره 869 /ق - 5/11/ 1371
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 9822 مورخ 19/ 3/ 1371 دولت در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/ 10/ 1371 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
شماره 51563 - 7/ 11/ 1371
وزارت تعاون
قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 / 10/ 1371 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 869 – ق مورخ 5/ 11/ 71 واصل شده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (3)و تغییر درصدهای مذکور در بندهای (( الف )) و (( ج )) ماده (12) قانون ، عبارات (( یک و نیم درصد )) و (( یک درصد )) به ترتیب به ((دو درصد )) و (( یک و نیم درصد )) تغییر می یابد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/ 10 / 1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13961
تاریخ تصویب :
1371/10/27
تاریخ ابلاغ :
1371/11/17
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :