جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

هیات وزیران در جلسه مورخ 30 / 10 / 1371 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و با عنایت به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - کلیه دستگاههای دولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/ 6/ 1370 ، شهرداریها ، قوه قضائیه ، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی ، مجازند به کارکنان خود اعم از لشکری و کشوری ( شامل مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی و کارگران دائمی مشمول قانون کار و ا فرادی که بصورت خرید خدمت ،قراردادی یا موقت بطور تمام وقت به کار اشتغال دارند ) به شرط رضایت از خدمات آنان معادل یک ماه مجموع حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل و تفاوت حداقل دریافتی آنان را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1371 و حداکثر تا مبلغ یکصد هزار ریال ( 100000 ریال )برای کارکنان متاهل و مبلغ هفتاد هزار ریال ( 70000 ریال ) برای کارکنان مجرد بعنوان پاداش ( عیدی ) آخر سال در بهمن ماه پرداخت نمایند . پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش ( عیدی ) آخر سال یا عناوین مشابه دیگر ممنوع می باشد .
2 - دستگاههای مشمول این تصویبنامه مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش ( عیدی ) موضوع این تصویبنامه را ازمحل اعتبارات بودجه مصوب خود تامین و پرداخت نمایند و منحصرا آن مقدار از اعتبارات مورد نیاز دستگاههایی که در مرکز با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها با تایید سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط از محل اعتبارات دستگاه قابل تامین نمی باشد از محل موجودی حساب خصوصی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مجوز خاص به همین منظور اختصاص می یابد توسط خزانه پرداخت خواهد شد .
3 - استفاده کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش ( عیدی ) موضوع این تصویبنامه منوط به آن است که این قبیل افراد حداقل 6 ماه در سال 1371 در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته و در موقع پرداخت پاداش مذکور نیز مشغول بکار بوده و وجهی تحت عنوان عیدی و یا پاداش پایان سال و مشابه آن دریافت ننموده باشند.
4 - خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه تمام وقت محسوب می شود لیکن در محاسبه پاداش ( عیدی ) حقوق و فوق العاده شغل خدمت نیمه وقت آنان به تناسب مدت خدمت نیمه وقت در سال 1371 ملاک محاسبه قرار می گیرد .
5 - پرداخت پاداش ( عیدی ) به کارگران دایمی مشمول قانون کار که در دستگاههای موضوع این تصویبنامه اشتغال دارند منوط به آن است که این گونه کارگران مشمول لایحه قانون تامین منافع کارگران 000 مصوب 23/ 12 / 1359 شورای انقلاب نباشند و از مزایای قانون مزبور برخوردار نشوند .
6 - دستگاههای موضوع بند یک این تصویبنامه مجازند به بازنشستگان و مستمی بگیران و موظفین خود که حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا وظیفه مستمری دریافت می دارند مبلغ پنجاه هزار ریال ( 50000ریال ) به عنوان پاداش ( عیدی ) آخر سال پرداخت نمایند . پاداش ( عید ی) موضوع این بند در مورد وراث مستخدمین مجموعا پنجاه هزار ریال ( 50000 ریال ) می باشد .
7 - شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش ( عیدی ) آخر سال 1371 کارکنان خود را با رعایت مقررات این تصویبنامه از محل منابع داخلی خود پرداخت نمایند.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13961
تاریخ تصویب :
1371/10/30
تاریخ ابلاغ :
1371/11/17
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :