جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 2030 / دش - 15/ 10 / 1371
وزارت کشور - وزارت پست ، تلگراف و تلفن - دادگستری جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سی و پنجمین اجلاس مورخ 2/10/1371 به منظور اصلاح روشهای انجام کار ( اجرائیات راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی ) در جهت تسریع و تسهیل انجام امور و جلو گیری از اتلاف وقت مراجعین موارد ذیل را تصویب نمود :
1 - وزارت کشور موظف است تا زمان احداث و راه اندازی مجتمع های اداری در جهت اجرای سیاست عدم تمرکز نسبت به ایجاد و توسعه واحدهای اجرائیات راهنمائی و رانندگی در مناطق راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ و شهرستانهای تابعه استان تهران ( کرج ، شهریار ، ورامین ، دماوند و 000) و سایر شهرستانهای کشور اقدام نموده و واحدهای مذکور را به وسایل و تجهیزات مناسب کامپیوتری مجهز نماید بطوریکه :
صدور برگ صورت وضعیت و عدم خلاف رانندگی و استرداد گواهینامه های ضبط شده رانندگان متخلف در همان مناطق انجام شود.
انتقال اطلاعات برگ های جریمه از مناطق راهنمائی و رانندگی به کامپیوتر مرکزی مربوطه در یک روز انجام پذیرد .
2 - بانکها و شعبه های پستی دریافت کننده جریمه موظفند فیش های دریافت جریمه را حداکثر ظرف مدت یکروز به مراکزی که از طرف ادارات راهنمائی و رانندگی تهران و شهرستانها تعیین می شود ارسال نمایند:
3 - وزارت کشور و دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظفند بمنظور تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به اعتراض متخلفین از مقررات راهنمائی و رانندگی ،نسبت به ایجاد شعب دادگاه کیفری 2 در کلیه مناطق راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ در ساعات اداری و غیر اداری اقدام نمایند.
4 - نیروی انتظامی موظف است در صورت تغییر محل سکونت مالک وسیله نقلیه حداکثر ظرف مدت 3 ما ه نسبت به تعویض پلاک خودرو مربوطه به پلاک شهرستان محل سکونت اقدام و چنانچه مالک خودرو پس از مهلت مقرر نسبت به تعویض پلاک اقدام ننماید با متخلف برابر مقررات مربوطه رفتار نماید.
تبصره 1- وزارت کشور موظف است در صورت نیاز به اصلاح مقررات ذیربط اقدام نماید.
تبصره 2- نیروی انتظامی موظف است به طریق مقتضی مالکان وسائل نقلیه را از مقررات فوق آگاه نماید.
5- وزارت کشور می تواند به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات راهنمائی و رانندگی به متقاضیان از قبیل صدور گواهینامه رانندگی ،امور اجرائیات ، تصادفات ، معاینه فنی خودروها ، شماره گذاری وسایل نقلیه از خدمات کارشناسی افسران بازنشسته واجد صلاحیت و کاردانهای فنی راهنمائی و رانندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه و یا از خدمت افسران شاغل در خارج از ساعات اداری با پرداخت حق الزحمه مناسب استفاده نماید.
6 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ضمن همکاری با وزارت کشور تسهیلات لازم را به منظور ایجاد خطوط ارتباطی و راه اندازی سیستم های کامپیوتری مورد نیاز واحدهای اجرائیات فراهم نماید.
7 - وزارت کشور و دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که سوابق نگهداری شده در لیستهای کامپیوتری مربوط به برگه های جریمه به صورت غیر کامپیوتری خودداری شود .
8زارت کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن با ایجاد تمهیدات لازم پس از تحقق بندهای 1 و 2 این مصوبه تسهیلاتی فراهم نمایند تا متقاضیان بتوانند در صورت تمایل با استفاده از خدمات پستی نسبت به اخذ برگ صورت وضعیت و عدم خلاف رانندگی اقدام نمایند.
9 - وزاری کشور ، پست و تلگراف و تلفن و دادگستری جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مسئول اجرای مفاد این مصوبه می باشند و موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه تمهیدات لازم را جهت اجرای این مصوبه فراهم نموده و گزارش پیشرفت کار را هر 3 ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه نمایند.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری – سید منصور رضوی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
133962
تاریخ تصویب :
1371/10/02
تاریخ ابلاغ :
1371/11/19
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :