جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

شماره 1655 / دش - 19/ 8/1371
وزارت کشور

شورای عالی اداری درسی و چهارمین جلسه مورخ 13/ 8/ 1371 ، بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارآئی دستگاههای اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

1 - صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشدانجام می گردد.
2 - شهرداریها مکلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ،گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان می باشد اقدام وبه مقتضای تسلیم نمایند :
حداکثر ظرف مدت هفت روز پس ازدریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه ،نقشه محل وقوع ملک ،فتوکپی مدارک مالکیت رسمی ،فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یامالکین ) ودرصورت مراجعه وکیل مالک ،فتوکپی وکالتنامه ،از محل بازدید وگزارش وضعیت موجود ملک راجهت درج در پرونده تنظیم وباتعیین ضوابط شهرسازی حاکم برملک (شامل نوع کاربری ،میزان تراکم مجاز ،تعدادطبقات ،حدود تعریض وغیره ) آمادگی تحویل نقشه های معماری ومحاسباتی رابه متقاضی ،حدود تعریض وغیره ) آمادگی تحویل نقشه های معماری ومحاسباتی رابه متقاضی ابلاغ نمایند در غیر اینصورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها راکتبا" به ذی نفع اعلام نمایند .
به منظور جلوگیری از استعلامهای متعددشهرداریها از دستگاههای اجرایی کلیه دستگاهها مکلفند درپایان هرسال طرحها وپروژه های ساختمانی وعمرانی مصوب خود رابه منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداریها گزارش نمایند .نقشه های شهر بایدبه گونه ای به روز نگاه داشته شوند که درابتدای هرسال نشان دهنده وضع کالبدی شسهر درآن مقطع زمانی باشد .
حداکثر ظرف مدت پنج روز پس ازدریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده دربندالف ونیز مفادماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگهای پرداخت عوارض وسایرحقوق قانونی متعلقه به ملک موردتقاضا اقدام نمایند.
حداکثر ظرف مدت دوروز پس ازپرداخت وتسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان می باشداقدام نمایند.
شهرداریها موظفندبتدریج زمان مصروفه مراحل صدورپروانه ساختمان رااز 14 روز به حداکثر 7روز تقلیل دهند .
3 - شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دوروز پس از درخواست مالک یامالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی وشهرسازی حاکم برملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام ودر غیراین صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتبا"به ذی نفع اعلام گردد.
4 - شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دوروز پس از درخواست مالک یامالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان اقدام ودر غیراینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان ،به ذی نفع اعلام شود .
5 - وزارتخانه های کشور وپست وتلگراف وتلفن موظفند ظرف مدت یکماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر مباشند اقدام نمایند .
6 - از تاریخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده ودر رابطه با استعلامهای دستگاهها وارگانهائی ازقبیل وزارت مسکن وشهرسازی ، بانکها ، شرکت گاز ،برق وآب ،سازمان ثبت اسناد واملاک کشور .وزارت امور اقتصادی ودارائی و000 مورداستنادمی باشد .
تبصره 1- هر گونه دخل وتصرف در این سند جرم محسوب می شود وپیگرد قانونی دارد .
تبصره 2- شهرداریها موظفند بتدریج برای متقاضیانیکه قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده اند حسب در خواستی متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند .
7-شهرداریها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرائی وفنی مربوط به صدور پروانه ،گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان رابا هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی وحقوقی که اعتبار وصلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده اند فراهم نمایند .
تبصره 1- این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه ،گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان می باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل می تواند از طریق شهرداریها نسبت موارد فوق الذکر اقدام نماید .
تبصره 2- نظارت برحسن جریان اموروکنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهدبود .
8-وزارت مسکن وشهرسازی موظف است ظرف مدت دوماه پس از تصویب طرحهای مصوب مشخص نماید .
تبصره –وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان زمین شهری ) موظف است تاتحقق بنا فوق پس از وصول استعلام شهرداریها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید .
9-شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 ،بااخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام وهمزمان از وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان زمین شهری ) استعلام به عمل آورده ودر صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند .
10- وزارت کشور وشهرداریها مسوول اجرای این مصوبه بوده ودبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه راهرسه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهدنمود .
معاون رییس جمهور ودبیرشورای عالی اداری –سید منصور
رضوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13962
تاریخ تصویب :
1371/08/13
تاریخ ابلاغ :
1371/11/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :