جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


تاریخ : 24/4/1380 شماره دادنامه : 129 کلاسه پرونده : 79/416
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با عنایت به ماده 2 قانون مزبور مفید جواز بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی است که بنا به تعریف مندرج در بند یک ماده یک آن قانون به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد0 نظر به اینکه نهالستانها و پارکهای جنگلی و ایستگاههای بذر و بیابان زدائی از مصادیق عناوین مذکور درماته 3 قانون فوق الاشعار نیست ، بنابراین بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 مبنی بر واگذاری نهالستانها وپارکهای جنگلی و ایستگاههای بذر و بیابان زدائی به اشخاص به لحاظ توسعه دایره شمول حکم مقنن ، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت -دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/416 11/6/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2/5768مورخ 16/6/1378 سازمان جنگلها و مراتع کشور
مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور درامورتولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 20644/5/1 مورخ 26/10/1379 ضمن ارسال تصویرگزارش گروه بازرسی وزارت جهاد سازندگی اعلام داشته اند، بخشنامه صادره از سوی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 برخلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده ، در اجرای مدلول تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبورمورددرخواست می باشد0
در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است ، دربخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378گردش کار چگونگی همکاری ادارات کل منابع طبیعی استانها و واحدهای تابعه سازمان جنگلها و مراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه واگذاری نهالستانها، پارکهای جنگلی ومراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه واگذاری نهالستانها، پارکهای جنگلی ، ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدائی بشرح زیر جهت اجراء ابلاغ گردیده است :
(1- نهالستانها و پارکهای جنگلی ، واگذاری طرحهای نهالستانها و پارکهای جنگلی که در زمان ایجاد واحدهای مذکور به تصویب مراجع ذیربط رسیده است به صورت مدیریت بهره برداری براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ودر قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت می پذیرد000) در خصوص اظهار نظر فوق یادآورمی گردد که ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ناظر به (بهره برداری از جنگلها ومراتع وبیشه های طبیعی ملی شده متعلق به دولت ) بوده و ذیل ماده یک قانون مارالذکر نیز جنگل و مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل ومرتع و بیشه ای تعریف گردیده که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد0 بنابراین ماده 3 قانون مورد استناد صادر کننده بخشنامه به بهره برداری از طرحهای نهالستانها و پارکهای جنگلی ایجاد شده در چهارچوب طرحهای مصوب تصریح ندارد0 مضافا" اینکه د رادامه مفادماده 3 قانون مذکور به صدور پروانه بهره برداری از سوی متولی امر تاکید گردیده و به عقد قرارداد اجاره نیز اشاره ای ندارد0 همچنین در ادامه مبحث واگذاری نهالستانها و پارکهای جنگلی آمه است :
( 3-1 مشخصات عرصه مورد بهره برداری ، برنامه تولید، تعهدات فیمابین ، میزان بهره مالکانه (اجاره بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمدید آن مشخص باشد0)اولا" بهره مالکانه مستقل از اجاره بها می باشد، چرا که ذیل ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها بهره مالکانه ونیز ضریب بهره مالکانه تشریح و تبیین گردیده است 0 ثانیا" بهره مالکانه بابت بهره برداری و برداشت میزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلی وضع گردیده و بدیهی است در این صورت به تولید نهال نمی تواند بهره مالکانه تعلق گیرد0 ثالثا" مطابق ذیل بند(ج ) ماده 2 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران ، واگذاری نهالستانهای عمومی به صراحت مطلقا" ممنوع اعلام گردیده است 0
ذیل بند2 بخشنامه مورد بحث در خصوص ایستگاههای تولید بذرو بیابان زدائی اظهار گردیده ، واگذاری ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدائی به دور روش ذیل صورت می پذیرد0
(الف - واگذاری قطعی برابر مفاد ماده 17 قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت 0
ب - واگذاری برابر مقررات ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ) اولا" حسب مفاد ماده 21دستور العمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری ازاراضی منابع مل ی دولتی قابل واگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفا" آن قسمت از اراضی منابع طبیعی ملی و دولتی و قابل واگذاری است که در محدوده طرحهای مصوب مرتعداری ، جنگلداری ، جنگلکاری ، آب خیزداری ویا سایر طرحهای مرتبط با وظایف وزارت جهاد سازندگی قرار نداشته باشد، بدیهی است ایستگاههای تولیدبذر و بیابان زدائی از جمله سایر طرخهای مرتبط باوظایف وزارت مزبور است که واگذاری آنها منع گردیده است 0 ثانیا" ایستگاههای تولید بذر و بیابان زدائی از جمله مصادیق مورد نظر ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قابل احصاء نبوده که درواگذاری آنها به ماده 3 قانون مارالذکر بتوان تمسک جست 0
علیهذا از آنجا که بخشنامه متنازع فیه بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه تدوین و ابلاغ گردیده ، ضرورت داردابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست گردد0 مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7/18/854 مورخ 19/3/1380 اعلام داشته اند،
1- در خصوص بند3-1 بخشنامه مذکور اصولا" بهره برداریهای واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده 3 قانون حفاظت و000 مصوب 1346 بوده که سازمان را مجاز به در اختیار گذاردن اینگونه طرحهای بهره برداری در راستای اهداف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می داند0 بدیهی است که ذکر کلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبیر بوده است والا منظور همان بهره مالکانه منظور قانونگذار می باشد
2- در واگذاری ایستگاههای تولید بذر و نهالستانهای عمومی نظر بر واگذاری آنها بطور مطلق و دورازنظارت و کنترلهای لازم توسط این سازمان نیست ، بلکه در راستای اعمال سیاست کاهش تصدی گری دولت و استفاد از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظر و اعمال حاکمیت دولت مد نظر بوده و می باشد و چون واگذاریهای فوق با شرایط خاص و مدت دار می باشد وهر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان می تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند، لذا با اعمال و وظایف قانونی سازمان منافاتی ندارد من حیث المجموع در هر حال رعایت قوانین و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همین دلیل نیز در صورتجلسه 12/7/1378 مراتب یاد آوری و قید گردیده است 0 با توجه به مطالب فوق اقدام شایسته قانونی مورداستدعاست 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آب ادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاور با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
129
تاریخ تصویب :
1380/04/24
تاریخ ابلاغ :
1380/06/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :