×

آئین نامه های اجرائی موضوع تبصره های 1 ، 12 ، 2 ، 8 ، 13 ، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرگی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل

آئین نامه های اجرائی موضوع تبصره های 1 ، 12 ، 2 ، 8 ، 13 ، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرگی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل

آئین-نامه-های-اجرائی-موضوع-تبصره-های-1-،-12-،-2-،-8-،-13-،-قانون-چگونگی-محاسبه-و-وصول-حقوق-گمرگی-،-سود-بازرگانی-و-مالیات-انواع-خودرو-و-ماشین-آلات-راهسازی-وارداتی-و-ساخت-داخل

وکیل


شماره 53614 / ت 518 /ه 6/12/1371
وزارت امور اقتصادی و دارائی – وزارت صنایع سنگین

هیات وزیران د رجلسه مورخ 28 /11 / 1371 بنا به پیشنهاد شماره 51699 /01 مورخ 13/ 10/ 1371 وزارت صنایع سنگین و به استناد تبصره 19 (( قانون چگونگی محاسبه ووصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو وماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها )) –مصوب 1371 – آئین نامه های اجرائی موضوع تبصره های 1، 2 ، 8 ، 12 13 ، 16 قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود :

الف – آئین نامه موضوع تبصره 1 :
1 – تخفیف متعلق به حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات هر نوع خودرو ساخت داخل .
در بهمن ماه هر سال برای سال بعد ، توسط وزارت صنایع سنگین براساس فرمول زیر محاسبه و پس از تصویب کمیته موضوع قسمت (( ه )) این تصویبنامه توسط وزارت صنایع سنگین اعلام می گردد :

cn = حداکثر تخفیف سالیانه که برای سالهای 71 و 72 و 73 برابر 80 % و برای سالهای 74 ، 75 و 76 بترتیب برابر 60% ، 50% و 40 % در قانون یاد شده در نظر گرفته شده است .
E n –1 = ارزش کل صادرات خودروی مورد محاسبه و یا قطعات آن در طول یکسال از ابتدای بهمن سال ( 2 n - ) تا آخر دیماه سال ( n – 1 ) براساس اسناد رسمی مبین قیمت فروش صادراتی .
=ln-1 میزان ارزبری خودروی مورد محاسبه در سال (n-1 ) ضربدر تعداد تولیدات فروخته شده آن خودرو در طول یکسال از ابتدای بهمن سال (n-1 ) .
= درصد ارزش قطعاتی که در طول یکسال ( از ابتدای بهمن سال ( 2 n- )تا آخر دیماه سال (n – 1 ) ساخت داخل گردیده و واردات آنها قطع شده و یا خرید جدید خارجی در مورد آنها انجام نشود.
=fn-1 درصد ارزش قطعات وارداتی در سال ( 1 n- ) که در بهمن ماه سال ( 2n- )براساس درصد ارزش قطعات وارداتی تولید کنند ه داخلی در آن زمان .
= ضریب صادرات ،که برای سالهای 71،72،73،74،75و76به ترتیب برابر5،5،10،15،20و30می باشد .
2- در مواردی که باشند میزان اضافی هریک ،در محاسبات مربوط به ضریب تخفیف دوره های بعد حسب مورد می تواند استفاده واقع شود .
3- ارزبری هرنوع خودروساخت داخل برای سال ( n)،در بهمن ماه سال ( n-1)براساس تبصره 7قانون یادشده توسط وزارت صنایع وسنگین محاسبه واعلام می گردد.
وزارت صنایع سنگین در اعمال ضریب تخفیف بعدی حقوق گمرکی وسود بازرگانی تجدیدعمل به نظر خواهد آمد .در مورد سال 1371 قطعاتی که در ماههای گذشته سالجاری قرارداد ساخت داخل آنها به امضاءرسیده است ،به شرط حذف واردات آنها در سال 1372 می تواننددر محاسبات منظور گردند.
Fi =در صد ارزش قطعات وارداتی .
وزارت صنایع سنگین ظرف مدت یک هفته پس از تصویب این آئین نامه میزان تخفیف هریک انواع خودروهای تولیدی ساخت داخل رابرای باقیمانده سالجاری وبرای شش ماهه های اول ودوم سال 1372 برمبنای فرمول فوق به ترتیب درپانزدهم اسفندماه سالجاری ودر پایان مردادماه سال 1372 به کمیته موضوع قسمت ((ه)) این تصویبنامه اعلام خواهدنمود.
بـ –آئین نامه موضوع تبصره 12:
در اجرای تبصره (( چگونگی محاسبه ودریافت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی ومالیات انواع خودرو وماشین آلات راهسازی )) مشخصات تعیین کننده انواع خودروها وماشین آلات راهسازی به شرح زیر تعریف می شود:
1-خودروسواری :
خودرو است که برای حمل انسان ساخته شده وظرفیت آن باراننده حداکثر شش نفر است .
ظرفیت خودروی سواری (استیشن) باراننده حداقل 7وحداکثر 9نفر است ومشمول ردیف 02/87 الف تعرفه گمرکی می گردد .
2-وانت یک کابین :
وسیله نقلیه موتوری که اتاق راننده واتاق بار به صورت دومحفظه جداگانه باشد وبرای حمل بار ساخته شده ومجموع وزن خودرو ظرفیت حمل بار آن کمتر از 3500کیلوگرم است ومشمول ردیف 02/87 ج تعرفه گمرکی می گردد.
3-وانت دوکابین :
وسیله نقلیه موتوری مختلط که اتاق راننده وسرنیشنان واتاق باربه صورت دو محفظه جداگانه باشد وبرای حمل بار واشخاص به کار می رود ومشمول ردیف 02/87 الف تعرفه گمرکی است .
درپرداخت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی ومالیات ،نرخ ارز شناور ملاک محاسبه استکه بانک مرکزی برمبنای میانگین ماه قبل به وزارت امور اقتصادی ودارائی ،وگمرک وشرکتهای مربوط اعلام می نماید.
4-ضریب تخفیف سال 1371 از زمان تصویب این آئین نامه وسال 1372 هرشش ماه یکبار مطابق فرمول زیر توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه وپس از تصویب کمیته موضوع قسمت ((ه)) این تصویبنامه ،توسط وزارت صنایع سنگین اعلام می شود:Ri=ضریب تخفیف شش ماهه I
Ei=ارزش صادرات خودروی مربوط یا قطعات آن درشش ماهه های گذشته (برحسب I ) براساس اسنادرسمی مبین قیمت فروش صادراتی .
1I=ارزبری خودروی مربوط ضربدر تعداد تولید در شش ماهه های گذشته برحسب I .
I=برای باقیمانده سال 1371وشش ماهه های سال 1372 به ترتیب برابر 1و1و2خواهدبود .
Li=درصد ارزش قطعات وارداتی که درشش ماهه یاشش ماهه های گذشته (برحسب i )قراردا ساخت داخل آنهابه امضاءرسیده باشد.
واردات این قطعات بایدپس از مدت زمان لازم جهت به تولید انبوه داخلی رسیدن آنها ،که باتایید وزارت صنایع سنگین تعیین می شود قطع گردد.
در صورت عدم قطع واردات در زمان تعیین شده ،ضمن اصلاح ضریب تخفیف مربوط،کلیه تخفیفهای متعلق مربوط به مالیات آن قطعه باید توسط تولیدکننده داخلی به حساب خزانه واریز شود ودر مورد حقوق گمرکی وسود بازرگانی مربوط وانت یک کابین ودوکابین می توانند مسقف باشند .وانت مسقف ،وانتی است که محل بار آن دارای سقفی از فلز یا جسم سخت ثابت دیگری باشد.در سمت چپ فاقددرب تخلیه بوده ودر طرفین اتاق بارپنجره ویا جاسازی برای آن نداشته باشد وقسمت بار از قسمت مربوط به اشخاص توسط دیواره ای ثابت جداشده باشد.
4-سواری کار :
سواری کار اتومبیلی است دودیفرانسیل کمک دار بااتاق مجزا از شاسی یا اتومبیلی که ظرفیت آن با راننده بین 10تا15نفر باشد ،ومشمول ردیف 02/87 ب تعرفه گمرکی است .
5-مینی بوس :
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن باراننده حداقل 16 وحداکثر 21نفر باشد ومشمول ردیف 02/87 ب تعرفه گمرکی است .
1- اتوبوس :
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل 22نفر باشد.مشمول ردیف 02/87 ب تعرفه گمرکی است .
2- کامیونت :
شامل دونوع وسیله نقلیه موتوری باری به شرح زیربوده وشمول ردیف 02/87 ج تعرفه گمرکی است .
الف –ون :وسیله تقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرووظرفیت بارآن از 5/3 تا کمتر از 5تن باشد .
ب –نوعی از لوری : وسیله نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو وظرفیت بارآن از 5تا کمتر از 6تن باشد.
8-کامیون :
کامیون شامل دونوع وسیله نقلیه موتوری باری به شرح زیربوده ومشمول ردیف 02/87 ج تعرفه گمرکی می گردد.
الف –نوعی از لوری : وسیله موتوری باری است که مجموع وزن خودرو وظرفیت بار آن از 6تن به بالا وکمتر از 10 تن باشد.
ب -تراک :وسیله نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو وظرفیت بار آن از 10 تن به بالا وکمتر از 20 تن باشد .
9-شاسی کامیون :
الف-کامیونی است بدون اتاق بار یامحل حمل بار با اتاق راننده مشمول ردیف 02/87 ج تعرفه گمرکی .
ب-شاسی کامیون موتوردار بدون اتاق راننده واتاق بار مشمول ردیف 04/87 تعرفه گمرکی .
10-تریلرکش :
وسیله نقلیه موتوری کشنده است که با قرارگرفتن تریلر برروی آن قابلیت حمل بار پیدا می کندکه مجموع وزن وسیله نقلیه بار 20 تن وبیشتر باشد.
11-موتور سیکلت :
الف – وسیله نقلیه موتوری است که دارای دوچرخ بوده واساسا“برای حمل انسان طراحی شده است .
ب –موتور اسکوتر دارای چرخهای کوچک که قسمت عقب وجلوی آنها توسط یک سکوی افقی به هم متصل شده اند .
ج-موتور سیکلت های گازی که هم دارای موتور وهم دارای ادوات پائی برای راندن باشند ودوچرخه مجهز به موتور نیز موتور سیکلت تلقی می شوند .
د-وسائط نقلیه زمینی دارای سه چرخ که فاقد خصوصیات وسیله نقلیه موضوع تعرفه گمرکی شماره 02/87 باشند ،همچنین موتورسیکلت های دارای ساید کار برای حمل انسان وکالا موتور سیکلت تلقی می گردند.
12- دوچرخه :
الف –وسیله نقلیه بدون موتور که توسط انسان وباپارانده می شود ودارای چرخ ودنده هرزگرد است ومشمول ردیف 10/87 تعرفه گمرکی است .
ب- وسیله نقلیه بدون موتور که توسط انسان وبادست رانده می شود ودارای چرخ می باشد ومشمول ردیف 11/87 تعرفه گمرکی است .
13-ماشین آلات راهسازی :
ماشین آلاتی که که به منظور راهسازی وعملیات خاکی ساخته شده وشامل انواع بولدوزر ،لودر ،گریدر،غلطک وبیل مکانیکی ،فینیشر ،کانال کن ،اسکیپر ،بکهولودر ودامپ تراک وسایر ماشین آلات خاص در این رشته می باشند که مشمول ردیف 23/87 تعرفه گمرکی است .
14-خودروهای خاص وخدماتی :
الف-خودروی خاص : اتومبیلی است که برای مصارف خاص غیر از آنچه که به معنای اخص جهت حمل ونقل به کار می رود وبرحسب نوع استفاده ،وسائل وتجهیزات خاصی برای مقاصد مشخصی برروی آن نصب شده باشد .شاسی این وسائط نقلیه می تواند از نوع وانت ،کامیونت ،کامیون ،تریلر کش ،اتوبوس یا مینی بوس باشد .
ب – اتومبیلهای خدماتی عبارتند از آمبولانس ،اتومبیل مخصوص برای حمل زندانیان ،اتوبوس ومینی بوس تشریفات ،اتومبیل حمل اسکناس واتومبیلی پلیس .
توضیح : در بندهای 1 الی 14 موضوع آئین نامه تبصره 12 در مجموع وزن خودروظرفیت بارگیری وزن سرنشین منظور نگردیده است .
15-تجهیزات ووسایل اضافی نصب شده برروی خودروهای خاص وخدماتی شامل سود بازرگانی ،حقوق گمرکی مربوط به تعرفه های خود هستند .
ج –آئین نامه اجرائی تبصره های (2)،(8)و(13):
1- خودرو های وارداتی وساخت داخل از نظر آلودگی محیط زیست باید استانداردهائی را که شورای عالی حفاظت محیط زیست تصویب نموده یا می نماید داراباشند .
سازمان مسوول ونحوه کنترل استانداردها در مصوبات مربوط تعیین گردیده ویا می گردد.
2- خودروهای وارداتی وساخت داخل از نظر استانداردهائی راکه به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد داراباشند .سازمان مسوول ونحوه کنترل استانداردهای در مصوبات مربوط تعیین خواهندشد .
3- خودروهای بنزینی وارداتی که از ابتدای سال 72واردمی شوند همچنین اتومبیلهای ساخت داخل باید قابلیت مصرف بنزین بدون سرب راداشته باشند .
4- در تهران وسایر شهرهای بزرگ که درآنها گاز مخصوص اتومبیل توزیع می شود ،خودروهای سواری وارداتی وساخت داخل جهت تاکسی وکرایه در صورتی شماره گذاری می شوند که قابلیت مصرف گاز راهم داشته باشند.
5- خودروها وماشین آلات راهسازی وارداتی دست دوم باید شرایط زیر رادارا باشند :
-از تاریخ ساخت آنهادر موردکامیون وماشین آلات راهسازی بیش از 5سال ودر مورد سایر خودروهابیش از سه سال نگذشته باشد:
-دارای نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش در داخل کشور باشند.
-استانداردها وضوابط مربوط به خودروها وماشین آلات راهسازی نو موضوع بندهای فوق الذکر راداشته باشند .
6-در اجرای تبصره 2 قانون ((چگونگی محاسبه ودر یافت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی ومالیات انواع خودرووماشین آلات راهسازی ساخت داخل ووارداتی وقطعات آنها )) معادل 1%از حقوق گمرکی وسود بازرگانی ومالیات توسط گمرک ووزارت امور اقتصادی ودارائی حسب مورداخذ وبه حساب خزانه واریز می گردد .نحوه وصول مبالغ موضوع تبصره 2 قانون یادشده عینا“ مطابق مفاد تبصره 5 همان قانون است .
د-آئین نامه موضوع تبصره 16 :
به منظور توسعه صنعت قطعه سازی در کشور ،سازندگان داخلی قطعات انواع خودرو وماشین آلات راهسازی ،در هنگام ورود اجزای هر قطعه ،می توانند درپرداخت سود بازرگانی وحقوق گمرکی مربوط از ضرایب تخفیف به شرح زیربرخوردار گردند :
1- ضریب تخفیف مربوط براساس میزان ساخت داخل هرقطعه به شرح ذیل توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه وپس از تصویب کمیته موضوع قسمت ((ه)) این تصویبنامه توسط وزارت صنایع سنگین اعلام می شود:
Y=در صد تخفیف برای قطعه موردنظر .
X=میزان درصد ارزش اجزاءتشکیل دهنده قطعه خودرو که در داخل ساخته شده است برطبق لیست درصدارزشی اجزاءقطعه (IPI )که توسط وزارت صنایع سنگین تهیه می گردد.
C=درصد تخفیف مربوط به مونتاژ قطعه مذکور که برحسب میزان تفکیک اجزاء آن توسط وزارت صنایع سنگین تعیین وحداکثر برابر 30% خواهدبود.
2- وزارت صنایع سنگین در بهمن ماه هرسال ضریب تخفیف سال بعد مربوط به هرقطعه وسازنده داخلی رامحاسبه می نماید .
میزان ضریب تخفیف ونام شرکتهای مربوط وقطعات تولیدی آنها تا 15 اسفند ماه برای سال 1372 توسط وزارت صنایع سنگین به گمرک ایران اعلام خواهدشد.
در موردتولید قطعات جدیدنام شرکت وضریب تخفیف مربوط در زمان مناسب به گمرک ایران اعلام خواهدشد .
3-ضریب تخفیف به سازندگانی تعلق می گیرد که در تولید قطعات خود استانداردهای لازم رارعایت نموده وقطعه تولیدی آنها از کیفیت مناسب برخوردارباشد.
مرجع تشخیص کیفیت قطعه تولیدی ،وزارت صنایع سنگین است که براساس ضوابطی که معین می نمایداقدام خواهدنمود.
4-قطعاتی که توسط سایرین به کشور وارد می شوند قطعه یدکی تلقی می شود ومشمول پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی مربوط به ماخذ بخش ساخت داخل می باشد وشامل تخفیفهای موضوع تبصره یک وتبصره 16 قانون یادشده نمی شوند.
5-کلیه قطعات یدکی خودروها وماشین آلات راهسازی موضوع قانون فوق که براساس طبقه بندی وتفسیر نمانکلاتور بروکسل منحصرا“برای خودروها وماشین آلات مذکور نبوده ومصرف عمومی داشته باشد .مشمول مقررات وماخذهای مندرج در جدول قانون مقررات صادرات وواردات سال 67واصلاحات آن خواهدبود .
ه-ضرایب تخفیف مندرج در این آئین نامه ها که توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه می شود همراه با مدارک لازم در کمیته ای متشکل از نمایندگان وزرای صنایع سنگین ،امور اقتصادی ودارائی وبازرگانی مورد بررسی قرارمی گیردوپس از تصویب اکثریت اعضای کمیته ،توسط وزارت صنایع سنگین برای اجراءبه گمرک ،وزارت امور اقتصادی ودارائی وشرکتهای ذی ربط اعلام می شود.جلسات کمیته به دعوت نماینده وزیرصنایع سنگین تشکیل می شود وحداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت مدارک لازم ،کمیته نظر خود را اعلام خواهدنمود.
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13987

تاریخ تصویب : 1371/11/28

تاریخ ابلاغ : 1371/12/19

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.