جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.تاریخ 15/2/71 کلاسه پرونده 71/20 شماره دادنامه 12

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا: مقررات مورداستنادستادانتخابات کشوربشرح بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 مفیدضرورت تعیین ناظردرحوزه های فرعی انتخاباتی "شعب اخذرای " به منظورنظارت برحسن اجرای انتخابات وتهیه گزارشات جامع ودقیق درجهت تسهیل مسئولیت خطیرشورای نگهبان درنظارت استصوابی برامرانتخابات مجلس شورای اسلامی است دلالتی برمحدودیت حق تعیین تعداد ناظردرحوزه های فرعی انتخاباتی "شعب اخذرای ندارد.
ثانیا: قانونگذار با وجود تصریح بر تعداد اعضاء هیئت مرکزی نظارت برانتخابات هراستان وهیئت نظارت برانتخابات هرحوزه انتخاباتی بشرح موادیک 1و5 و6قانون نظارت برانتخابات مجلس شوراهای اسلامی مصوب 9/5/65درماده 7قانون مذکوردرباب حصرناظرحوزه های فرعی (شعب اخذرای ) به یک نفرحکمی وضع ننموده است .
ثالثا:نظربه اصل 99قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وعمومات قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه ماده 11 قانون اخیرالذکرنظارت استصوابی برانتخابات مجلس شورای اسلامی و اظهارنظرقطعی ولازم الاجراءدرخصوص تائیدیاابطال یاتوقف انتخابات به عهده شورای نگهبان راجع است واستفاده ازکلیه امکانات لازم ازشرایط محتون توفیق درانجام این مسئولیت خطیرمی باشدکه تشخیص تناسب این امکانات وعوامل لازم ازجمله تعدادناظرین حوزه های فرعی انتخاباتی (شعب اخذرای )ازاختیارات واحدهای اجرائی وابسته به شورای نگهبان است .بنابه جهات فوق الذکربخشنامه شماره 44/2370مورخ 19/1/71ستادانتخابات از جهت اینکه عده نظارهرحوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذرای )رابه یک نفر مقیدومحصورنموده است خلاف قانون وخارج ازحدوداختیارقوه مجریه دروضع مقررات دولتی تشخیص داده می شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/20 16/2/1371
تاریخ 15/2/71 کلاسه پرونده 71/20 شماره دادنامه 12

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس هیئت عمومی شورای نگهبان برانتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی .
طرف شکایت :وزارت کشور
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه 44/2370مورخ 19/1/71.
مقدمه :شاکی طی نامه شماره 10821مورخ 12/12/71اعلام داشته است ،نظر به اینکه وزارت محترم کشورطی بخشنامه شماره 44/2370مورخ 19/1/71به فرمانداران وبخشداران بااستنباط ازماده 46قانون انتخابات مجلس شورای وآئین نامه های مربوطه ،به نوعی درتعیین تعدادناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است .علیرغم مرقومه شماره 8182مورخ 19/711 دبیرشورای نگهبان طی نامه شماره 1/4/44/74/26مورخه 20/1/71همچنان در تائیدبخشنامه فوق اصرارنموده اندونامه اخیرالذکررانیزبه استانداران کشوروحتی هیئتهای نظارت استانهاارسال داشته اندکه خودنوعی بخشنامه تلقی می شود.مشکلات فراوانی برای ناظرین درسراسرکشوربوجودمی آورند.نظر به اینکه بخشنامه وزارت کشورمغایربااستصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده وامرنظارت درادچارمشکل می نمایدوازموادقانونی مربوط حصرتعداد ناظرین صندوقهابه یک نفراستفاده نمی شودودرقوانین ومقررات مربوط نسبت به مازادیک ناظرمنعی وجودنداردودرواقع بصورت مطلق ولاشرط حکم تعدادناظربیان گردیده نه بصورت مشروط وبه شرط لا،علیهذاباتوجه به فرا رسیدن زمان انتخابات مرحله دوم دستورفرمائیدجهت ابطال بخشنامه ،موضوع سریعادرهیئت محترم عمومی آن دیوان مطرح واعلام نظرگردد.باانجام تبادل لایحه سرپرست ستادانتخابات کشورطی نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/71 ضمن ارسال دوبرگ تصویرنامه های شماره 8119مورخ 18/1/71ستادنظارت بر انتخابات کشوروشماره 8206مورخ 20/1/71هیئت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته اند،بطوری که درنامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/71تصریح شده است "جهت رعایت حال ناظران وآرامش خاطرماموران نظارت "وزارت کشوربرحضوردوناظردرهنگام شمارش ویک ناظربعنوان ذخیره توافق کرده است .آنچه درنامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71نیزآمده است چیزی نیست جزتاکیدبرمفاددونامه فوق الاشاره هیئت مرکزی نظارت و ستادنظارت برانتخابات کشوروآنچه میان شورای محترم نگهبان باریاست محترم جمهوری توافق شده است .باعنایت به مطالب فوق وتاکیدبراینکه نامه ای که تقاضای ابطال آن شده است براساس توافق وزیرمحترم کشوربا حضرات آیات آقایان جنتی ورضوانی نوشته شده ونامه های ضمیمه شاهداین قول است ابطال بخشنامه مذکوردرحقیقت ابطال بخشنامه های فوق الاشاره خود هیئت مرکزی نظارت وبه معنی نفی توافق وزارت کشورباهیئت محترم مرکزی نظارت می باشدضمناارسال بخشنامه به هیئتهای نظارت ازجانب وزارت کشور صورت نگرفته است وازاستانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند.اینکه استانداریها،فرمانداریهاوبخشداریهابراساس تفاهم وازجهت اطلاع تصویراین بخشنامه رادراختیارهیئتهای نظارت قراردهند، مطلب دیگری است کمااینکه پی نوشتهای نامه شماره 44/2370-19/1/71این ستاددقیقاحاکی ازاین مطلب است .علیهذادقت درمفادنامه شماره 8206 20/1/71(که پس ازمذاکره باوزیرمحترم کشورصادرشد)ونامه شماره 8119 18/1/71که هردوازسوی هیئت محترم مرکزی نظارت وستادمحترم نظارت بر انتخابات صادرشده است قبل ازهرچیزصحت بخشنامه صادرشده ازسوی وزارت کشورراتاییدمی نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 2413764/3/1371

2
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12
تاریخ تصویب :
1371/02/15
تاریخ ابلاغ :
1371/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :