جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 211 ـق - 7/7/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یک بند به تبصره (25) قانون بودجه سال 1375 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/6/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورا ینگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 7368 - 11/7/1375
سازمان برنامه و بودجه
قانون الحاق یک بند به تبصره (25) قانون بودجه سال 1375 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم شهریور ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/6/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 211 ـ ق مورخ 7/7/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مبلغ چهل میلیارد ریال از محل اعتبارات بانکی موضوع بند (هـ ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 جهت توسعه برق روستایی اختصاص می یابد .
وزارت نیرو موظف است با استفاده از این اعتبار و اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1375 نیازهای توسعه شبکه برق روستاهای برق دار شده را با اولویت پروژه هایی که بیشترین خانوار روستایی را تحت پوشش قرار میدهد تامین و گزارش توزیع اعتبارات مذکور را به تفکیک استان به کمیسیون نیرو ارایه نماید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم شهریور ماه یکهزا رو سیصدو هفتادو پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /6/1375 به تایید شورا ینگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورا یاسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14034
تاریخ تصویب :
1375/06/25
تاریخ ابلاغ :
1375/07/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :