جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 396 ـق - 22/8/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 61405/15839 مورخ 26/3/1375 دولت در خصوص نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/8/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 101887 - 26/8/1375
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه مشاره 396 ـ ق مورخ 22/8/1375 واصل گرددیه است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهورـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده 1 ـ به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور در زمان صلح با رعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیرا پزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی که به امادگی رزمی آنان آسیب نرساند در هر تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (1) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک ونیم ماه به طول نخواهد انجامید ، به عنوان پیام آوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد .
تبصره 1 ـ کمیسیونی مرکب از یکنفر از ستاد کل نیورهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود .
تبصره 2 ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است د سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم و نیازمند و نیروهای متخصص مورد نیاز را شناسایی و لیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد . ستاد کل لیست معرفی شده را در قالب سهمیه وزارت مذکور قرار داده و بقیه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود .
ماده 2 ـ محل خدمت پیام آوران بهداشت مناطقی از کشور می باشد که دارای ضریب محرومیت چهار پنجم ، سه و نیم پنجم ، و سه پنجم باشد .
تبصهر ـ پزشکان عمومی حداقل یک سال اول خدمت را منحصرا در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با ایجاد امکانات و تسهیلات مسکن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با بیتوته کامل انجام خواهند داد .
ماده 3 ـ دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی در پایان خدمت دوره ضرورت پیام آوران بهداشت گواهی مربوطه را به عنوان ستاد نیروی ذیربط صادر و رونوشت به مرکز تامین و توزیع نیوری انسانی و پیام آوران بهداشت ارسال خواهند داشت و پیام اوران بهداشت کارت پایان خدمت را از نیروی مربوطه دریافت خواهند نمود .
تبصره ـ مدت غیبت ، ترک خدمت و سایر تخلفات انضباطی و خدمتی پیام آوران بهداشت توسط دانشگاه مربوطه به نیروهای ذیربط و مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام اوران بهداشت اعلام خواهد شد .
ماده 4 ـ حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح می باشد .
تبصره ـ مشمولات موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود می باشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکه های بهداشتی ، درمانی شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه محل خدمت مربوطه ارایه دهند و براساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی ـ مصوب 12/10/1358 شورای انقلاب اسلامی ـ یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها ، حق الزحمه دریافت نمایند .
ماده 5 ـ قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1/3/1365 و قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/1364 و قانون معافیت بهداشتگاران دهان و دندان و بهداران ( تکنسین های بهداشت و مبارزه با بیماریها) از انجام خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/2/1369 از این قانون مستثنی بوده و همچنان به قوت خود باقیست و سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود .
ماده 6 ـ مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرورهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود و آئین نامه اجرائی آن توسط وزارتخانه های فوق الذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15073
تاریخ تصویب :
1375/08/06
تاریخ ابلاغ :
1375/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :