جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 397 ـق - 22/8/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 80271/14568 مورخ 7/8/1374 دولت در خصوص تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی که د رجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/8/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدوبیست سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 101889 - 26/8/1375
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قانون تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان جهانی و جهانگردی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 379 ـ ق مورخ 22/8/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ بند (1 مکرر ) بعنوان اصلاحیه ماده (14) اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی موضوع قطعنامه مورخ 22/7/1362 مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود :
1 مکرر ـ کشور میزبان مقر سازمان ، یک عضو دایمی اضافی در شورای اجرائی خواهد داشت که دستور العمل موضوع بند (1) فوق در خصوص توزیع جغرافیایی عضویت در شورا تاثیر بر آن ندارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15073
تاریخ تصویب :
1375/08/09
تاریخ ابلاغ :
1375/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :