جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


نقل از شماره 10103 /دش /1 - 10/9/75
وزارت راه و ترابری ـ سازمان ححمل و نقل و پایانه های کشور ـ گمرک ایران ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشاورزی ـ سازمان دامپزشکی کشورـ وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد سازندگی ـ سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
شورای عالی اداری در هفتادمین جلسه مورخ 29/8/75 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و زارتخانه های راه و ترابری و کشور ( نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرزهای زمینی و در جهت سازماندهی و تسهیل و تسریع امور حمل و نقل مسافر و کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور ( اعم از جاده ای و ریلی ) موارد ذیل را تصویب نمود :
1 ـ به منظور تدوین و تنظیم سیاست های اجرائی لازم و ایجاد هماهنگی در روشهای اجرائی مشترک و نظارت رب امور مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور ، شورایی متشکل از وزیر راه و ترابری ، رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ، رئیس کل گمرک ایران ، معاون ذیربط وزارت اطلاعات ، معاون ذیربط وزارت کشور، معاون ذیربط وزارت امور خارجه ، معاون ذیربط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاون ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاون ذیربط وزارت کشاورزی ، رئیس سازمان دامپزشکی و معاون ذیربط وزارت پست و تلگراف و تلفن ریاست وزیر راه و ترابری تحت عنوان شورای سازماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور با وظایف اساسی ذیل تشکیل میگردد:
الف ـ برنامه ریزی و تعیین خط مشی در خصوص توسعه ، بهره برداری و حفظ و نگهداری از پایانه های مرزی .
ب ـ تصویب نقشه استقرار ( جانمایی) و طرح های معماری پایانه های مرزی کشور با در نظر گرفتن ترتیب و توالی انجام وظائف خاص دستگاههای ذیربط تسهیل و تسریع امور حمل و نقل مسافر و کالا.
ج ـ تصویب دستورالعملهای اجرائی مرتبط با ترتیب و توالی و تعیین زمان مراحل رسیدگی به امور حمل و نقل مسافر و کالا .
د ـ هماهنگی و نظارت بر حسن جریان امور پایانه های مرزی کشور.
هـ ـ تعیین ساعات و شیفت کاری واحدهای مختلف مستقر در پایانه هایمرزی .
و ـ بررسی گزارشهای ارائه شده از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وسایر دستگاههای مستقر در مرز در خصوص مسائل و مشکلات پایانه های مرزی و اتخاذ تصمیم لازم وقف قوانین و مقررات مربوط .
تبصره 1 ـ آئین نامه داخلی شورای موضوع بند فوق توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تنظیم و به تصویب شورا می رسد .
تبصره 2 ـ بنا به تشخیص رئیس شورا ، نمایندگان سایر دستگاههای دولتی حسب مورد ملزم به شرکت در جلسات مربوطه می باشند و عدم حضو آنان مانع اجرای تصمیمات شورا نمی باشد .
تبصره 3ـ مصوبات شورای مذکور برای کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط در حدود وظائف قانونی آنان ، لازم الاجرا می باشد .
2 ـ وزارت راه و ترابری دبیرخانه شورای مذکور در بند (1) این مصوبه می باشد که مسئولیت ابلاغ مصوبات و دستورالعملهای شورا و پیگیری اجرای آنها را برعهده دارد .
3 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور طرحهای معماری و نقشه استقرار (جنمایی) واحدهای اجرائی ذیربط و سایر تاسیسات و امکانات رفاهی و عمومی مورد نیاز در پایانه های مرزی را تهیه و تنظیم و جهت تصویب به شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور پیشنهاد می نماید.
4 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور براساس تصمیم شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و با رعایت اولویت ها و برنامه زمان بندی شده ، نسبت به حفظ و نگهداری ، توسعه و تکمیل مستحدثات موجود و همچنین ایجاد تاسیسات جدید در مبادی ورودی و خروجی زمینی کشور که از این پس پایانه های مرزی نامیده می شود . برابر با طرحها و نقشه های مصوب شورای مذکور اقدام می نماید .
5 ـ آندسته از دستگاههای دولتی به موجب وظائف قانونی ملزم به حضور در مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور می باشند و همچنین سایر دستگاههایی که شورای موضوع بند (1) این مصوبه حضور آنان را ضروری تشخیص می دهد ، درپایانه های مرزی مستقر می گردند .
6 ـ اداره امور و هماهنگی فعالیتهای کلیه پایانه های مرزی به عهده سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد که براساس دستورالعملهای شورای موضوع بند (1) این مصوبه و ضوابط سازمان مذکور از طریق مدیریت هر پایانه مرزی انجام می پذیرد.
تبصره 1 ـ کلیه واحدهای دولتی مستقر در پایانه های مرزی از نظر انجام وظائف قانونی تابع سلسله مراتب سازمانی خود می باشند .
تبصره 2 ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، هماهنگ نمودن امور کلیه واحدهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور در چهارچوب مصوبات شورای موضوع بند (1) این مصوبه ، به عهده حمل و نقل پایانه های کشور می باشد .
7 ـ دستگاههای دولتی ذیربط اراپی مورد نیاز جهت احداث پایانه های مرزی کشور را که طرحهای معماری آنها به تصویب شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی مشور رسیده باشد ، برابر با مقررات مربوطه در اختیار سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قرار می دهند .
تبصره ـ چگونگی بهره برداری از اماکن ، تاسیسات و مستحدثات موجود در مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور ( به استثنای مرزبانی های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) با توجه به بند (ب) این مصوبه به عهده شورای مذکور می باشد .
8 ـ اعتبار مورد نیاز جهت احداث و تکمیل ، توسعه و نگهداری پایانه های مرزی از محل درآمدهای سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تامین می شود .
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه براساس نیازهای واقعی اعلام شده از سوی دستگاههای اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور که به تصویب شورای موضوع بند (1) این مصوبه می رسد ، اعتبار مورد نیاز ا پس از بررسی های لازم در بودجه سالانه کل کشور منظور می نماید .
9 ـ تجهیزات اداری مورد نیاز گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایانه های مرزی توسط سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور تامین می شو .
10 ـ وزارتخانه های جهاد سازندگی ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به تامین امکانات مورد نیاز مرزی همکاریهای لازم را با وزارت راه و ترابری ( سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ) معمول می نمایند .
11 ـ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ظرف مدت دو ماه تشکیلات مورد نیاز پایانه های مرزی را تهیه و تنظیم و جهت بررسی و تائید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد می نماید .
12 ـ وزیر راه و ترابری مسئول اجرای مفاد این مصوبه می باشد و دبیرخانه شورایعالی اداری گزارش پیشرفت اجرای ان را به شورا ارائه می نماید .
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ سید محمد میر محمدی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15092
تاریخ تصویب :
1375/08/29
تاریخ ابلاغ :
1375/10/01
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :