جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 493 ـ ق - 20/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب اقای هاسمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 82948/15783 مورخ دولت در خصوص موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای بازرگانان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 6/9/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحی در ماده (5) به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان تصویب و به تایید این شورا رسیده است ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوسن ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 106731 - 24/9/1375
وزارت امور خارجه
قانون موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای بازرگانان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم اذیماه یکهزارو سیصدو هفتادو پمج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 493 ـ ق مورخ 20/9/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ لایحه موافقتنامه تسهیلا صدور روادید برای بازرگانان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مشتمل بر یک مقدمه و (10) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای بازرگانان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
دولتهای امضاء کننده که از این پس طرفهای متعاهد نامیده خواهند شد و همگی عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ـ که از این پس اکو نامیده خواهد شد می باشند ،
با اعتقاد به اینکه روابط اقتصادی و تجاری ، توسعه متقابل ملتهای را سرذعت خواهد بخشید و با یاداوری بند (19) طرح عمل کویته که از کشورهای عضو می خواهند اقدامات لازم را برای تسهیل رفت و آمد بدون تاخیر بازرکانان منطقه اکو فراهم آورند و چنانچه به روادید نیاز باشد با فوریت صادر نمایند ،
به شرح زیر موافقت نمودند :
ماده 1 ـ کلیه نمایندگی های سیاسی و کنوسولی کشورهای عضو اکو برای بازرگانان دیگر کشورهای عضو ، بموجب معرفی نامه صادر شده از مراجع صالح ملی در امور بازرگانی که به تایید وزارت امور خارجه کشور مربوط رسیده باشد ، روادید صادر خواهند نمود .
ماده 2 ـ کلیه نمایندگی های سیاسی یا کنسولی کشورهای عضو اکو بموجب معرفی نامه صادر شده از مراجع صالح ملی در امور بازرگانی که به تایید وزارت امور خارجه کشور عضو مربوط نیز رسیده باشد ، ظرف (72) ساعت از رمان دریافت فرم درخواست ، روادید ورودی شامل ورود مکرر را با اعتبار حداکثر یک سال و مدت توقف حداکثر (30) روز برای بازرگانان صادر خواهند نمود و در غیر این صورت پاسخ مناسب ارایه خواهند داد.
ماده 3 ـ مراجع صالح ، بموجب مقررات حاکم ، روادید یا پروانه اقامت صادر شده برای آن دسته از بازرگانانی که به فعالیت های سرمایه گذاری یا واردات و صادرات اشتغال دارند را تا زمان پایان قراردادهای منعقدشده با طرفهای متعاهد مربوط ، تمدید خواهند نمود مشورط بر اینکه دارنده روادید در کشور میزبان به فعالیتی مغیر با شوون شغلی او باشد اشتغال نورزد .
ماده 4 ـ هیچیک از مفاد این موافقتنامه منافاتی با اجرای موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد شده بین دو یا چند عضو اکو یا اجرای قوانین و مقررات ملی راجع به صدور روادید ورودی و پروانه اقامت یا اخراج اتباع بیگانه ، در هر یک از کشورهای مربوط نخواهد داشت .
ماده 5 ـهر گونه اصلاح این موافقتنامه می تواند از سوی هر یک از طرفهای متعاهد پیشنهاد شود که اجرای آن منوط به تصویب شورای وزیران اکو پس از طی مراحل قانونی خواهدبود .
ماده 6 ـ
الف ـ هر یک از طرفهای متعاهد می تواند به دلایلی ناشی از امنیت ملی و نظم یا بهداشت عمومی ، لازم الاجرا شدن این موافقتنامه یا بخشی از آن را در خصوص کلیه یا بعضی از طرفهای متعاهد دیگر به تاخیر اندازد یا اجرای آن را به طور موقت به حالت تعلیق در آورد. اعمال یا خاتمه دادن به چنین اقدامی ، باید به فوریت از طریق مجاری سیاسی به دبیرخانه اکو اعلام شود . دبیرخانه نیز به نوبه خود مراتب را به کلیه طرفهای متعاهد اعلام خواهد نمود .
ب ـ چنانچه یکی از طرفهای متعاهد اجرای هر یک از اقدامهای یاد شده در بند (الف) این ماده را در پیش بگیرد ، نمی تواند مدعی تداوم اجرای این موافقتنامه برای اتباع خود توسط طرف متعاهدی باشد که چنین اقدامهایی علیه اتباع آن در پیش گرفته شده است .
ماده 7 ـ الف ـ این موافقتنامه برای امضای کشورهای عضو اکو که بخواهند به ان ماحق شوند گشوده خواهد بود . این الحاق به یکی از دو طریق زیر انجام خواهد شد :
1 ـ امضا بدون اعمال حق شرط در خصوص تصویب ،
2 ـ امضا با اعمال حق شرط در خصوص تصویب ، که پس از آن اصویب صورت گیرد .
ب ـ کشورهای عضوی که به موجب جزو (1) بند الف این ماده به طرفهای متعاهد این موافقتنامه خواهند پیوست ، باید سند الحاق را به دبیرخانه اکو تسلیم نمایند . به صورت مشابه ، کشورهای عضوی که به موجب جزو (2) بند (الف ) این ماده طرف متعاهد این موافقتنامه خواهند شد ، باید سنمد تصویب را به دبیرخانه یاد شده تسلیم نمایند .
ماده 8 ـ
الف ـ این موافقتنامه در شصتمین روز پس از تاریخ یکه بیش از سه کشور عضو اکو طبق ماده (7) ، اسناد مربوط را به یکی از دو طریق زیر امضاء کردند به اجرا درخواهد آمد :
1ـامضای موافقتنامه بدون اعمال حق شرط در خصوص تصویب آن و تسلیم سند الحاق به دبیر خانه ، یا
2 ـ امضا وتصویب موافقتنامه و تسلیم سند تصویب به دبیرخانه اکو،
ب ـ در مورد هر یک از کشورهای عضوی که بعد از لازم الاجرا شدن موافقتنامه به آن ملحق شوند ، این موافقتنامه در شصتمین روز پس از تاریخ تسلیم اسناد الحاق یا تصویب ، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 9 ـ دبیرخانه اکو موارد زیر را به کشورهای عضو اعلام خواهد نمود :
الف ـ تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و اسامی آن دسته از کشورهای عضو اکو که موافقتنامه را بدون اعمال حق شرط در خصوص تصویب ، امضا نموده و یا ان را امظا و تصویب نموده اند،
ب ـ هر اعلامیه ای که برابر مواد (4) و (10) و نیز تاریخ نافذ شدن آن دریافت دارد .
ماده 10ـ این موافقتنامه برای یک مدت زمان نامشخص منعقد می شود . هر یک از طرفهای متعاهد می تواند جهت خروج ، با ابلاغ کتبی شصت روزه واجد این مضمون به دبیرخانه اکو از موافقتنامه خارج شود.
بنا به مراتب امضاکنندگان زیر که به نحو مقتضی مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضا نمودند .
موافقتنامه حاضر در تاریخ پانزدهم مارس (1995) میلادی برابر با بیست و پنجم اسفند ماده 1373 هجری در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی در اسلام آباد تدوین شده است . اصل موافقتنامه در دبیرخانه اکو خواهد ماند و نسخه های تایید شده آن برای هر یک از طرفهای متعاهد ارسال خواهد شد .
از طرف کشور اسلامی افغانستان
از طرف جنهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل و ده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15094
تاریخ تصویب :
1375/09/06
تاریخ ابلاغ :
1375/10/03
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :