جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 463 ـ ق - 12/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 62435 /15723 مورخ 2/5/1375 دولت در خصوص موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/8/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 106217 - 24/9/1375
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 463 ـ ق مورخ 12/9/1375 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (15) ماده به شرح پیوست تصویب اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دلت جمهوری ارمنستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند ، با توجه به علاقه مشترک نسبت به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ مناقع متقابل ، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور براساس این موافقتنامه و با رعایت قوانین ومقررات جاری هر یک از دو طرف انجام خواهد شد .
ماده 2 ـ صدور مجدد به کشور ثالث
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو طرف مبادله می شود با موافقت کشور صادر کننده به طور مجدد به کشورهای دیگر نیز قابل صدور خواهد بود .
ماده 3 ـ صدور گواهی مبدا
هر یک از طرفهای متعاهد ، برابر قوانین و مقررات خود ، نسبت به صدور گواهی مبدا، برای کالاهایی که به کشور متعاهد دیگر صادر می کند ، اقدام لازم را انجام خواهد داد . به این منظور کالاهایی که تمامی در ایران تولید یا ساخته شده باشد ، کالای ایرانی و کالاهایی که به تمامی در ارمنستان تولید یا ساخته شده باشد ، کالاهای ارمنی تلقی خواهند شد .
ماده 4 ـ حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه ها
طرفهای متعاهد توافق نمودند طبق این موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور ، نهایت سعی خود را برای تسهیل و توسعه روابط بازرگانی انجام دهند .
هیچیک از دو طرف نباید از محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند .
ماده 5 ـ تسهیلاتی که براساس این موافقتنامه اعطاء می شود ، شامل موارد زیر نخواهدبود :
الف ـ امتیازهایی که یکی از دو طرف به منظور تسهیل در ایجاد تجارت مرزی به یک کشور همسایه اعطاء نموده یا خواهد نمود .
ب ـ امتیازهایی که در منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه های گمرکی یا در موافقتنامه های منطقه ای به کشور دیگری اعطاء شده یا خواهد شد .
ماده 6 ـ مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند ، مقررات جددی یا سنگین تری در مورد مالیات ، حقوق گمرکی ، سود یازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند ، مگر اینکه در صورت رعایت زیر :
1 ـ مقررات مزبور بطور عمومی توسط مقامهای صلاحیتدار اعلام و مبادله باشند.
2 ـ از تاریخ اعلام رسمی سه ماه سپری شدع باشد .
3 ـ ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضهای گمرکی یا مالیاتی پیش بینی شده باشد .
ماده 7 ـ اقدامهای غیر تعرفه ای
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور ، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه ای متقابل مندرج در ضمیمه ای که مورد مذاکره طرفین قرار خواهد گرفت ، اقدام نمایند .
ماده 8 ـ نظام ارزی ، دریافتها و پرداختها
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول دو طرف و براساس موافقتنامه های جزیی منعقد شده بین بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت .
ماده 9 ـ شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد ، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزار می شود ، تشویق و ترغیب خواهد نمود و ت حد امکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهند داد. هرگونه وضع ،اخذ یا معافیت از حقوق گمرکی ، سودبازرگانی و دیگر وجوه لازم التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هر یک از طرفین که جهت نمایش یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد می شود ، برابر با ( کنوانسیون ) تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه ، بازار مکاره ، کنگره یا رویدادهای مشابه ، منعقده به تاریخ هشتم ژوئن سال یکهزارو نهصدو شصت و یک میلادی برابر هجدهم خرداد ماه سال یکهزارو سیصدوچهل هجری شمسی در بروکسل ، خواهد بود .
ماده 10 ـ تاسیس نمایندگی بازرگانی
بخ منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور ، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید . عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعبه های آن منوط به توافق اینده دو طرف خواهد بود .
ماده 11 ـ گسترش و تنوع تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به اجرای مقررات تجارت بین المللی تشویق نموده و اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری نزدیک و مؤثر ، تبادل هیاتهای بازرگانی ، برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی ترغیب خواهند نمود .
ماده 12 ـ کمیسون مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از نمایندگان انها سالانه بطور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف تشکیل جلسه دهند .
وظایف کمیسوین به قرار زیر خواهدبود :
1 ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه ،
2 ـ ارایه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود ،
3 ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت دو جانبه و تقدیم پیشنهادهای اجرائی در این خصوص به دو طرف .
ماده 13ـ حل و فصل اختلاف
اختلافاتی که در چهارچوب این موافقتنامه بین دو طرف حادث می شود از طریق مذاکرات دوستانه و مشاوره حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق ، موضوع از طرق هیات داوری که متشکل از نمایندگان دو طرف خواهد بود ، با توجه به قوانین و مقررات داخلی دو طرف و مقررات پذیرفته شده در عرف بین المللی ، حل و فصل خواهد شد .
ماده 14 ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد ای موافقتنامه ، حقوق هیچیک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدویت در مورد حفظ منابع ملی ، بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی محدود نمی کند .
ماده 15 ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ اخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر ، مبنی بر اینکه اقدامهای لازم را برابر الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل اورده است ، برای مدت (5) سال به مورد اجراء گذاشته خواهد شد . پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود بخود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد ، مگر اینکه یکی از دو طرف ، شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید ان را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند .
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه ، مقررات ان در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود ، مگر اینکه دو طرف به گونه دیگری توافق نمایند .
این موافقتنامه در یک مقدمه و 15 ماده در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزارو سیصدو هفتادو چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه می سال یکهزارو نهصدو نود وپنج میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، ارمنی و انگلیسی تنظیم شده است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد .
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده مضم به متن موافقتنامه شمال مقدمه و پانزده ماده در جلسه غلنی روز یکشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادود پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15097
تاریخ تصویب :
1375/08/20
تاریخ ابلاغ :
1375/10/08
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :