جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 535 ـ ق - 2/10/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه که در جلسهه علنی روز چهارشنبه مورخ 14/9/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 120203 - 5/10/1375
نهاد ریاست جمهوری
قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 535 ـ ق مورخ 2/10/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی ، دستگاهای قانونگذاری ، اجرائی و قضایی کشور و سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها ، سازمان ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کاربردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات ، سخنرانی ها ، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است .
تبصره 1 ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید براساس اصوب و ضولبط خود برای مراکز علمی واژه با اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند راسا یا با همکاری مراکز علمی واژه گزینی و یا واژه سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیت های خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون های کجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 2ـ واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است که از شمول قانون مستثنی هستند .
تبصره 3 ـ فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی و دستگاههای آموزشی و پژوهشی ، دانشگاه ها و دیگر سازمان های علمی و فرهنگی مکلفند در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی اقدام کنند و واژه های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند .
تبصره 4 ـ در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاه ها و مراکز علمی ، آموزشی صنعتی و فرهنگی باشد ، این دستگاه ها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند .
تبصره 5 ـ کارخانه ، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اساسی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژه های غیر بیگانه برگردانند .
تبصره 6 ـ چاپخانه ها ، مراکز طبع و نشر ، روزنامه ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند .
تبصره 7ـ صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به کارگیری واژه های نامانوس بیگانه خودداری و ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت نماید ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده موظفند واژه های مصوب فرهنگستان زبان فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند .
تبصره 8 ـ تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات های زیر محکوم خواهند شد :
الف ـ اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ب ـ تعویض علایم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه های ذیربط با هزینه مختلف .
ج ـ تعطیل موقت محل کار .
د ـ لغو پروانه کار .
تبصره 9 ـ نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و حفظ بیگانه توسط مراکز تولید ، توزیع و صنوف جلوگیری نماید .
تبصره 10 ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسوین فرهنگی دولت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15105
تاریخ تصویب :
1375/09/14
تاریخ ابلاغ :
1375/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :