جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 541 ـ ق - 3/10/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کارافتاده ، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی خدمت نموده اند مصوب 7/10/1367 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 7/9/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری نوری
شماره 110264 - 10/10/1375
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده های شهداء جانبازان از کارافتاده ، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچننی افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/10/1367 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 541 ـ ق مورخ 3/10/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد :
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ تبصره ای به شرح ذیل به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده های شهدا ، جانبازان از کار افتاده ، اسرا و مفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی با یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/10/1367 مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد :
تبصره ـ هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان وضعیت جانبازی ، شهادت ، مفقودالاقر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است :
1 ـ دریافت حقوق از بابت استخدام ( رسمی یا غیر رسمی ) ، حقوق بازنشستگی ، وظیفه و مستمری ( به سبب قانون دیگر ) و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق ودریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود .
2 ـ دریافتی های فوق مشمول هیچیک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی نمی باشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم اذرماه یکهزارو سیصدو هفتاد و پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15109
تاریخ تصویب :
1375/09/07
تاریخ ابلاغ :
1375/10/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :