جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 121144 /ت 17179 هـ - 12/10/1375
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/10/1375 بنا به پیشنهاد شماره 44/4/1/3308 مورخ 31/6/1375 وزارت کشور و به استناد مواد (90) و (94) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی شهر و شهرک را به شرح زیر تصویب نمود :

کلیات
ماده 1 ـ در این آئین نامه عنوان قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران به اختصار قانون نامیده می شود .
ماده 2 ـ مقصود از عبارت شورا در این آئین نامه ، شوراهای اسلامی شهرو شهرک می باشد.
ماده 3 ـ تاریخ شروع دوره هر شورا ، موضوع ماده (3) قانون ، تاریخ تشکیل اولین جلسه رسمی همان شورا موضوع ماده (16) قانون خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه به استناد ماده (31) قانون ، انتخابات میان دورهای برگزار شود ، فعالیت شورای تشکیل شده برای باقیمانده همان دوره خواهد بود .
ماده 4 ـ تعداد اعضای علی البدل شوراها ، موضوع ماده (8) قانون ، به شرح زیر تعیین می شود :
1 ـ شوراهای دارای 3 نفر عضو اصلی ، 2 نفر .
2 ـ شوراهای دارای 5 نفر عضو اصلی ، 3 نفر .
3 ـ شوراهای دارای 7 نفر عضو اصلی ، 4 نفر .
4 ـ شوراهای دارای 9 و 11 نفر عضو اصلی ، 5 نفر .
5 ـ شورای شهر تهران ، 6 نفر .
ماده 5 ـ هر یک از مکانهای جمعیتی که طبق تصویبنامه هیات وزیران شهر شناخته شود و شهرکهای موضوع ماده (13) قانون و تبصره ذیل آن به عنوان یک حوزه انتخابیه محسوب می شود .
ماده 6 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است فهرست اسامی و مشخصات شهرکهای موضوع ماده (13) قانون را در اختیار وزارت کشور قرار دهد .
تبصره ـ فهرست اسامی و مشخصات مکانهای جمعیتی موضوع تبصره ذیل ماده (13) قانون توسط فرماندار تهیه و به وزارت کشور ارسال می شود تا بنا به تشخیص وزارت کشور ، انتخابات به منظور تشکیل شوراهای اسلامی شهرک در آنها برگزار شود .
ماده 7 ـ در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده (5) این آئین نامه به طور همزمان برگزار شود ، به منظور حفظ استقلال انتخابات هر حوزه ، کلیه اقدامات از قبیل صدور آگهی ها و تنظیم صورتجلسه ها برای هر یک از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتی هر حوزه جداگانه نگهداری می شود .
ماده 8 ـ اخذ رای در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام خواهد شد و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد بود .
تبصره ـ مدت زمان اخذ رای با تصویب و موافقت مشترک هیاتهای اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد .
ماده 9 ـ فرماندار موظف است در اجرای ماده (16) قانون ، ظرف یک هفته پس از تایید نهائی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه ان ، اعضای اصلی شورا دعوت نماید تا در اولین جلسه رسمی سورا که به ریاست مسن ترنی عضو تشکیل می شود ، نسبت به انتخاب هیات رئیسه شورا اقدام نمایند .
ماده 10ـ در صورت اجرای ماده 9 قانون مبنی بر خروج عضو یا اعضائی از شورا ، رئیس سا نایب رئیس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور کتبی به اطلاع فرماندار برساند .
ماده 11 ـ فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضاء از شورا ، از اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رای برای جایگزینی اعضای خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب را به شورای مربوط اعلام نماید .
ماده 12 ـ در اجرای ماده 14 قانون و با رعایت تبصره ذیل آن ، چنانچه فردی در انتخابات بیش از یک شورا ثبت نام نموده و یا احتمالا عضویت یافت به دستور وزارت کشور نام وی از لیست داوطلبی و یا عضویت شورا حذف می شود . این قبیل افراد از عضویت در کلیه شوراها به مدت چهار سال محروم خواهند بود .
ماده 13 ـ برای انتخاب اعضای علی البدل شوراها نیازی به برگ رای یا اخذ رای مجزا و یا مشخص نمودن اعضای علی البدل در برگ رای نیست، بلکه در پایان رای گیری و قرائت و شمارش آرا، دارندگان رای به ترتیب بیشترین رای به دست آمده و به تعداد مورد نیاز به عضویت و یا علی البدل شوراها در می آیند . بنابراین رای دهنده اسامی نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضای اصلی شورا در برگ رای درج می نماید .
ماده 14 ـ هیات اجرائی مسؤول اجرای تبصره ذیل ماده (17) قانون می باشد .
تبصره ـ نامزدهای انتخاباتی ذی نفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشی شرکت نمایند . تاریخ و محل قرعه کشی باید حداقل (24 ) ساعت قبل توسط فرماندار به منتخبین ذیربط ابلاغ شود .
ماده 15 ـ انتخابات شورای اسلامی در شهرکهای موضوع ماه 13 قانون و تبصره ذیل آن به روش انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار می شود .
ماده 16 ـ سرپرست فرمانداری به جای فرماندار خواهد بود .
ماده 17 ـ در اجرای ماده 41 قانون ، نیروی انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکاری با مجریان انتخابات است و حسب درخواست استاندار و فرماندار موظف است مامورین و امکانات خود را در اختیار انان قرار دهد .
ماده 18 ـ در صورت توقف ، ابطال و یا انحلال شورا توسط مراجع قانونی مذکور در موارد (58) ، (81) و (84) قانون ، مراجع مذکور ک.ظفند بلافاصله مراتب توقف ، ابطال و یا انحلال شورا به فرماندار مربوط اعلام نمایند . شروع مهلت 2 ماهه برای تجدید انتخابات ، از زمان وصول اعلام توقف ، ابطال و یا انحلال خواهد بود .
ماده 19 ـ فرماندار موظف است به محض اطلاع توقف ، ابطال و یا انحلال شورا ، مراتب را به وزارت کشور اعلام نماید .
ماده 20 ـ مجلس شورای اسلامی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده (53) قانون ، اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیات به وزارت کشور معرفی می نماید .
هیات اجرایی
ماده 21 ـ فرماندار موظف است پس از وصول دستور شروع انتخابات ، براساس ماده (32) قانون به منظور تشکیل هیات اجرائی شهرستان از سایر اعضای اداری هیات دعوت به عمل آورد .
ماده 22 ـ فرماندار موظف است در اجرای تبصره ذیل ماده 32 قانون ، به منظور تعیین معتمدین اصلی و عیل البدل عضو هیات اجرائی شهرستان (25) نفر از معتمدان اقشام مردم را انتخاب و به منظور تایید صلاحیت ، به طور کتبی به هیات نظارت شهرستان معرفی نماید .
ماده 23 ـ هیات وزیران نظارت شهرستان موظف است حجداکثر ظرف (2) روز پس از وصول اسامی (25) نفر معتمدان از فرماندار ، اضهار نظر کتبی خود را نسبت به تایید صلاحیت آنان به فرماندار اعلام نماید .
تبصره ـ چنانچه هیات نظارت شهرستان ، معتمدان پیشنهادی فرماندار را تایید ننماید ، فرماندار موظف است به همان تعداد معتمدان دیگری را به هیات نظارت معرفی نماید .
ماده 24 ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه کتبی هیات نظارت شهرستان ، بلافاصله از 25 نفر معتمدان به طور کتبی دعوت به عمل آورد . مدعوین حداکثر ظرف(2) روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دوسوم آنان (17نفر از 25 نفر ) در حضور هیات نظارت و اعضای اداری هیات اجرائی ، از بین خود (7) نفر را به عنوان معتمدان اصلی و (7) نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورت جلسه می نمایند .
ماده 25 ـ فرماندار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل تشکیل هیات اجرائی را از طریق سلسله مراتب اداری به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید .
مادده 26 ـ مهلت تشکیل هیات اجرائی از زمان وصول دستور شروع انتخاب حداکثر پنج روز می باشد .
ماده 27 ـ دوسوم اعضای هیات اجرائی برای رسمیت جلسات ، موضوع ماده 36 قانون و تبصره 1 ذیل آن ، 8 نفر می باشد .
ماده 28 ـ رؤسای هیاتهای اجرائی و نظارت موظفند با هماهنگی لازم ، فردی که به طور همزمان در بیش از یک هیات اعم از اجرائی یا نظارت عضویت دارد ، در یک هیات ابقاء و از سایر هیاتها حذف نمایند .
ماده 29 ـ هیات اجرائی موظف است در اجرای مواد 62 و 65 قانون ، یک نسخه از کلیه صورتجلسه ها و آگهی های خود را به هیات نظارت شهرستان تحویل نماید .
ماده 30 ـ هیات اجرائی در مهلت مقرر و در اجرای ماده (39) قانون ، تشکیل جلسه می دهد و تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورت جلسه ، یک نسخه آن را به فرماندار تسلیم می نماید .
ماده 31 ـ فرماندار موظف است براساس صورت جلسه دریافتی از هیات اجرائی ، آگهی انتخابات حاوی تاریخ اخذ رای ، ساعات اخذ رای ، شرایط انتهخاب کنندگان ، جرایم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت و اخذ رای را تنظیم و در مورد مقرر برای اطلاع عموم در حوزه انتخابیه منشر نماید .
ماده 32 ـ فرماندار موظف است در اجرای ماده 40 قانون ، پس ازوصول اسامی اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای نسبت به صدور احکام آنان نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید .
ماده 33 ـ فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذ رای ، محل شعب ثبت نام و اخذ رای آماده شود .
ماده 34 ـ فرماندار موظف است برای هر یک از هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده که باید حتی الامکان از کارمندان دولت باشد ، از طرف خود تعیین و نسبت به صدور حکم آنان اقدام نماید و برای تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رای و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ و محل مراجعه ، از ایشان برای شرکت در جلسه توجیهی دعوت به عمل آورد .
ماده 35 ـ فرماندار موظف است پس از حضور نمایندگان خود در جلسه توجیهی ، صندوق و تعرفه و برگ رای و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی مورد نیاز را به آنان تحویل دهد وپس از توجیه برنامه ثبت نام و احذ رای و قرائت آرا و سایر آموزشهای لازم ، ترتیبی اتخاذ نماید تا قبل از رای در محل شعبه حاضر باشند .
تبصره ـ نمایندگان نمایندگان فرماندار موظفند بلافاصله پس از حضور در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای ، صندوق و تعرفه و برگهای رای و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار اعضای شعبه قرار داده و آنان را نسبت به وظایف خود توجیه نمایند. مسئولیت حفظ و حراست از برگهای رای به منظور جلوگیری از خروج آنها از محل شعبه رای به عهده نماینده فرماندار می باشد .
ماده 36 ـ در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب نام و اخذ رای از طرف هیات نظارت شهرستان، فرماندار موظف است نسبت به اعزام وی به نحوی که قبل از شروع اخذ رای در محل شعبه حضور داشته باشد ، اقدام نماید .
ماده 37 ـ فرماندار موظف است برای حفاظت شعبه ثبت نام و اخذ رای با همکاری و هماهنگی نیوری انتظامی به تعداد لازم و حداکثر تا 3 نفر از ماموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان ، آنان را به همراه نماینده خود و ناظر و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای به محل اعزام نماید .
هیاتهای نظارت
ماده 38 ـ در اجرای ماده (53 ) قانون و به استناد ناده 73 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور ـ مصوب 29/4/1365 ـ به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها ، هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی متشکل از 3 نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و 2 نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 بهانتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود .
تبصره ـ در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب می نماید .
ماده 39ـ در اجرای ماده 53 قانون و به استناد ماده 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شوراهای مزبور ـ مصوب 29/4/1365 ـ به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در هر استان هیات نظارت استان مرکب ار سه نفر از نمایندگان مجلس شورایهای اسلامی آن استان به تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل می شود . هیات مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای هیات نظارت استان ، اسامی آنان را به ستاد انتخابات مربوط و ستاد انتخابات کشور اعلام می نماید .
تبصره ـ در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد ، تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیات مرکزی نظارت می باشد .
ماده 40 ـ ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیات نظارت استان ، اسامی نامبردگان را به فرمانداریهای تابع اعلام مینماید .
ماده 41 ـ هیات نظارت استان در هر شهرستان ، هیات نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری را مرکب ای 5 نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و اسامی آنان را به فرمانداری ذیربط و ستاد انتخابات استان اعلام می نمایند .
ماده 42 ـ هیات نظارت شهرستان می تواند برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر ناظر تعیین و نامبرده را حداکثر تا یک روز مانده به روز اخذ رای به فرماندار معرفی نماید .
ماده 43 ـ شرکت اعضای هیات نظارت شهرستان در جلسات هیات اجرای به منظور نظارت بر صحت برگزاری انتخابات می باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری از امضای صورت جلسه ها مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود .
ماده 44 ـ هیاتهای نظارت در چهارچوب قانون و آئین نامه اجرائی تنها ناظر بر اجرای صحیح قانون می باشند و حق دخالت در امور اجرائی انتخابات را ندارند .
اعلام داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 45 ـ فرماندار موظف است یلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات آگهی ثبت نام از داوطلبان ، حاوی تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام ، محل ثبت نام ، شرایط انتخاب شوندگان و مدارک مورد نیاز شامل اصل شناسنامه عکس دار ، دو نسخه تصویر کلیه صفحه های شناسنامه و چهارقطعه عکس جدید 4*3 را منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلب عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد.
ماده 46 ـ فرماندار می تواند با صدور حکم کتبی ، مسئول یا مسئولانی از بین کارمندان فرمانداری را برای ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید .
ماده 47 ـ داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و ارایه مدارک مورد نیاز شخصا پرشسنامه اعلام داوطلبی را در دو نسخه در حضور مسئول ثبت نام تکمیل مینمایند . مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی با اصل شناسنامه ، رسید مدارک و پرشسنامه را به وی تسلیم می دارد .
ماده 48 ـ هیات اجرائی بلافاصله پس از تشکیل ، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را فراهم می نماید .
ماده 49 ـ فرماندار موظف است در اجرای ماده 46 قانون در پایان هر روز اسامی و مشخصات کلیه داوطلبان را به منظور بررسی سوابق ، مراجع ذیربط محل از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت احوال ارسال نماید .
تبصره ـ فرماندار موظف است به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه و از قلم افتادگی ، در پایان مهلت قانونی ثبت نام نیز بلافاصله اسامی کلیه داوطلبان حوزه انتخابیه را که سوابق آنها از قبل استعلام شده است براساس حروف الفبا به مراجع یاد شده ارسال نماید .
ماده 50 ـ مراجع مذکور در ماده 46 قانون موظفند در اجرای تبصره 2 ذیل همان ماده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک از داوطلبان ، نتیجه بررسی های انجام شده در خصوص سوابق آنان را به طور کتبی به فرماندار اعلام نمایند .
تبصره ـ اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان براساس قانون تنها از وظایف و اختیارات هیاتهای اجرائی و نظارت می باشد و دستگاههای یاد شده در ماده 46 قانون حق اظهار نظر در این مورد را ندارند و موظفند فقط سوابق داتوطلبان را منعکس نمایند .
ماده 51 ـ فرماندار موظف است به محض وصول اطلاعات لازم درباره سوابق هر یک از داوطلبان ، جلسات هیات اجرائی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول سوابق هر یک از وصول سوابق هر یک از داوطلبان با رعایت با رعایت کامل متن ماده 49 قانون ، به صلاحیت آنان رسیدگی و نتیجه را صوتجلسه نماید و بلافاصله یک نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمی را به هیات نظارت شهرستان ارسال نماید .
ماده 52 ـ هیات نظارت شهرستان پس از وصول ، جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ، به استناد ماده 48 قانون موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز از وصول هر یک از صورتجلسات ،تظریه خود مبنی بر تایید یارد صلاحیت داوطلبان را به طور کتبی به فرماندار نماید .
ماده 53 ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت شهرستان مبنی بر تایید یارد تصمیمات هیات اجرائی شهرستان در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و همچننی با رعایت قسمت اخیر ماده 48 قانون مبنی بر ملاک عمل بودن نظر هیات اجرائی پس از پایان مهلت تعیین شده برای هیات نظارت ، بلافاصله بودن نظر هیات اجرائی پس از پایان مهلت تعیین شده برای هیات نظارت ، بلافاصله مراتب تایید یارد صلاحیت هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تایید شده یا رد شده ذیربط ابلاغ نماید .
ماده 54 ـ هیات نظارت استان موظف است موظف است مهلت مقرر در تبصره 3 ماده 50 قانون ، نظر خود در خصوص تایید یا رد صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات اجرائی رد شده و شاکی بوده اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به منظور ارسال به فرمانداری مربوط به ستاد انتخابات استانداری تسلیم نماید .
تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر هرچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشد ، مراتب صورتجلسه و به همان نحو عمل خواهد شد .
ماده 55 ـ ستاد انتخابات استانداری موظف است پس از وصول صورتجلسه رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده از هیات نظارت استان ، بلافاصله مراتب را به فرمانداری مربوط اعلام نماید .
ماده 56 ـ فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت استان ، آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی را حداکثر ظرف مدت سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخذ رای به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه ، درحوزه مذکور منتشر نماید .
ماده 57 ـ در اجرای ماده 24 قانون ، نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل به داشتن نماینده در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای موظفند حداکثر تا سه روز قبل از روز اخذ رای اسامی و مشخصات و یک قطعه عکس نمایندگان خود را به هیات اجرائی تسلیم نمایند .
ماده 58 ـ هیات اجرائی موظف است برای نمایندگان نامزدهای انتخاباتی ، معرفی نامه و یا کارت شناسائی صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید.
ماده 59 ـ شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهای انتخاباتی از طریق نامزدهای مربوط جمع آوری و با امضای وی به هیاتهای اجرائی و نظارت شهرستان تسلیم خواهد شد .
ماده 60 ـ تدارکات و تامین احتیاجات مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزدها به عهده نامزد معرفی خواهد بود .
تبلیغات
ماده 61 ـ مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان است و 8 روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت .
تبصره ـ فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات شوراها توسط داوطلبان عضویت در شوراها و طرفداران آنان تحت هر عنوان ، قبل و بعد از مدت تعیین شده ممنوع است .
ماده 62 ـ تبلیغات انتخاباتی فقط به روشهای مشروح زیر مجاز است:
1 ـ تشکیل جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ .
2 ـ انتشار عکس و پوستر کاغذی در یک نوع اندازه به رنگ سیاه و سفید و حداکثر در قطع 40*50 سانتی متر و با استفاده از نمونه عکسی که به هنگام ثبت نام و اعلام داوطلبی به مسئولان ثبت نام ارائه شده است .
3 ـ انتشار زندگی نامه در یک نوع وبه رنگ سیاه و سفید .
3 ـ انتشار زندگی نامه در یک نوع و به رنگ سیاه و سفید .
بنابراین دیوار نویسی ، به راه انداختن کاروانهای تبلیغاتی و تظاهرات خیابانی و استفاده از پارچه و یا موادی غیر از کاغذ و نیز استفاده از تراکت و پلاکارد و امثال اینها در تبلیغات انتخاباتی به کلی ممنوع است .
تبصره 1 ـ به لحاظ حفظ حرمت و قداست حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ، استفاده از عکس و نام و فرمایشات ایشان در عکس و پوستر و زندگی نامه به هر شکل و عنوان ممنوع است .
تبصره 2 ـ در عکس و پوستر و زندگینامه غیر از نوشتن فردی و سوابق تحصیلی ، شغلی و فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و مبارزاتی و اعلام طرحها و ربنامه ها و خدماتی که در چهارچوب اهداف و وظایف شوراها می باشد ، نوشتتن هرگونه مطالب دیگری ممنوع است .
تبصره 3 ـ استفاده از عکس نامزد انتخابی از نوع همان عکس سیاه و سفید که در تهیه پوستر به کار گرفته شده ، در زندگی نامه بلامانع است .
تبصره 4 ـ درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز بتوان به هیات اجرائی ارائه نمود .
تبصره 5 ـ استفاده ار بلندگو در سخنرانیها به گونه ای که منحل آسایش دیگران نباشند مجاز است .
تبصره 6 ـ استفاده از عکس با لباس فرم نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجی ممنوع است .
ماده 63 ـ هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی ، شخصیتها ، گروهها، اتحادیه ها ، احزاب ، مجامع و انجمهای سیاسی ، مذهبی ، اجتماعی ، صنفی و تخصصی ، جز تشکیلهائی که در زمینه مسایل سیاسی فعالیت می نمایند و دارای پروانه رسمی فعالیت از مراجع قانونی میباشند مجاز به تبلیغ نامزدهای انتخاباتی نیستند و نامزدهای انتخاباتی نیز حق استفاده از نام آنها در حمایت از خود در آثار تبلیغاتی را ندارند . ضمنا تشکلهای مذکور مجاز به تبلیغات ، فقط تحت نام آن تشکل می توانند تبلیغ نمایند و تبلیغ تحت نام اشخاص عضو آن تشکل ممنوع است .
تبصره ـ مجامع ، احزاب و گروههای مجاز می توانند حمایت خود از نامزد انتخاباتی مورد نظر را به طور کتبی به وی اعلام نمایند و نامزد مزبور مجاز است حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی خود منعکس و منتشر نماید .
ماده 64 ـ از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدهای انتخاباتی ، انجام هرگونه فعالتی تبلیغاتی انتخاباتی له یا علیه نامزدها از صدا و سیما ، میز خطابه ، نمایز جمعه و تریبون مجلس شورای اسلامی و یا هر وسیله ویگری که جنبه رسمی یا دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می نماتیند و مؤسسات و نهادهائی که دارائی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است .
ماده 65 ـ مجریان و ناظران انتخابات تحت هیچ عنوان و هیچ شرایطی حق فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی را ندارند .
ماده 66 ـ الصاق عکس و پوستر بر روی علایم راهنمائی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانهای ، تابلوی مدارس و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش دولتی و یل خصوصی ، مساجد و تکایا ، نهادها ، وسایط نقلیه عمومی ، صندوفهای پست ، باجه های تلفن ، پستهای فسار قوی برق و سایر تاسیسات متعلق به وزارت نیرو ، پلها و باجه های تلفن ، پستهای فسار قوی برق و سایر تاسیسات متعالق به وزارت نیرو ، پلها و تابلوها و تاسیسات متعلق به وزارت راه و ترابری در جاده ها و هرگونه تابلو راهنما ممنوع است و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامهای قضائی تحویل می نمایند . فرمانداریها نیز باید یا استفاده از امکانات محلی نسبت به امحای چنین اوراق و آثاری اقدام نمایند .
تبصره ـ ماده 67 ـ هیچ کس حق ندارد عکس یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق شده است ، در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم نماید .
ماده 68 ـ هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای وجود دارد باید قبل از شروع اخذ رای توسط اعضای شعبه امحا شود .
ماده 69 ـ در صورتی که مطبوعات و نشریات ، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف (18) ساعت پس از انتشار به وسیله فرمانداری به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری ان قبل از زمان ممنوعیت ، طبق قانون مطبوعات می باشد . در صورتی که ان نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود. مسئول ان باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و ان نشریه مکلف به درج ان در اولین چاپ نشریه خواهدبود . در صورت انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید .
ماده 70 ـ نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر نیستند و تنها می توانند شایستگی های خود یا نامزد مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عمومی ممنوع است .
ماده 71 ـ نمونه هرگونه آثار تبلیغات انتخاباتی نامزدها باید قبل از چاپ و انتشار به تایید هیات اجرائی مربوط برسد . بنابراین انتشار هرگونه آثار تبلیغی که اثر مهر و یا امضای هیات اجرائی را نداشته باشد ممنوع است و هیات اجرائی موظف است بلافاصله به روشهای مقتضی نسبت به جمع اوری و امحای انها اقدام نماید .
ماده 72 ـ زمان و مکان هرگونه تجمع و تشکیل جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ باید حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری ، به اطلاع هیات اجرای برسد .
ماده 73 ـ تشکیل ستاد تبلیغات انتخابات نامزدها بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول و اعضای آن به هیات اجرائی به کلی ممنوع است .
ماده 74 ـ هیات اجرائی می تواند از نظرات مشورتی ادارات و سازمانهائی که در امر تبلیغات صاحب نظر و ذیربط می باشند مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و غیر اینها در امر ساماندهی و کنترل تبلیغات انتخاباتی نامزدها استفاده نماید و سازمانهای مذکور در صورت درخواست هیاتهای اجرایی، موظف به همکاری و شرکت در جلسات هیات اجرائی می باشند .
برنامه روز اخذ رای و قرائت آراء و اعلام نتیجه اخذ رای
ماده 75 ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می شوند . ابتدا به استناد تبصره 2 ذیل ماده 40 قانون ، نسبت به انتخاب هیات رئیسه و منشی ها اقدام و مراتب را در صورت جلسه درج می نمایند، سپس صندوق اخذ رای را در حضور نماینده فرماندار و ناظر بر انتخابات (در صورت حضور) باز می کنند و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق ، آن را لفاف ، بالاک و مهر شعبه ثبت نام و اخذ رای لاک و مهر می نمایند و پس از امضاء تایید مراتب فوق در صورتجلسه ، برنامه اخذ رای و قرائت آراء را در 6 مرحله به شرح زیر انجام می دهند :
الف ـ مرحله مراجعه رای دهندگان
ب ـ مرحله کنترل
ج ـ مرحله ثبت نام
د ـ مرحله اخذ رای
هـ ـ مرحله قرائت و شمارش آراء
و ـ مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه .
الف ـ مراجعه رای دهندگان
1 ـ اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای دهندگان از یک سمت وارد حل سعبه شوند و پس از دادن رای از سمت دیگر خارج گردند .
2 ـ مامورین انتظامی موظفند طبق نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رای از ازدحام در داخل محوطه اخذ رای ممانعت نمایند تا اخذ رای در کمال آرامش انجام پذیرد.
3 ـ رای دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای حضور می یابند و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رای وارد محوطه اخذ رای می شوند .
ب ـ مرحله کنترل
کنترل در سه مرحله انجام می شود :
1 ـ کنترل شناسنامه
نماینده فرماندار با رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رای با ملاحظه شناسنامه رای دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند :
الف ـ شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد .
ب ـ شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رای حداقل 15 سال تمام سن داشته باشد .
2 ـ نماینده فرماندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی ، انگشت سبابه دست راست دهنده را کنترل می نماید تا آلوده به رنگ استامپ ، که نشاندهنده رای در شعبه دیگر است ، نباشد .
در صورتی که مراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشد که ممهور به مهر انتخابات در روز اخذ رای است و دلالت بردادن رای در شعبه دیگری نماید و یا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رای دیگری مشاهده شود ، با دستور نماینده فرماندار از رای دادن وی جلوگیری به عمل می آید .
3 ـ کنترل شرط احراز توطن :
به استناد بند 3 ماده 25 و تبصره ذیل آن ، به اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای به روشهای مقتضی کنترل می نمایند که شخص رای دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان ) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رای در محل سکونت داشته باشد .
به استناد قسمت اخیر بند 3 ماده 25 قانون ، در شهرها و شهرکهای بالای یکصدو هزار نفر جمعیت نیازی به احراز سکونت نمی باشد .
ج ـ مرحله ثبت نام
1 ـ پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده است و واجد شرایط رای دادن می باشد ، یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات وی براساس مندرجات شناسنامه بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ رای انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه ، آن را با قید تاریخ با مهر انتخابات ممهور و امضاء می نماید .
2 ـ متصدی ثبت نام ، شناسنامه رای دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید .
د ـ مرحله اخذ رای
1 ـ پس از ثبت نام از رای دهنده ، متصدی ثبت نام برگ را بعد از ممهور نمودن به مهر انتخابات از محل نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جدا می کند و به رای دهنده تسلیم می نماید تا رای دهنده اسم نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را حداکثر به تعداد اعضای اصلی شورا برروی آن بنویسد ، تاکند داخل صندوق بیاندازد . از درب خروجی شعبه خارج شود . بدیهی است تعرفه های انتخاباتی در محل شعبه باقی می ماند و باید در نگهداری و حفاظت آنها دقت و مراقبت کامل به عمل آید .
2 ـ نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رای نویسی مخفی باشد و به صورت کاملا آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام پذیرد و هیچ یک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مامورین انتظامی ونماینده هیات نظارت و اصولا کلیه افرادی که به هر گونه در شعبه وظیفه ای برعهده دارند حق نوشتن رای برای اشخاص را ندارند . در صورتی که برای نوشتن رای نیاز به فرد دیگری باشد ، رای دهنده بایستی از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی هستند ، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد .
3 ـ نماینده هیات نظارت حق دخالت در امور اجرائی انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار تذکر دهد و آنان ضمت بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مامورین انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهای قضائی دهند .
هـ ـ مرحله قرائت و شمارش آرا .
اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رای در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رای خود را در صندوقهای رای انداخته ودیگر کسی برای دادن رای در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورت جلسه ، با حضور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت ، شمارش و قرائت آراء را به ترتیب ذیل آغاز می نمایند :
1 ـ ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رای با همکاری یکی از منشی ها لاک و مهر صندوق اخذ رای را باز و تعداد برگهای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می کنند و پس از تطبیق تعدا انها با تعداد برگهای تعرفه یه یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند :
الف ـ چنانچه تعداد اوراق رای داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد براساس بند ج ماده 20 قانون ، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجموع برگهای رای ، بدون اینکه خوانده شود بر می دارند و جمله باطل شده را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورت جلسه اخذ رای نیز درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند .
ب ـ در صورتی که تعداد اوراق رای داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد ، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورت جلسه درج می شود .
2 ـ پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد ، قرائت آرا با رعایت مواد (19)،(20) ،(21)،(22)،(23) قانون و بندها و تبصره های ذیل انها انجام خواهد شد .
و ـ مرحله تنظیم صورتجلسه
پس از شمارش و قرائت آراء ، صورتجلسه اخذ رای شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رای هر یک از تنامزدها در صورت جلسه قید می شود . پس از انجام این کار ، صورتجلسه به امضای نماینده فرماندار و اعضای شعبه اخذ رای و نماینده هیات نظارت می رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی داخل صندوق رای قرار داده می شوند و پس از لاک و مهر شدن صندوق یا صندوقها ، اعضای شعبه اخذ رای به اتفاق نماینده فرماندار و به همراه نماینده هیات نظارت و ماموران محافظ صندوق یا صندوقهای رای را همراه با یک نسخه از صورتجلسه نتایج آرای شعبه و سایر مدارک رسنا تحویل هیات اجرائی می دهند . از سه نسخه باقی مانده صورتجلسه نتایج آراء ، یک نسخه تحویل نماینده هیات نظارت ، یک نسخه تحویل فرماندار و یک نسخه نیز تحویل رئیس شعبه می شود .
اگر در روز اخذ رای مسایل و مشکلاتی پدید آید باید در قسمت انتهای صورتجلسه نوشته شود و به امضای اعضای شعبه ، نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت شهرستان برسد .
ماده 76 ـ هیات اجرائی پس از دریافت صندوق یا صندقهای محتوی آراء و مدارک و صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای حوزه انتخابیه ، در حضور اعضای هیات نظارت شهرستان نسبت به تنظیم صورتجلسه نتیجه اخذ رای در حوزه انتخابیه اقدام می نماید و یک نسخه از صورتجلسه را برای انتشار آگهی نتیجه انتخابات به فرماندار تحویل می دهد .
ماده 77ـ فرماندار موظف است بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخذ رای از هیات اجرائی شهرستان نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نمیاد .
بررسی شکایات
ماده 78 ـ به استناد ماده 52 قانون ، هیاتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرد و ظرف پنج روز به انها رسیدگی نمایند . بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به عیات اجرائی شهرستان واصل شود ، هیات مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترک با هیات نظارت شهرستان به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایند.
تبصره 1 ـ شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، ادرس محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار می نماید ، دارا باشند .
تبصره 2 ـ هیات اجرائی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات ، چنانچه هیچ گونه شکایتی از انتخاب دریافت ننموده باشد ، مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورتجلسه می نماید .
ماده 79 ـ عیات اجرائی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ، بلافاصله با توجه به شکایات دریافتی و بررسی کل چگونگی برگزاری انتخابات ، نظریه خود صورتجلسه ای به هیات نظارت شهرستان اعلام نماید.
تبصره 1 ـ چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آرای شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود که در سرنوشت انتخابات موثر باشد ، هیات اجرائی شهرستان موظف است آرای باطل شده را در نتایج قبلی دخالت داده و نتیجه جددی به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نماید .
تبصره 2 ـ پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آرای رای شعبه یا تعدادی از شعب می یابد مستدل و براساس مواد قانون باشد .
ماده 80 ـ هیات نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول نظریه و پیشنهاد هیات اجرائی شهرستان ، چنانچه صحت برگزاری انتخاب را تایید کند مراتب را صورتجلسه و یک نسخه از ان را برای فرماندار ارسال نماید .
تبصره 1 ـ هیات نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت یاد شده چنانچه صحت برگزاری انتخاب را تایید ننماید ، پیشنهاد ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورتجلسه ای همراه با دلایل و مدارک مستند به هایت نظارت استان ارائه ناید .
تبصره 2 ـ هیات نظارت استان موظف است پس از وصول پیشنهاد ابطال انتخابات از هیات نظارت شهرستان حداکثر ظرف پنج روز چنانچه با پیشنهاد ابطال انتخابات موافق نباشد مراتب را طی صورتجلسه ای با هیات مذکور اعلام نماید ودر صورتی که با پیشنهاد ابطال انتخابات موافق باشد موظف است مراتب را به منظور اظهار نظر نهائی به هیات مرکزی نظارت اعلام نماید.
تبصره 3 ـ هیات مرکزی نظارت موظف است ظرف پنج روز از وصول صورتجلسه از هیات نظارت استان ، نظر نهائی خود را در خصوص تایید یا ابطال برگزاری انتخابات به هیات نظارت استان اعلام نماید .
تبصره 4 ـ هیاتهای نظارت موظفند از طریق سلسله مراتب و به همان ترتیبی که صورتجلسه های اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه را در یافت نموده اند نظریه خود را به هیات اجرائی شهرستان اعلام نمایند.
تبصره 5 ـ به استناد ماده 58 قانون ، ابطال یک یا چند شعبه اخذ رای که در سرنوشت انتخاب مؤثر باشد با تایید هیات مرکزی نظارت معتبر خواهد بود . بنابراین هیاتهای نظارت شهرستان و استان در اظهار نظرهای خود در خصوص صحت و یا عدم صحت برگزاری انتخابات این موضوع را مدنظر خواهند داشت .
ماده 81 ـ فرمانداری موظف است پس از وصول صورتجلسه مبنی بر تایید صحت برگزاری و یا ابطال انتخابات حوزه انتخابیه ، مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند .
ماده 82 ـ به استناد ماده 56 قانون ، چنانچه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد ، حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اگهی می تواند شکایت خود را حسب مورد به هیات نظارت استان اعلام نماید.
ماده 83 ـ هیات نظارت استان موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از وصول شکایت معترضان ، براساس مواد 56 و 59 قانون ، نتیجه قطعی و نهائی انتخابات حوزه انتخابیه را به فرماندار مربوط اعلام نمیاد .
تبصره 1 ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر شکایتی واص نشود ، مراتب عدم وصول شکایت نیز به فرماندار مربوط اعلام خواهد شد .
تبصره 2 ـ فرماندار موظف است نظر قطعی و نهائی دریافتی از هیات نظارت استان در خصوص تایید یا عدم تایید صحت برگزاری انتخابات را از طریق انتشار اگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند .
ماده 84 ـ فرماندار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه انتخابات ، موضوع ماده 80 و تبصره 2 ذیل ماده 83 این آئین نامه ، یک نسخه از نتایج قطعی و نهائی انتخابات حوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات استاتانداری و یک نسخه آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید .
صدور کارت عضویت اعضاء و امحای اوراق انتخاباتی
ماده 85 ـ کارت عضویت اعضای شوراها با امضای فرماندار و مهر فرمانداری صادر می شود .
تبصره ـ کارت عضویت فقط برای اعضای اصلی شورا صادر می شود .
ماده 86 ـ فرماندار موظف است پس از وصول دستور امحای آراء و اوراق انتخابات شوراها از ستاد انتخابات کشور ، حتی الامکان با حضور اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت ، نسبت به امحای اوراق تعرفه و برگهای رای مصرف شده حوزه انتخابیه در صورتی که کارت عضویت اعضای آن صادر شده باشد به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات استانداری اعلام نماید .
ماده 87 ـ دستورالعمل اجرائی و فرمهای مربوط به آئین نامه پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا می باشد .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15113
تاریخ تصویب :
1375/10/02
تاریخ ابلاغ :
1375/10/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :