جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 594 ـق - 22/10/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 63250/1561 مورخ 5/6/1375 دولت در خصوص تصویب اصلاحیه های اجلاسهای لندن و کپنهاک راجع به پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 28/9/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 111894 - 26/10/1375
سازمان حفاظت محیط زیست
قانون تصویب اصلاحیه های اجلاسهای لندن و کپنهاک راجع به پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 594 ـ ق مورخ 22/10/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ اصلاحیه اجلاس لندن مشتمل بر (2) ماده و اصلاحیه اجلاس کپنهاک مشمل بر (3) ماده راجع به پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن به دولت داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاحیه پروتکل مونرآل در موارد کاهنده لایه ازن (کپنهاک )
ماده (1) ـ اصلاحیه
الف ـ بند 4 ماده (1)
دریند 4 ماده (1) 1روتکل به جای عبارت یا در پیوست ب عبارت زیر جایگزین می شود :
پیوست ب ، پیوست پ یا پیوست ث
ب ـ بند 9 ماده (1)
بند 9 ماده (1) پروتکل حذف می شود.
پ ـ بند 5 ماده 2
دربند 5 ماده 2 پروتکل بعد از عبارت ماده های (2 الف)تا(2 ث) عبارت زیر اضافه می شود :
و ماده (2 ح)
ت ـ بند 5 مکرر ماده 2
بند زیر پس از بند 5 ماده 2 پروتکل اضافه می شود :
(5) مکررـ هر عضوی که طبق بند (1) ماده (5) عمل نمی کند می تواند در طول یک یا چند دوره کنترلی ، هرمقدار از مصرف محاسبه شده خود براساس ماده (2ج) را به دیگر عضو مزوبر منتقل کند ، مشروط بر این که مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت کنترل در گروه (1) از پیوست الف عضوی که بخشی از مصرف محاسبه شده خود را منتقل می نماید در سال 1989 میلادی برابر سال 1368 هجدی شمسی از سرانه کیلیوگرم تجاوز نکند و کل مقادیر مصرف محاسبه شده اعضای مربوط ا اندازه تعیین شده در ماده (2 ج) فراتر نرود . این گونه انتقال مصرف باید به وسیله هر یک از اعضای مروبط بابیان شرایط مزوبر و دوره زمانی انجام آن به دبیرخانه اعلام شود .
ث ـ جزو الف بند 8 و بند 11 ماده 2
در جزو الف بند 8 و بند 11 ماده 2 پروتکل ، به جای عبارت مواد (2 الف) تا (2 ث) در تمام موارد این عبارت می آید : مواد (2الف) تا (2ح ).
ج ـ ردیف (1) جزو الف بند 9 ماده 2
در ردیف (1) جزو الف بند 9 ماده 2 پروتکل ، به جای عبارت و یا پیوست ب این عبارت جایگزین می شود : پیوست ب ، پیوست پ و یا پیوست ث
چ ـ ماده ـ2 ج) ، هیدرو کلروکربنها
ماده زیر بعد از ماده (2ث ) پروتکل اضافه می وشد :
ماده (2ج) : هیذرئ کلروفلوروکربنها
1 ـ هر یک از اعضاء باید اطمینان یابد که ظرف دوره دوازده ماهه از اول ژانویه 1996 برابر یازده دی ماه سال 1374 هجری شمسی و در هر دوهر دوازده ماهه پس از آن مقدار مصرف محاسله شده مواد تحت کنترل در گروه (1) از پیوست پ در ان کشور ، سالانه مقادیر زیر فراتر نرود:
الف ـ سه ممیز یک دهم درصد از مقدار مصرف محاسبه شده آن در 1989 میلادی برابر با سال 1368 هجری شمسی برای مواد تحت کنترل در گروه (1) از پیوست (الف) و.
ب ـ مقدار محاسبه شده آن در 1989 میلادی برابر با سال 1368 هجری شمسی برای مواد تحت کنترل گروه(1) از پیوست (پ).
2 ـ هر عضو باید اطمینان یابد که در دوره دوازده ماهه از ابتدای ژانویه 2004 برابر با یازده دی ماه 1382 هجری شمسی و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت کنترل در گروه (1) از پیوست (پ) ، سالانه از 65 درصد مقادیر مندرج در بند (1) این ماده تجاوز نکند .
3 ـ هر عضو باید اطمینان یابد که در دوره دوازده ماهه از ابتدای ژانویه 2010 برابر بایازده دی ماه سال 1388 هجری شمسی و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پیوست (پ) ، سالانه از 35 درصد مقادیر مندرج در بند (1) این ماده فراتر نرود.
4 ـ هر عضو باید اطمینان یابد که در دوره دوازده ماهه از ابتدای ژانویه 2015 برابر با یازده دی ماه سال 1393 هجری شمسی و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پیوست (پ) ، سالانه از 10 درصد مقادیر مندرج در بند (1) این ماده تجاوز نکند .
5 ـ هر عضو باید اطمینان یابد که در دوره دوازده ماهه از ابتدای ژانویه 2020 برابر با یازده دی ماه 1398 هجری شمسی و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت کنترل مندرج در گروه(1) از پیوست (پ) ،سالانه از نیم درصد مقادیر مندرج در بند (1) این ماده تجاوز نکند .
6 ـ هر عضو باید اطمینان یابد که در دوره دوازده ماهه از ابتدای ژانویه 2030 برابر با یازده دی ماه 1408 هجری شمسی و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پویست (پ) ، سالانه از صفر تجاوز نکند .
7 ـ از ابتدای ژانویه 1996 برابر با یازده دی ماه 1374 هجری شمسی ، هر یک از اعضاء باید بکوشد تا اطمینان یابد که :
الف ـ استفاده از مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پیوست (پ) محدود است به کاربردهائی که برای آنها مواد یا تکنولوژی جایگزین مناسبترین از نظر ریسن محیطی در دست نیست .
ب ـ استفاده از مواد تحت کنترل مندرج در گروه(1) از پیوست (پ) خارج از چهارچوب کابرد جاری مواد تحت کنترل مندرج در پیوستهای (الف)،(ب)،(پ) نباشد به جز در موارد نادر برای صیانت از زندگی انسان یا سلامیت انسان .
پ ـ مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پیوست (پ) به نحوی برای استفاده از انتخاب شوند که علاوه بر ملاحظات زیست محیطی ، ایمنی و اقتصادی ، کاهش ازن را به حداقل برساند.
ح ـ ماده (2چ) :هیدروبروموفلوروکربنها
ماده زیر پس از ماده (2چ) پروتکل گنجانده می شود:
ماده (2چ): هیدروبروموفلوروکربنها
هر عضو باید اطمینان یابد که در دوره دوازده ماهه از اول ژانویه 1996 برابر با یازده دی ماه سال 1374 هجری و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پیوست (پ) ، از صفر فراتر نرود. هر عضو تولید کننده مواد باید در همان دوره ها اطمینان یابد که مقدار تولید کحاسبه شده مواد تحت کنترل از صفر تجاوز نکند. مقدار تولید و مصرفی که از سوی کشورهای عضو به عنوان تولید ومصرف ضروری مورد توافق قرار می گیرد از شمول این بند مستثنی است .
خ ـ ماده 2 : متیل برومید
ماده زیر پس از ماده (2چ) پروتکل گنجانده می وشد :
ماده (2ح) : متیل برومید
هر عضو اطمینان یابد که در دوره دوازده ماهه از اول ژانویه 1995 برابر با یازده دی ماه سال 1373 هجری شمسی و در هر دوره دوازده ماهه پس از آن ، مقدار مصرف محاسبه شده ماده تحت کنترل مندرج در پیوست (ث) ، سالانه از مقدار مصرف محاسبه شده آن در 1991 میلادی برابر با سال 1370 هجری شمسی فراتر نرود . هر عضو تولید کننده ماده یاد شده ، در همان دوره های زمانی ، باید اطمینان یابد که مقدار تولید محاسبه آن ، سالانه از مقدار تولید محاسبه شده در 191 میلادی برابر با سال 1370 هجری شمسی فراتر نرود . به هر حال به منظور تامین نیازهای اساسی داخلی اعضائی که به موجب بند (1) از ماده 5 عمل می کنند مقدار تولید محاسبه شده آن می تواند به میزان 10 درصد تولید محاسبه شده آن ماده در سال 1991 میلادی برابر با 1370 هجری شمسی از میزان یاد شده فراتر نرود . مقدار مصرف و تولید محاسبه شده به موجب این ماده ، مقادر استفاده شده توسط آن عضو برای کاربردهای قرنطینه ای و تمهیدات قبل از ارسال رادر برنخواهد داشت .
د ـ ماده 3
در ماده 3 پروتکل ، به جای عبارت : (2الف) تا (2ث) عبارت زیر جایگزین می شود L2الف) تا(2ح)
و به جای عبارت : یا پیوست ب در هر مورد این عبارت جایگزین شود:
پیوست ب ، پیوست پ یا پیوست ث
ذ ـ بند (1) سه گانه ماده 4
بند زیر پس از بند(1) مکرر ماده 4 پروتکل اضافه شود:
بمند(1) مکرر دوم ـ ظرف یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند ، هر عضو واردات هر گونه مواد کنترل شده مندرج در گروه (2) از پیوست (پ) را از هر کشور غیر عضو پروتکل ممنوع خواهد کرد .
ر ـ بند (2) سه گانه ماده 4
بند زیر پس از بند 2 مکرر ماده 4 پروتکل اضافه شود :
بند 2 مکرر دوم ـ پس از گذشت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند ، هر یک از اعضاء صادرات هر یک از مواد تحت کنترل مندرج در گروه 2 از پیوست (پ) را به هر کشور غیر عضو پروتکل ممنوع خواهد کرد .
ز ـ بند 3 سه گانه ماده 4
بند زیر پس از بند 3 مکرر ماده 4 پروتکل اضافه شود:
بند 3 مکرر دوم ـ ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند ، اعضاء برابر نشریفات ماده 10 کنوانسیون ، فهرستی از فرآورده های دارای مواد تحت کنترل مندرج در گروه 2 از پیوست پ به صورت پیسوت تهیه کند . اعضائی که براساس آن تشریفات ، با پیوست مخالفت نکرده اند باید واردات آن فرآورده ها را از هر کشور غیر عضو پروتکل در مدت یک سال پس از قابل اعمال شدن پیوست ، ممنوع کنند .
ژ ـ بند 4 سه گانه ماده 4
بند زیر باید پس از بند 4 مکرر پروتکل اقزوده شود :
بند 4 مکرر دوم ـ ظرف 5 سال از زمان لازم الاجرا شدن این بند ، اعضاء باید امکان برقراری ممنوعیت یا محدودیت واردات فرآورده هائی را که مواد تحت کنترل مندرج در گروه 2 از پیوست از پیوست پ تهیه شده اما خود محتوی آن نیستند از کشورهائی که عضو این پروتکل نمی باشند ، مشخص کنند. اگر این امر امکان پذیر شناخته شد ، اعضا باید برابر تشریفات ماده 10 کنوانسیون ، فهرست اینگونه فرآورده ها را به صورت پیوست تدوین کنند ، اعضائی که براساس آن تشریفات به پیوست اعتراض نکرده اند باید در مدت یک سال از نافذ شدن پیوست واردات آن فرآورده ها را از هر کشور غیر عضو پروتکل ممنوع یا محدود نمایند.
س ـ بندهای 5،6،7ماده 4
در بندهای 5 ،6 ،7 ماده 4 پروتکل به جای عبارت : مواد تحت کنترل باید عبارت زیر جایگزین شود:
مواد تحت کنترل مندرج در پیوستهای الف و ب و گروه 2 از پیوست (پ).
ش ـ بند 8 ماده 4
در بند 8 ماده 4 پروتکل ، به جای عبارت : موضوع بندهای (1)،(1) مکرر، (3)،(3) مکرر ، (4)،(4) مکرر و صادرات موضوع بندهای (2)،(2) مکرر باید عبارت زیر جایگزین شود :
و صادرات بندهای (1) تا (4) سه گانه این ماده
و پس از عبارت : مواد (2الف) تا (2ث) باید اضافه شود:
ماده (2چ)
ص ـ بند 10 ماده 4
بند زیر باید پس از بند 9 ماده 4 پروتکل گنجانده شود:
(10) ـ تا اول ژانویه 1996 برابر با یازده دی ماه 1374 هجری شمسی اعضاء باید اصلاح این پروتکل به منظور گسترش اقدامات یاد شده در این ماده برای تجارت مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پیوست (پ) و پیوست (ث) با کشورهای غیر عضو پروتکل را بررسی کنند .
ض ـ بند (1) ماده 5
عبارت زیر در انتهای بند (1) ماده 5 پروتکل افزوده شود:
مشروط بر این که هر گونه اصلاحات بعدی در مورد تعدیل یا اصلاحات مصوب دومین نشست اعضاء در تاریخ بیست و نهم ماه ژ.ئن 1990 برابر با نهم تیر ماه سال 1369 هجری شمسی در لندن ، پس از اتمام بررسی موضوع بند 8 این ماده در مورد اعضائی که به موجب این بند عمل می کنند اعمال و مبتنی بر نتایج آن بررسی باشد .
ط ـ بند (1) مکرر ماده 5
بند زیر پس از بند (1) ماده 5 پروتکل گنجانده شود:
(1)مکرر ـ اعضاء باید با در نظر گرفتن بررسی موضوع بند 8 این ماده ارزیابیهای انجام شده براساس ماده 6 و هر گونه اطلاعات مربوط دیگر ، تصمیم بگیرند که از اول ژانویه 1996 برابر با یازده دی ماه 1374 هجری شمسی بر مبنای روش های مندرج در بند 9 ماده(2):
الف ـ در مورد بندهای (1) تا(6) از ماده (2ج) ، کدام سال مبنا، کدام مقادیر مبنا، زمان بندی کنترلی و تاریخ قطع مصرف مواد تحت کنترل مندرج در گروه (1) از پیوست (پ) درباره کشورهائی که به موجب بند(1) این ماده عمل می کنند اعمال خواهد شد .
ب ـ در مورد ماده (2چ) ، کدام تاریخ قطع تولید و مصرف مواد تحت کنترل مندرج در گروه 2 از پیوست (پ) در مورد کشورهائی که به موجب بند (1) این ماده عمل می کنند اعمال خواهد شد .
پ ـ در مورد ماده (2ح) ، کدام سال مبنا ، کدام مقادر اولیه و زمان بندی کنترل مصرف و تولید برای مواد کنترل شده مندرج در پیوست (ث) در مورد کشورهائی که به موجب بند(1) این ماده عمل خواهد شد .
ظ ـ بند 4 ماده 5
در بند 4 ماده 5 پروتکل به جای عبارت : مواد (2الف) تا(2ث) این عبارت گنجانده می شود: مواد(2الف) تا(2ح) .
ع ـ بند 5 ماده 5
در بند 5 مادئه 5 پروتکل پس از عبارت : مقرر شده در مواد (2الف) تا (2ث) این عبارت افزوده میشود: وهر اقدام کنترلی در مواد (2ج) تا (2ح) که به موجب بند (1) مکرر این ماده اتخاذ میشود.
غ ـ بند 6 ماده 5
در بند 6 ماده 5 پروتکل پس از عبارت : تعهدات وضع شده در ماده های (2الف) تا (2ث) این عبارت افزوده شود: یا هر یک یا تمامی تعهدات موضوع مواد (2ج) تا(2ح) که به موجب بند (1) مکرر این ماده اتخاذ می شود.
ف ـ ماده (6)
عبارت زیر ار ماده 6 پروتکل حذف می شود:
ماده های (2الف) تا (2ث) ، وضعیت تولید ، صادرات و واردات مواد انتفاعی در گروه (1) از پیوست (پ) .
و به جای ان عبارت زیر جایگزین می شود :
مواد(2الف) تا (2ح).
ق ـ بندهای 2 و3 ماده (7)
بندهای 2 و 3 ماده 7 پروتکل حذف و به جای آنها عبارت زیر گنجانده می شود:
2 ـ هر عضو باید داده های اماری مربوط به مقدار تولید ، واردات و صادرات هر یک از مواد تحت کنترل مندرج در:
الف ـ پیوستهای (ب)و(پ)، برای سال 1989 میلادی برابر اساس 1368 هجری شمسی.
ب ـ پیوست (ث) برای سال 1991 میلادی برابر سال 1370 هجری شمسی .
یا بهترین برآورد ممکن درباره این داده ها را در مواردی که داده های واقعی در اختیار نیست ، حداکثر 3 ماه پس از زمان لازم الاجرا شدن مقررات تدوین در پروتکل درباره مواد مندرج در پیوستهای (ب)و (پ)و (ث) را به ترتیب برای آن عضو به دبیرخانه ارایه نماید .
3 ـ هر عضو باید داده های آماری مربوط به تولید سالانه خود برابر تعریف مندرج در بند 5 ماده (1) رابرای هر یک از مواد تحت کنترل مندرج در پیوستهای (الف) و (ب)و(پ) و(ث) و به طور جداگانه برای هر یک از مواد :
الف ـ مقدار مورد استفاده برای ذخیره مصرفی .
ب ـ مقادر نابود شده با تکنولوژیهای تایید شده توسط اعضاء.
پ ـ واردات و صادرات اعضاء و غیر اعضاء به ترتیب .
در سالی که در طول آن سال مقررات مربوط به مواد مندرج در پیوستهای (الف) و (ب)و(پ)و(ث) به ترتیب ، برای همان عضو لازم الاجرا شده است ، و هر سال بعد از آن به دبیرخانه ارایه نماید. داده ها باید حداکثر 9 ماه پس از پایان سالی که دادها به /ان مربوط است ارایه شوند.
ک ـ بند 3 مکرر ماده(7)
بند زیر پس از بند 3 ماده 7 پروتکل گنجانده می شود:
(3) مکرر ـ هر عضو داده های آماری جداگانه مربوط به واردات و صادرات سالانه هر یک از مواد تحت کنترل گروه 2 از پیوست (الف) و گروه(1) از پیوست (پ) را که بازیافت شده است به دبیرخانه ارایه خواهد کرد.
گ ـ بند 4 ماده(7)
در بند 4 ماده 7 پروتکل به جای عبارت : در بندهای (1)و(2)و(3) این عبارت جایگزین می شود:
در بندهای (1)و(2)و(3)و(3) مکرر .
ل ـ جزو (الف) بند(1) ماده(9)
عبارت زیر از جزو (الف) بند(1) از ماده(9) پروتکل حذف میشود:
و انتقالی
م ـ بند (1) ماده(10)
در بند (1)ماده (10) پروتکل بعد از عبارت مواد (2ث) این عبارت اضافه می شود:
و هر اقدام کنترلی مندرج در مواد (2ج) تا (2ح) که تصمیم به انجام آن براساس بند (1) مکرر ماده (5) گرفته می شود.
ن ـ جزو (چ) بند (4) ماده (11)
عبارت زیر از جزو (چ) بند (4) ماده (11) پروتکل حذف می شود:
و وضعیت مربوط به مواد انتقالی .
و ـ ماده (17)
در ماده (17) پروتکل به جای عبارت : مواد (2الف) تا(2ث) این عبارت جایگزین می شود:
مواد (2الف)تا(2ح)
هـ ـ پیوستها
1 ـ پیوست (پ)
پیوست زیر جایگزین (پ) می گردد:
در مواردی که برای مقدار پتانسیل کاهش ازن (ODP) دامنه داده شده است بیشترین مقدار در دامنه مربوط از نشر این پروتکل مورد استفاده قرار خواهد گرفت . پتانسیلهای کاهش ازن که در فهرست به صورت مقدار منفرد داده شده اند ، براساس محاسبات مبتنی بر اندازه گیریهای آزمایشگاهی به دست آمده اند .مقادیری که به صورت دامنه درج شده اند بر تخمین مبتنی هستند و از قطعیت کمتری برخوردار می باشند . هر دامنه به گروهی از ایزومرها مربوط است . بزرگترین مقدار عبارت از مقدار تخمین (ODP) برای ایزومریکه بیشترین (ODP) را دارد و کوچکترین مقدار تخمین (ODP) برای ایزومری است که دارای کمترین (ODP) میباشد.
نشان دهنده تجارتی ترین مواد با مقدار (ODP) مروبط به آنها میباشد که باید از نظر این پروتکل بکار گرفته شود.
ماده (2) ـ ارتباط با اصلاحیه 1990 میلادی برابر با 1369 هجری شمسی . هیچ کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای نمی تواند سندی دال بر تنفیذ، پذیرش ، تصویب یا الحاق به این اصلاحیه تودیع نماید ، مگر آنکه پیش از این یا همزمان سند مشابهی راب رای اصلاحیه پذیرفته شده در دومین نشست اعضاء در تاریخ بیست و نهم ژوئن 1990 میلادی برابر با نهم تیرماه سال 1369 هجری شمسی در لندن ، تودیع کرده باشد .
ماده (3) ـ لازم الاجراشدن
1 ـ این اصلاحیه از اول ژانویه 1994 برابر با یازدهم دی ماه سال 1372 هجری شمسی لازم الاجرا خواهد بود ، مشروط به آنکه حداقل (20) سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه توسط دولتها یا سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه ای عضو پروتکل مونرآل تا آن تاریخ تودیع نموده باشند. در صورتی که این شرط تا تاریخ یادشده احراز نگردد ، اصلاحیه در نودمین روز پس از تاریخ احراز شرط بالا لازم الاجرا خواهد بود.
2 ـ از نظر بند (1) بالا ، سندی که توسط سک سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای تودیع شده باشد به عنوان سندی اضافه براسنادی که توسط اعضای آن سازمان صادر گردیده ، محسوب نخواهد شد
3 ـ پس از لازم الاجرا شدن این اصلاحیه ، آنگونه که در بند (1) آمده است ، این اصلاحیه نود روز پس از تاریخ صدور تنفیذ ، پذیرش ، یا تصویب این اصلاحیه توسط هر یک از اعضای پروتکل ، نسبت به آن عضو لازم خواهد بود .
بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاحیه پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن (لندن)
ماده 1 ـ اصلاحیه
الف ـ بندهای مقدماتی
1 ـ بند زی جایگزین ششمین بند مقدماتی پروتکل خواهد شد :
با عزم حفظ لایه ازن از طریق اتخاذ تدابیر لازم مبنی بر کنترل مجموعه مواد منتشره در دنیا که باعث تخریب لایه ازن می گردد، با هدف نهائی محو آنها بر مبنای توسعه دانش علمی با مد نظر قرار دادن ملاحظات فنی و اقتصادی و با در نظر داشتن نیازهای روز افزون کشورهای در حال توسعه .
2 ـ بند زیر جایگزین هفتمین بند مقدماتی پروتکل خواهد شد :
با اذعان به اینکه تدارکات خاصی برای برآوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه مورد لزوم می باشد ، از جمله تدارک منابع مالی اضافی و دستیابی به تکنولوژی های مربوط با مد نظر قراردادن اینکه میزان این مبالغ قابل پیش بینی بوده و می توان انتظار داشت این مبالغ تفاوت چشمگیری در توانائی بشر جهت هدایت مسائل مربوط به تخریب لایه اوزن و اثرات زیانبار ناشی از آن از دیدگاهی که بر مبنای علمی بنا نهاده شده ایجاد نمایند.
3 ـ بند زیر جایگزین نهمین بند مقدماتی پروتکل خواهد شد :
با توجه به اهمیت ترویج همکاریهای بین المللی در امر تحقیق ، توسعه و انتقال تکنولوژیهای جانشین در ارتباط با کنترل و کاهش مواد منتشره تخریب کننده لایه ازن ، بادر نظر داشتن نیازهای کشورهای در حال توسعه بطور اخص ،.
ب ـ ماده 1 ـ تعاریف
1 ـ بند زیر جایگزین بند 4 ماده (1) پروتکل خواهد شد :
4 ـ ماده تحت کنترل یعنی ماده ای که در پیوست (الف) یا پیوست (ب) این پروتکل آمده است چه این ماده بصورت مجزا چه به صورت ترکیب موجود باشد ، که شامل ایزومرهای ماده یاد شده ، به جز آنهائی که در پیوست مربوط مشخص شده اند بوده اما شامل هر ماده تحت کنترل یا مخلوطی که در تولید فرآورده های غیر از ظرفی که برای حمل یا انبار کردن آن ماده بکار رود نمی باشند.
2 ـ بند زیر جایگزین بند 5 ماده (1) پروتکل خواهد شد :
5 ـ تولید یعنی مقدار مواد تولید شده تحت کنترل ، منهای مقداریکه به وسیله تکنولوژیهائی که قرار است مورد تایید اعضاء قرار گیرد از بین رفته و منهای مقدار کل مصرف شده به ص.رت ماده اولیه در تولید سایر مواد شیمیائی . مقدار موادی که بازیابی شده و مورد استفاد مجدد قرار گرفته جزو تولید منظور نمی شوند.
3 ـ بند زیر باید به ماده (1) پروتکل اضافه گردد :
9 ـ ماده انتفاعی یعنی ماده ای که در پیوست (پ) پروتکل آمده است ، چه این ماده به صورت مجزا چه بصورت ترکیب موجود باشد ، که شامل ایزومرهای این چنین ماده ای بوده ، بجز آنهائی که ممکن است در پیوست (پ) مشخص شده یاشند اما شامل هر ماده انتقالی یا ترکیبی که در تولید فرآورده های غیر از ظرفی که برای حمل یا انبار کردن آن ماده بکار رود نمی باشند.
پ ـ بند 5 ماده (2)
بند زیر جایگزین بند 5 ماده 2 پروتکل خواهد شد :
5 ـ هر عضوی می تواند در هر مقطع یا مقاطع کنترل ، مقداری از میزان مشخص تولید خود را که در ماده (2الف) تا (2ث) آورده شده به عضو دیگری انتقال دهد مشروط بر اینکه مجموع میزان مشخص متشکل تولیدی که برای هر گروه مواد تحت کنترل در نظر گرفته شده از حدود تولیدی که در آن مواد برای آن گروه ذکر گردیده است فراتر نرود. انتقال تولید مزبور توتوسط هر یک از اعضای مربوط با بیان شرایط انتقال مزبور و مدت آن به دبیرخانه اعلام خواهد شد .
ت ـ بند 6 ماده 2 عبارت زیر باید در بند 6 ماده 2 قبل از عبارت مواد تحت کنترل جائی که برای اولین بار ذکر می شوندگنجانده شوند:
پیوست الف یا پیوست (ب).
ث ـ جزو (الف) بند 8 ماده (2 )
عبارت زیر باید بعد از عبارت این ماده هر کجا که در جزو (الف) بند(8) ماده (2) پروتکل ذکر شده اضافه گردد.
و ماده های (2الف)تا (2ث)
ج ـ ردیف (1) جزو الف بند 9 ماده (2)
عبارت زیر باید بعد از پیوست الف در ردیف (1) جزو الف بند (9) ماده 2 پروتکل اضافه گردد:
و/یا پیوست ب .
چ ـ ردیف 2 جزو الف بند 9 ماده (2)
عبارت زیر باید از ردیف 2 جزو الف بند 9 ماده 2 پروتکل حذف گردد .
نسبت به سطوح سال 1986.
ح ـ جزو(پ) بند 9 ماده (2)
عبارت زیر باید از جزو (پ) بند (9) ماده(2) پروتکل حذف گردد:
نمایانگر لااقل 50 درصد مصرف مواد تحت کنترل اعضاء باشند .
و عبارت زیر جایگزین آن گردد :
نشاندهنده هم اکثریت اعضائی است که به موجب بند (1) ماده (5) ، حاضر شده و رای می دهند و هم اکثریت اعضائی است که حاضر نشده و رای نمی دهند.
خ ـ جزو (ب) بند (10)ماده (2)
جزو (ب) بند (10) ماده (2) پروتکل باید حذف شود و جزو الف و بند (10) ماده (2) باید به صورت بند (109 بشود .
د ـ بند (11) ماده (2)
عبارت زیر باید بعد از عبارت این ماده هر جاییکه در بند 11 ماده (2) پروتکل ذکر شده اضافه شود:
و ماده های (2الف) تا (2ث).
ذ ـ ماده 2 پ ـ سایر CFCS هائی که به طور کامل با هالوژن ترکیب شده اند:
بندهای زیر باید به عنوان صورت ماده (2پ) به پروتکل اضافه گردد:
ماده 2پ ـ سایر CFC هائی که بطور کامل با هالوژن ترکیب شده اند:
1 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماده ، از اول ژانویه 1993 برابر یازدهم دی ماه سال 1371 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان مصرف سالانه محاسبه شده مواد تحت کنترل در گروه (1) پیوست (ب) بیش از 80 درصد میزان محایبه شده مصرف این مواد در سال 1289 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوی که تولید کننده یک یا چند نوع از این مواد باشد موظف خواهد بود ، در همان مدت زمان ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده تولید سالانه این مواد بیش از 80 درصد میزان محاسبه شده تولیدشان در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد .
با اینحال برای تامین نیازهای اولیه داخلی اعضائی که به موجب بند 1 ماده 5 عمل می نمایند ، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا 10 درصد میزان محاسبه شده تولید سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نماید .
2 ـ هر عضو موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 1997 برابر با یازدهم دی ماه 1375 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده مصر سالانه مواد تحت کنترل در گروه 1 پیوست ب متجاوز از 15 درصد محاسبه شده مصرف این مواد در سال 1989 برابر با سال 1367 نباشد . هر عضوی که تولید کننده یک یا چند نوع از این مواد باشد موظف خواهد بود ، در همان مدت زمان ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده تولید سالانه این مواد بیش از 15 درصد میزان محاسبه شده تولید سال 1989 برابر با 1367 نباشد ، با اینحال ، برای تامین نیازهای اولیه داخلی اعضائی که به موجب بند (1) ماده 5 عمل می نمایند ، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا (10درصد) از میزان محاسبه شده سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نماید .
3 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 2000 برابر با یازدهم دی ماه سال 1378 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در گروه (1) پیوست الف متجاوز از صفر نباشد . هر عضوی که تولید کننده یک یا چند نوع از این مواد باشد موظف خواهد بود در همان مدت زمان ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده تولید این مواد متجاوز از صفر نگرر . با این حال برای تامین نیازهای اولیه داخلی اعضائی که به موجب بند (1) ماده 5 عمل می نمایند ، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا 15 درصد از میزان محاسبه شده تولید سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نماید .
ر ـ ماده 2ت ـ تتراکلراید کربن
بندهای زیر باید به عنوان ماده (2ت) به پروتکل اضافه گردد:
ماده 2ت ـ تتراکلراید کربن
1 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 1995 یازدهم دی ماه سال 1373 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در گروه 2 پیوست ب متجاوز نماید از 15 درصد میزان محاسبه شده مصرف این مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوی که تولید کننده این مواد می باشد ، باید اطمینان حاصل نماید که در همان مدت زمان میزان محاسبه شده تولی سالانه این مواد متجاوز از 15 درصد میزان محاسبه شده از این مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . با این حال برای تامین نیازهای داخلی اعضائی که به موجب بند (1) ماده 5 عمل می کنند میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا 10 درصد از میزان تولی سال 1898 برابر سال 1367 تجاوز نماید .
2 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 2000 برابر یازدهم دی ماه سال 1378 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در گروه 2 پیوست ب متجاور از صفر نباشد . هر عضوی که تولید کننده این مواد می باشد باید اطمینان حاصل نماید که در همان مدت زمان تامین میزان محاسبه شده تولید سالانه این مواد متجاوز از صفر نباشد . با این جال برای تامین نیازهای داخلی اعضائی که به موجب بند (1) ماده 5 عمل می نمایند، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا 15 درصد از میزان تولید سال 1989 برابر با سال 1367 تجاوز نماید .
ز ـ ماده 2 ث ـ 1،1،1 ـ تری کلرواتان (متیل کلروفرم )
بندهای زیر باید به عنوان ماده (2ث) به پروتکل اضافه گردد :
ماده 2ث ـ 1،1،1، تری کلرواتان ( متیل کلروفرم )
1 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 1993 برابر با یازدهم دی ماه سال 1371 و همچنین در هردوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان مصرف سالانه مواد تحت کنترل در گروه 3 پیوست (ب) متجاوز از میزان مصرف این مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوی که تولید کننده این مواد می باشد باید اطمینان حاصل نماید که در همان مدت زمان ، میزان محاسبه شده تولید سالانه این مواد متجاوز از میزان 1989 برابر سال 1367 نباشد با اینحال ، برای تامین نیازهای داخلی اعضاییکه به موجب بند (1) ماده 5 عمل می نمایند ، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا ده درصد از میزان محاسبه شده تولید سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نماید .
2 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 1995 ، برابر یازدهم دی ماه 1373 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در گروه 3 پیوست (ب) از هفتاد درصد میزان محاسبه شده مصرف این مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . هر عضوی که تولید کننده این مواد می باشد باید اطمینان حاصل نماید که در همان زمان میزان محاسبه شده تولید سالانه این مواد متجاوز از هفتاد درضصد میزان محاسبه تولید در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد . با این حال ، برای تامین نیازهای داخلی اعضائی که به موجب بند (1) ماده 5 عمل می نمایند، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا ده درصد از میزان محاسبه تولی سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نماید .
3 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 2000 برابر با یازدهم دی ماه سال 1378 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در گروه 3 پیوست (ب) متجاوز از سی درصد میزان محاسبه شده مصرف این مواد در سال 1989 برابر سال 1367 نباشد هر عضوی که تولید کننده این مواد می باشد باید اطمینان حاصل نماید که در همان مدت زمان ، میزان محاسبه شده تولید سالانه این مواد متجاوز از سی درصد میزان محاسبه شده تولید در سال 1989 برابر با سال 1367 نباشد ، با این حال ، برای تامین نیازهای داخلی اعضائی که به موجب بند (1) ماده (5) عمل می نمایند ، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا ده درصد از میزان محاسبه شده تولید سال 1989 برابر با سال 1367 تجاوز نماید.
4 ـ هر عضوی موظف خواهد بود که به مدت 12 ماه از اول ژانویه 2005 برابر با یازدهم دی ماه سال 1383 و همچنین در هر دوره 12 ماهه بعد از آن ، اطمینان حاصل نماید که میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در گروه 3 پیوست (ب) متجاوز از صفر نباشد . هر عضوی که تولید کننده این مواد می باشد باید اطمینان حاصل نماید که در همان مدت زمان ، میزان محاسبه تولید سالانه این مواد متجاوز از صفر نباشد . با این حال ، برای تامین نیازهای داخلی اعضائی که به موجب بند (1) ماده 5 عمل مینمایند، میزان محاسبه شده تولیدشان می تواند تا پانزده درصد از میزان محاسبه تولید سال 1989 برابر سال 1367 تجاوز نماید .
5 ـ اعضاء باید در سال 1992 برابر با سال 1370 امکان عملی بودن برنامه کاهش را سریعتر نسبت به آنچه که طبق این ماده تنظیم شده مورد بررسی قرار دهند.
ژ ـ ماده 3 ـ ربآورد میزان کنترل
1 ـ عبارت زیر باید بعد از مواد 2 در ماده 3 پروتکل اضافه شود:
،2 الف تا ث
2 ـ عبارت زیر باید بعد از پیوست الف هر بار که در ماده 3 پروتکل ذکر میشود اضافه گردد :
یا پیوست ب س ـ ماده 4 با بندهای زیر جایگزین می گردد :
1ـاز اول ژانویه 1990 برابر با یازدهم دی ماه سال 1368 هر یک از اعضا باید واردات مواد تحت کنترل در پیوست (الف) را از هر کشوری که عضو این پروتکل نمی باشد تحریم نماید.
(1) مکرر ـ در خلال یک سال از تاریخ به اجراء گذاشتن این بند ، هر یک از اعضاء باید واردات مواد تحت کنترل در پیوست (ب) را از هر کشوری که عضو این پروتکل نمی باشد تحریم نماید .
2 ـ از اول ژانویه 1993 برابر با یازدهم دی ماه سال 1371 هر یک از اعضا باید صادرات هر یک از مواد تحت کنترل در پیوست (الف) را به هر کشوری که عضو این پروتکل نمی باشد تحریم نماید .
(2) مکرر ـ یک سال پس از تاریخ به اجراء گذاشتن این بند ، هر یک از اعضاء باید صادرات هر یک از مواد تحت کنترل در پیوست (ب) را به هر کشوری که عضو این پروتکل نمیباشد تحریم نماید.
3 ـ تا اول ژانویه 1992 برابر یازدهم دی ماه سال 1370 اعضا باید برابر تشریفات ماده 10 کنوانسیون ، در یک پیوست ، فهرستی از فرآورده هائی را که شامل مواد تحت کنترل در پیوست الف می باشند تهیه نمایند. اعضائی که براساس آن تشریفات اعتبارضی به این پیوست ندارند در ظرف مدت یک سال از قابل اجراء شدت پیوست ، باید واردات آن فراورده ها را از هر کشوری که عضو این پروتکل نمی باشد تحریم نمایند.
(3) مکرر ـ در ظرف مدت سه سال از تاریخ به اجرا درآمدن این بند اعضاء باید در یک پیوست برابر تشریفات ماده 10 کنوانسیون ، فهرستی از فرآورده هائی را که شامل مواد تحت کنترل در پیوست (ب) می باشند تهیه نمایند. اعضائی که براساس ان تشریفات اعتراضی به این پیوست ندارند در ظرف مدت یک سال از قابل اجرا شدن پیوست ، باید واردات آن فرآورده ها را از هر کشوری که عضو این پروتکل نیست تحریم نمایند.
4 ـ تا اول ژانویه 1994 برابر با یازدهم دی ماه 1372 اعضاء باید امکان تحریم یا محدود کردن ورود فرآورده هائی را که با مواد تحت کنترل در پیوست (الف) تهیه شده اما خود محتوی آن نمی باشد از کشورهائی که عضو این پروتکل نمی باشد مشخص نمایند. اگر این امکان مشخص شد ، اعضاء باید تشریفات ماده (10) کنوانسیون در یک پیوست ، فهرستی از این فرآورده ها را تهیه نمایند. اعضائی که براساس آن تشریفات اعتراضی به این پیوست ندارند، ظرف مدت یک سال از قابل اجرا شدن پیوست ، باید واردات آن فرآورده ها را از هر کشوری که عضو این پروتکل نیست تحریم نمایند.
(4) مکرر ـ در ظرف مدت 5 سال از تاریخ به اجراء درآمدن این بند اعضاء باید امکان تحریم یا محدود کردن ورود فرآورده هائی را که با مواد تحت کنترل در پیوست (ب) تهیه شده اما محتوی آن نمی باشمد از کشورهائی که عضو این پروتکل نمی باشند را مشخص نمایند. اگر این امکان مشخص شد ، اعضا باید برابر تشریفات ماده 10 کنوانسیون در یک پیوست ، فهرستی از این فرآورده ها را تهیه نمایند. اعضائی که براساس آن تشریفات اعتراضی به این پیوست ندارند ، ظرف مدت یک سال از قابل اجراء شدن پیوست ، باید واردات آن فرآورده ها را از هر کشوری که عضو این پروتکل نیست تحریم یا محدود نمایند.
5 ـ هر عضو متعهد می شود از صدور تکنولوژی تولید و بکارگیری مواد تحت کنترل را به هر کشوری که عضو این پروتکل نمی باشد تا عملیترین خد جلوگیری بعمل آورد .
2 ـ بند 8 ماده 4 پروتکل باید با بند زیر جایگزین گردد :
8 ـ با وجود مقررات این ماده ، واردات موضوع بندهای (1)، (1) مکرر، (3)، (3) مکرر ، (4) و (4) مکرر از هر کشوری که عضو این پروتکل نیست و صادرات موضوع بندهای (2) و (2) مکرر ، به کشور مزبور در صورتی می تواند مجاز باشد که آن کشور توسط نشست اعضاء به عنوان کشوری مشخص شود که به طور کامل ماده (2)، ماده های (2الف) تا (2ث) ، و این ماده را رعایت می کند و بدین منظور اطلاعات را همانطور که در ماده 7 مشخص شده است ارایه داده است .
3 ـ بند زیر باید به عنوان بند 9 به ماده 4 پروتکل اضافه گردد :
9 ـ از نظر این ماده ، اصطلاح کشوری که عضو این پروتکل نیست ، در رابطه با یک ماده مخصوص تحت کنترل ، شامل یک کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای است که با محدود شدن به وسیله اقدامات کنترلی معیارهای بکار گرفته شده برای آن ماده موافقت نکرده است .
ش ـ ماده 5 ـ موقعیت خاص کشورهای در حال توسعه .
ماده (5) پروتکل باید به شرح زیر جایگزین گردد :
1 ـ هر یک از اعضاء که جزو کشورهای در حال توسعه می باشد و میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در پیوست (الف) آن کشور ، در تاریخ به اجرا در آمدن پروتکل برای آن کشور یا هر زمانی بعد از آن تاریخ تا اول ژانویه 1999 برابر 11 دی ماه سال 1377 هجری شمسی کمتر از 3/0 کیلیوگرم در سال باشد ، برای برآورد نیازهای داخلی خود می تواند در مورد خود ، رعایت اقدامات کنترلی مقرر در مواد (2الف) تا (2ث) را به مدت 10 سال به تاخیر بیاندازد .
2 ـ بهرحال هر عضوی که برابر بند (1) این ماده عمل می نماید نباید میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در پیوست الف آن از 3/0 کیلیوگرم سرانه و میزان محاسبه شده مصرف سالانه مواد تحت کنترل در پیوست ب آن از 2/0 کیلیوگرم سرانه تجاوز نماید .
3 ـ هنگام اجرای اقدامات کنترلی مقرر شده در ماده های (2الف) تا (2ث) هر عضوی که برابر بند (1) این ماده عمل می نماید مجاز است که موارد زیر را بکار بندد :
(الف) برای مواد تحت کنترل در پیوست الف یا میانگین میزان محاسبه شده مصرف سالانه آنها طی کل سالهای 1995 تا 1997 برابر با سال 1373 تا 1375یا میزان محاسبه شده مصرف 3/0 کیلیوگرم سرانه ، هر کدام کمتر است ، به عنوان مبنای تعیین رعایت اقدامات کنترلی توسط آن ،
(ب) برای مواد تحت کنترل در پیوست (ب) ، یا میانگنی میزان محاسبه شده مصرف سالانه آنها طی کل سالهای 1998 تا 2000 برابر سال 1376 تا 1378 یا میزان محاسبه شده مصرف 2/0 کیلوگرم سرانه هر کدام کمتر است ، به عنوان مبنای تعیین رعایت اقدامات کنترلی توسط آن ،
4 ـ اگر عضوی که برابر بند (1) این ماده عمل می نماید ، هر زمان قبل از آنکه تعهدات مربوط به اقدامات کنترلی موضوع ماده های (2الف) تا (2ث) شامل آن عضو گردد ، دریابد که قادر به تهیه مواد تحت کنترل بحد کافی نمی باشد ، م یتواند مراتب را به دبیرخانه اطلاع دهد. دبیرخانه فوری یک کپی از این اطلاعیه را برای اعضاء خواهد فرستاد و موضوع در نشست بعدی اعضاء مطرح و در مورد اقدام مناسبی قرار است بعمل تصمیم گیری خواهد شد .
5 ـ توسعه تواناییها جهت انجام تعهدات اعضائی که برابر بند (1) این ماده عمل می نمایند به منظور رعایت اقدامات کنترلی مقرر شده در ماده های (2الف) تا (2ث) و اجرای آنها به وسیله همان اعضاء بستگی به اجرای موثر همکاریهای مالی بصورتیکه در ماده 10 مقرر شده و انتقال تکنولوژی بصورتی که در ماده (10الف) مقرر شده خواهد داشت .
6 ـ هر عضوی که برابر بند (1) این ماده عمل می نماید می تواند در هر زمانی به طور کتبی به اطلاع دبیرخانه برساند که با در نظر گرفتن همه مراحل عملی قادر به اجرای هر کدام یا تمامی تعهدات وضع شده در ماده های (2الف) تا (2ث) به دلیل عدم اجرای دقیق ماده های (10) و (10الف) نمی باشد . دبیرخانه فوری یک کپی از این اطلاعیه را برای اعضاء خواهد فرستاد و موضوع در نشست بعدی اعضائ مطرح و با در نظر گرفتن بند 5 این ماده در مورد اقدام مناسبی که قرار بعمل آید تصمیم گیری خواهد شد .
7 ـ در خلال مدت بین ارسال اطلاعیه به دبیرخانه و نشست اعضاء که اقدام مناسب موضوع بند 6 بالا قرار است در آن تصمیم گیری شود ، یا در صورت تصمیم نشست اعضاء برای مدت طولانی تری، تشریفات عدم رعایت موضوع ماده 8 علیه عضو اعلام کننده بکار گرفته نخواهد شد .
8 ـ در نشست اعضاء که نباید دیرتر از سال 1995 برابر با 1374 باشد ، موقعیت اعضائی که برابر بند (1) این ماده عمل می نمایند از جمله اجرای موثر عمکاریهای مالی و انتقال تکنولوژی به آنها را بررسی و اصلاحاتی را که ممکن است در خصوص جدول زمانی اقدامات کنترلی قابل اعمال در مورد اعضای مذکور لازم باشد ، تصویب خواهد نمود .
9 ـ تصمیمات اعضاء موضوع بندهای 4 و 6 و 7 این ماده باید برابر همان تشریفاتی که در مورد تصمیم گیری برابر ماده 10 قابل اجراست اتخاذ گردد .
ص ـ ماده 6 ـ ارزیابی و بررسی اقدامات کنترلی
عبارت زیر باید بعد از ماده 2 در ماده 6 پروتکل اضافه گردد:
ماده های (2الف) تا (2ث) ، و وضعیت تولید ، صادرات و واردات مواد انتقالی در گروه (1) پیوست (پ) .
ض ـ ماده 7 ـ گزارش اطلاعات
1 ـ ماده 7 پروتکل باید به صورت زیر جایگزین گردد :
1 ـ هر عضوی طی سه ماه پس از به تصویب عضویت درآمدن ، می بایست اطلاعات آماری مربوط به تولید ، واردات و صادرات هر یک از مواد تحت کنترل در پیوست (الف) مربوط به سال 1986 برابر با سال 1364 را به دبیرخانه ارسال نماید، یا در صورتیکه اطلاعات دقیقی در دست نباشد بهترین برآورده های احتمالی اطلاعات مزبور را ارسال دارد .
2 ـ هر عضوی باید اطلاعات آماری مربوط به تولید ، واردات و صادرات هر یک از مواد تحت کنترل در پیوست (ب) و هر یک از مواد انتقالی در گروه (1) پیوست (پ) مروبط به سال 1989 برابر سال 1367 را بطور دقیق یا در صورتی یا درصورتی که اطلاعات دقیقی در دست نباشد بهترین بر آوردهای ممکن اطلاعاتی مزبور را حداکثر سه ماه پس از عضو اجرا در می آید به دبیرخانه ارسال نماید .
3 ـ هر عضوی باید اطلاعات آماری مربوط به تولید سالانه خود را ( همانطور که در بند 5 ماده 1 تعریف شده است ) و بطور جداگانه:
ـ مقادیر مورد مصرف به عنوان ماده اولیه در صنایع ،
ـ مقادیر از بین رفته به وسیله تکنولوژی های مورد تایید اعضاء ،
ـ واردات و صادرات اعضاء و غیر اعضاء به ترتیب ،
هر یک از مواد تحت کنترل در پیوستهای (الف) ،(ب) همچنین مواد انتفاعی در گروه (1) پیوست (پ) را برای سالی که در خلال آن مقررات مربوط به مواد پیوست (ب) برای آن عضو به اجرا در می آید و برای هر سال بعد از آن را به دبیرخانه ارسال نماید . اطلاعات باید حداکثر 9 ماه بعد از اتمام سالی که اطلاعات مربوط به آن سال می باشد ارسال گردد .
4 ـ الزامات بند های (1) و (2) و (3) این ماده در مورد اطلاعات آماری مربوط به صادرات و واردات برای اعضائی که برابر جزء الف بند 8 ماده 2 عمل می نمایند در صورتی ایفا می گردد که سازمان وحدت منطقه ای اقتصادی مروبط اطلاعات مروبط به واردات و صادرات بین آن سازمان نیستند را فراهم نماید .
ط ـ ماده 9 :تحقیق ، توسعه ، آگاهی عمومی و تبادل اطلاعات
جزو الف بند (1) ماده 9 پروتکل باید به صورت زیر جایگرین گردد:
(الف ) بهترین تکنولوژیها به منظور بهبود نفوذ ناپذیری ، استفاده مجدد ، بازیابی یا معدوم نمودن مواد تحت کنترل و انتقالی یا در غیر این صورت کاهش پخش و انتشار آنها.
ظ ـ ماده 10 : مکانیزم مالی
ماده 10 پروتکل باید به صورت زیر جایگزین گردد :
ماده 10 : مکانیزم مالی
1 ـ اعضا باید به منظور تدارک همکاریهای مالی و فنی ، از جمله انتقال تکنولوژیها به اعضائی که برابر بند (1) ماده 5 این پروتکل عمل می نمایند مکانیزم را مشخص نمایند تا آنها بتوانند اقدامات کنترلی مقرر در موارد (2الف) تا (2ث) پروتکل را رعایت نمایند. این مکانیرم که کمک بدان بایستی علاوه بر دیگر انتقالات مالی به اعضائی که برابر این بند عمل نمایند باشد ، همه هزینه های اضافی مورد عمل قبول اعضای مزوبر را تامین نموده تا آنها را قادر سازد که اقدامات کنترلی پروتکل را رعایت نمیاند. فهرست طبقه بندی هزینه های اضافی در نشست اعضا باید مشخص گردد .
2 ـ مکانیزم مقرر شده در بند (1) باید شامل یک بودجه چند جانبه باشد . این مکانیزم می تواند شامل سایر راههای همکاریهای چندجانبه ، منطقه ای و دو جانبه نیز باشد .
3 ـ بودجه چندجانبه باید :
(الف) هزینه های اجرائی موافقت شده را در صورت اقتضا براساس کمک بلاعوض یا امتیاز و طبق معیار مورد نظر اعضا تامین نماید .
(ب) مرکز رسیدگی به امور مالی موظف است هزینه های وظایف مربوط اتاق تهاتر را بمنظور زیر تامین نماید :
1 ـ کمک به اعضائی که برابر بند (1) ماده 5 عمل نمایند ، از رطیق مطالعات خاص کشوری سایر همکاریهای فنی برای مشخص کردن نیازهای انها برای همکاری .
2 ـ تسهیل همکاریهای فنی جهت رفع نیازهای مشخص شده مزبور.
3 ـ همانظور که در ماده 9 مقرر گردیده ، توزیع اطلاعات و مطالب مربوط، و برگزاری کارگاههای آموزشی ، جلسات آموزشی ، سایر فعالیتهای مربوطه برای استفاعد اعضائی که جزو کشورهای در حال نوسعه هستند و
4 ـ فراهن نمودن تسهیلات و نظارت بر سایر همکاریهای چند جانبه ، منطقه ای و دو جانبه در مورد اعضائی که جزو کشوهای در حال توسعه می باشند .
پ ـ تامین هزینه خدمات دبیرخانه ای بودجه چند جانبه و هزینه های پشتیبانی مربوط .
4 ـ بودجه چند جانبه باید زیر نظر اعضائی که در مورد خط مشی کلی آن تصمیم گیری می نمایند قرار گیرد .
5 ـ اعضا بایستی به منظور بهبود و نظارت بر اجرای سیاستهای خاص عملیاتی ، ضوابط و ترتیبات اداری که شامل پرداخت منابعی جهت دستیابی به اهداف بودجه چند جانبه می باشد یک کمیته اجرائی تاسیس نمایند . کمیته اجرائی باید وظایف و مسولیتهایش را که در شرح وظایف آن مشخص و به تایید اعضا رسیده ، با همکاری و مشارکت بانک بین المللی عمران و توسعه ( بانک جهانی ) ، برنامه محیط زیست سازمان ملل ، برنامه توسعه ( بانک جهانی ) برنامه محیط زیست سازمان ملل ، برنامه توسعه سازمان ملل یا سایر مؤسسات مناسب با اتکا بر حوزه های مروبط به تخصص انها انجام دهد . اعضای کمیته اجرائی که براساس توازن حضور اعضائی که برابر بند (1) ماده 5 عمل می نمایند و اعضائی که عمل نمی نمایند انتخاب خواهند شد و به وسیله اعضا مورد و تایید قرار خواهند گرفت .
6 ـ بودجه چند جانبه باید به وسیله کمکهای اعضائی که برابر بند (1) ماده 5 عمل نمی نمایند ، بصورت پول قابل تبدیل یا در شرایط خاص به صورت جنسی و یا بصورت پول ملی براساس مقیاس ارزیابی سازمان ملل تامین گردد . کمکهای سایر اعضا باید مورد تشویق قرار گیرد . همکاری دو جانبه و در مواردی خاص بشرط آنکه توسط اعضا مورد توافق قرار گیرد ، همکاری منطقه ای تا حدود درصد معینی برابر با هر معیاری که با تصمیم اعضا مشخص شده باشد ، می تواند به عنوان کمک به بودجه چند جانبه محسوب شود ، مشروط بر اینکه همکاری مزوبر :
الف ـ بطور مشخص مربوط به رعایت مقررات این پروتکل باشد .
ب ـ منابع اضافی را تامین نماید و.
پ ـ هزینه های اجرائی مورد توافق را تامین نماید .
7 ـ اعضا باید در مورد بودجه مربو طبه برنامه ریزی بودجه چند جانبه برای هر دوره مالی و همچنین در مورد درصد کمک مالی هر یک از اعضا به آن تصمیم بگیرند .
8 ـ منابع موجود در بودجه چند جانبه با موافقت عضو ذینفع پرداخت گردد .
9 ـ در هر زمان که امکان داشته باشد اتخاذ اعضا به موجب این ماده به اتفاق آرا خواهد بود. اگر کلیه کوششهای انجام شده به وسیله کل اعضا منجر به اتفاق نظر نگردیده ، وتوافقی حاصل نشد تصمیمات باید با رای اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ گردد ، که مبین هم اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده ای است که برابر بند (1) ماده 5 عمل می کنند و هم اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده ای است که بدان طریق عمل نمی کنند .
10 ـ مکانیزم مالی مقرر شده در این ماده به ترتیبات آتی که ممکن است در مورد سایر مسایل محیطی تنظیم شود لطمه ای نخواهد زد .
ع ـ ماده 10 الف : انتقال تکنولوژی
ماده زیر باید به صورت ماده (10الف) به پروتکل اضافه گردد :
ماده 10 الف : انتقال تکنولوژی
هر عضوی باید هر گونه اقدام عملی رابرابر برنامه های حمایت شده از طریق مکانیزم مالی انجام دهد، تا اطمینان یابد :
الف ـ بهترین مواد جانشین موجود بدون خطر برای محیط زیست و تکنولوژیهای مربوط را در اسرع وقت به اعضائی که برابر بند (1) ماده 5 عمل می نمایند انتقال می یابند ، و
(ب) این انتقالات که در جزو الف بدان اشاره شد در مساعدترین شرایط درست انجام می گیرد و
غ ـ ماده 11 : نشستهای اعضا
جزو (چ) بند 4 ماده 11 پروتکل باید به صورت یر جایگزین شود :
(چ) ارزیابی اقدامات کنترلی و وضعیت مربوط به مواد انتقالی برابر ماده 6 .
ف ـ ماده 17 : اعضائی مه بعد از لازم الاجرا شدن به پروتکل می پیوندند.
عبارت زیر باید بعد از ونیز در ماده 17 اضافه شوند:
ماده های (2الف) تا (2ث ) ،و .
ق ـ ماده 19 : کناره گیری
ماد (19) پروتکل با بند زیر جایگزین می وشد :
هر عضوی در هر زمان بعد از 4 سال ، با ارسال اطلاعیه به امین اسناد می تواند از تعهدات مصرح در بند (1) ماده (2الف) این پروتکل کناره گیری کند .کناره گیری یکسال پس از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد یا هر زمان طولانی تر ، در صورتی که در اطلاعیه مربوط به کناره گیری تصریح شده باشد ، نافذ خواهد شد .
ک ـ پیوستها
پیوستهای زیر باید به پروتکل اضافه شود :
ماده 2 ـ لازم الاجرا شدن
1 ـ این اصلاحیه از اول ژانویه یکهزارو نهصدو و نودو دو میلادی برابر با یازدهم دی ماه سال یکهزارو سیصدو هفتاد هجری شمسی لازم الاجراء خواهد شد، مشروط بر آنکه حداقل 20 سند تنفیذ ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه توسط کشورها یا سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه ای که از اعضای پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن می باشند تودیع گردد . هرگاه تا این تاریخ این شرط محقق نشده باشد ، اصلاحیه 90 روز بعد از تاریخ محقق شدن این شرط لازم الاجرا خواهد شد .
2 ـ از نظر بند (1) هر نوع سندی که به وسیله یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای سپرده می شود ، بعنوان سندی اضافه بر آنچه به وسیله کشورهای عضو چنین سازمانی سپرده می شود محسوب نخواهد شد .
3 ـ بعد از لازم الاجرا شدن این اصلاحیه آنگونه که در بند (1) مقرر شده ، اصلاحیه برای سایر اعضای پروتکل در نودمین روز بعد از تاریخ سپردن سند تنفیذ ، پذیرش یا تصویب آنها ، لازم الاجرا خواهد شد .
اصلاحیه اجلاس لندن مشتمل بر دو ماده و اصلاحیه اجلاس کپنهاک مشتمل بر سه ماده در جلسع علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم ماه یکهزارو سیصدو و هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15131
تاریخ تصویب :
1375/09/28
تاریخ ابلاغ :
1375/11/17
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :