جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 109418 /ت 17551 هـ - 9/10/1375

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/10/1375 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
آقای حمید میرزاده ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تامین هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل درآمد عمومی و انجام جابجائی های لازم با رعایت سقف هزینه های بندهای (الف) و (ج) ماده واحده قانون بودجه سال 1375 کل کشور ، موضوع قانون اصلاح بودجه یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی ، تعیین می شود .
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص موارد یاد شده اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات دولت قابل صدور خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

شماره 111038 /17551 - 15/10/1375
جناب آقای حمید میرزاده
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران در جلسه مورخ 5/10/1375، به موجب این حکم به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تامین هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی ملی و استانی و انجام جابجاییهای لازم با رعایت سقف هزینه های بندهای (الف) و (ج) ماده واحده قانون بودجه سال 1375 کل کشور ، موضوع قانون اصلاح بودجه یاد شده ، تعیین می شوید.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/10/05
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :