جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 121295/ت 17174ک - 15/10/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 6640/42/4/1 مورخ 1/7/1375 وزارت کشور ، باستناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای مواد (3)،(6) و (7) قانون یاد شده تصویب نمودند :
واحدهای تقسیمات کشوری زیر در تابعیت استان تهران ایجاد شود
الف ـ دهستان مهر آباد به مرکزیت روستای مهر آباد مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست ایجاد و تشکیل شود .
کل آهک ـ شاطر محمد علیا ، شاطر محمد وسطی ، شاطر محمد سفلی ، اژدر قلی ، مهر آباد ، نوره ، چناران ، حیدر آباد ، چشمه فضل علی ، کولیک ، یلقان دره ، سعدیه ، خورین ، چشمه ها ، عباس آباد ، تخته ها ، ولی آباد ، گندک .
ب ـ بخش رود هن به مرکزیت شهر رود هن در تابعیت شهرستان دماوند متشکل از دهستانهای آبعلی و مهر آباد ایجاد شود .
ج ـ بخش ارجمند به مرکزیت روستای ارجمند متشکل از دهستانهای قزقانچای و حلبلرود ایجاد و تشکیل شود .
د ـ شهرستان فیروز کوه به مرکزیت شهر فیروزکوه از ترمیب بخشهای زیر ایجاد و تاسیس شود :
1 ـ بخش مرکزی متشکل از دهستانهای پشت کوه و شهرآباد .
2 ـ بخش ارجمند .
این تصویبنامه در تاریخ 5/10/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :