جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 121415/ت 17175 ک - 16/10/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808 /ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 6642/42/4/1 مورخ 1/7/1375 وزارت کشور و باستناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمودند :
نام بخش ساحلی تابع شهرستان تنگستان استان بوشهر به بخش دلوار تغییر یابد .
این تصویبنامه در تاریخ 5/10/1375 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :