جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 121307 /ت 17293ک - 15/10/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 42/1/7873 مورخ 28/7/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای مواد (3) ،(6)و (7) قانون یاد شده تصویب نمودند :
اصلاحات تقسیماتی زیر در استان اردبیل شود .
الف ـ روستای هل آباد ، گلین قشلاقی ، پیرزمان ، ترکه ده ، نرلو ، جعفرلو، قرغ بلاخ از بخش هیر شهرستان اردبیل متنزع شده و به دهستان سنجید شمالی ملحق شوند .
ب : روستاهای اناویز ، گاودول ، ایلوانق و گل تپه از دهستان خانندبیل شرقی متنزع و به دهستان سنجبد غربی ملحق شوند .
ج : دهسان زرج آباد به مرکزیت روستای زرج آباد مشتمل بر روستاها ، مزارع و مکانهای زرج آباد ، دولت آباد ، ناوند ، شرح آباد ، زاویه ، زرج آباد ، قوزلو ، صوفلو، گیلاندوز ، سوکلوگل ، قالین قیه ، احمد آباد ، بورستان و رستم آباد متنزع شده از دهستان سنجبد جنوبی تابع بخش سنجبد شهرستان خلخال در تابعیت بخش سنجبد وطابق نقشه 250000/1 پیوست و ایجاد و تاسیس شود .
د : بخش فیروز به مرکزیت روستای فیروز آباد از ترکیب دهستانهای ینجبد جنوبی و زرج آباد و ایجاد تاسیس شود .
هـ : شهرستان کوثر به مرکزیت شهر گیوی از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان اردبیل ایجاد و تاسیس شود .
1 ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر گیوی متشکل از دهستانهای سنجبد شمالی و سنجبد غربی .
2 ـ بخش فیروز.
این تصویبنامه در تاریخ 5/10/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :