×

دادرسی رایگان نمیباشدوخواهان مستحق دریافت هزینه دادرسی است

دادرسی رایگان نمیباشدوخواهان مستحق دریافت هزینه دادرسی است

دادرسی-رایگان-نمیباشدوخواهان-مستحق-دریافت-هزینه-دادرسی-است-
رای شماره : 22 - 6/9/1369

رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض بانک ملی ایران شعبه اهوازبردادنامه تجدیدنظرخواسته از نظرعدم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت هزینه دادرسی وارداست زیرا باتوجه به اینکه دادرسی رایگان نمی باشدوخوانده باعدم وفای بعهدوعدم تادیه دین خودخواهان راناچاربه طرح دعوی ومتضررنموده است بنابراین خواهان محق درمطالبه آن است نظریه شورای نگهبان مورخ 11/6/69مویدبه همین معنی است مضافامجمع تشخیص مصلحت طبق مصوبه مورخ 12/12/68درموردقانون نحوه وصول مطالبات بانکهاتاقبل ازاجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/2/63رامجازشناخته بناءعلیهذادادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 120-28/4/67برطبق بندماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب 1364نقض می شودورسیدگی مجددبارعایت ماده 576قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگرحقوقی یک اهوازارجاع می شود.

* سابقه *
پرونده اصراری کلاسه :1/19/3068ح ردیف :68/53هیئت عمومی
فرجامخواه :بانک ملی ایران شعبه اهوازبه مدیریت آقای عزیزی ساکن تهران خ انقلاب چهارراه کالج قرارگاه پلیس پلاک 12.
فرجامخوانده :آقای حشمت الله عباسی .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 67/120صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقی اهواز.
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 10/5/67تاریخ وصول دادخواست فرجامی 26/5/67.
مرجع رسیدگی :شعبه 19دیوان عالی کشور.
هیئت شعبه :آقایان سیدعبدالله رضائی رئیس مجیدمحسن زاده عضو معاون .
خلاصه جریان پرونده :
66/409آقای دکترکریم کیهانی به مدیریت بانک ملی ایران علیه آقای حشمت الله عباسی بخواسته چهارمیلیون وپانصدهزارریال وخسارات درتاریخ 23/1/61دادخواست تقدیم نموده وتوضیح داده که خوانده بموجب 18برگ سفته مبلغ خواسته رابدهکاراست چون خوانده درآدرس تعیین شده شناخته نشده بنابه تقاضای خواهان دادخواست بوسیله آگهی درمطبوعات ابلاغ شده است در تاریخ 52/4/64دادگاه باتوجه به محتویات پرونده وسفته های مستنددعوی و واخواست نامه هاواینکه خوانده باوجودابلاغ قانونی دفاعی نکرده دعوی را صحیح تشخیص داده وحکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزارریال بابت اصل خواسته صادرکرده درموردخسارات نوشته چون خسارات وجهه قانونی وشرعی نداردمردوداعلام می شودازرای مذکوردرموردرد دعوی خسارات فرجامخواهی شده وپرونده به شعبه 19دیوان عالی کشورارجاع گردیده است هیئت شعبه درتاریخ بالاپس ازقرائت گزارش آقای مجید محسن زاده عضوممیزوملاحظه مجموع اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظر کرده است (اعتراض فرجامخواه "بانک ملی ایران "به دادنامه درخصوص رد دعوی خسارت تاخیرتادیه باعنایت به اینکه طبق نظریه شورای نگهبان مازاد ازدین موردمطالبه بعنوان خسارات تاخیرتادیه جایزنمی باشدوحرام است و صدورچنین احکامی خلاف شرع می باشدوقابل اجراءنیست واردنیست وردمی شود وامادرموردخسارت هزینه دادرسی نظربه اینکه خوانده باعدم وفای بعهدعدم تادیه دین خودخواهان راناچاربطرح دعوی نموده ودادرسی رایگان نمی باشد اعتراض وارداست باگسیختن دادنامه درمورددعوی خسارت هزینه دادرسی با اجازه ماده 572قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی مجددبه شعبه دیگرحقوقی یک اهوازارجاع می شود)پس اونقض پرونده به شعبه سوم حقوقی یک اهوازارجاع شده است دادگاه مذکوربه تاریخ 28/4/67دروقت فوق العاده چنین انشاء رای نموده است .(درخصوص دادخواست بانک ملی ایران سرپرستی خوزستان به مدیریت آقای دکترکریم کیانی بطرفیت حشمت الله عباسی بخواسته مطالبه خسارت هزینه دادرسی درپرونده شماره 62/4/409شعبه چهارم دادگاه حقوقی اهوازکه بموجب رای شماره 256صادرازشعبه نوزده دیوان عالی کشورنقض گردیده نظربه اینکه مطالبه خسارت هزینه دادرسی ازطرف خواهان شرعاجایز نبوده ومطالبه خسارت مذکورازخوانده وجهه شرعی وقانونی نداشته دادگاه حکم به رددعوی خواهان درخصوص مطالبه خسارت هزینه دادرسی صادرواعلام می دارد)بانک ملی ایران ازحکم صادره بشماره 67/120شعبه سوم حقوقی یک اهوازتجدیدنظرخواهی نموده است هیئت شعبه درتاریخ بالاپس ازقرائت گزارش آقای مجیدمحسن زاده عضوممیزوملاحظه محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهدچون حکم دادگاه مستندبه علل وجهاتی است که حکم منقوض مبتنی برآن بوده است وحکم تجدیدنظرخواسته اصراررای قبلی است پرونده امرجهت طرح درهیئت عمومی دیوان کشورارسال می گردد.
به تاریخ روزسه شنبه 6/9/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر"باتوجه به نحوه وصول مطالبات بانکهامصوب 5/10/68مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین پرونده صدورحکم به پرداخت هزینه دادرسی بلامانع است ومعتقدبه نقض رای دادگاههامی باشم ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 61 تا 64

2

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 22

تاریخ تصویب : 1369/09/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.