جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 121471 /ت 14339 هـ - 16/10/1375

وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/10/1375 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 12842/100 مورخ 23/7/1373 وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ـ مصوب 1346 ـ تصویب نمود :
در ماده 15 آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی ـ موضوع تصویبنامه شماره 76358 مورخ 10/11/1363 ـ عبارت رئیس دادگستری محل جایگزین عبارت دادستان شده و یک تبصره به شرح زیر به آن اضافه می شود :
تبصره ـ در صورت عدم تخلیه خانه توسط سازمان متبوع استفاده کننده در مهلت مقرر ، سازمان صاحب خانه موظف است با ارایه سه ماه مهلت مجدد نسبت به تخلیه خانه به روش مندرج در این ماده اقدام کند . آن دسته از خانه های سازمانی که سازمان صاحب خانه و سازمان متبوع استفاده کننده آنها یکی است ، از مفاد این تبصره مستثنا هستند .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/10/09
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :