جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 121469 /ت 17169 ک - 16/10/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808 /ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 3640/و/1 مورخ 26/6/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای ماده 7 قانون یاد شده تصویب نمودند :
شهرستان بوئین زهرا به مرکزیت شهر بوئین زهرا ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان تهران و تشکیل شود :
الف ـ بخش مرکزی متشکل از دهستانهای دشتابی شرقی ـ دشتابی غربی ـ رامند جنوبی ـ زهرا ی پائی و سگزآباد .
ب ـ بخش آوج به مرکزیت شهر آوج متشکل از دهستانهای آبگرم ـ حصار ولیعصر ـ خرقان شرقی ـ خرقان غربی و شهید آباد .
این تصویبنامه در تاریخ 5/10/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :