جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


شماره 121468 /ت 17329 هـ - 16/10/1375

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/10/1375 بنا به پیشنهاد شماره 8692 مورخ 16/8/1375 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد مواد (8)و(9) بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـتصویب نمود :
1 ـ میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی در سال 1376 پنج هزار و ششصدو ریال تعیین می شود .
2 ـ تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی در سال 1376 به شرح زیر تعیین می شود :
الف ـ ویزیت پزشکان:
ویزیت پزشکان عمومی - 3000 ریال
ویزیت پزشکان متخصص - 4500 ریال
ویزیت پزشکان استادیار - 5000 ریال
ویزیت پزشکان دانشیار - 5500 ریال
ویزیت پزشکان استاد - 6500 ریال
ب ـ خدمات بیمارستانی :
ضریب تعرفه داخلی - 520 ریال
ضریب تعرفه بیهوشی - 5200 ریال
ضریب تعرفه جراخی با نسبتهای کتاب جدید - 9750 ریال
پ ـ هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستانهای بخش دولتی :
بیمارستان درجه 1 - 500/47 ریال
بیمارستان درجه 2 - 000/38 ریال
بیمارستان درجه 3 - 28500 ریال
بیمارستان درجه 4 - 700/22 ریال
ت ـ حداکثر هزینه اقامت ( هتلینگ ) در بیمارستانهای بخش خصوصی :
بیمارستان درجه 1 - 78000 ریال
بیمارستان درجه 2 - 000/63 ریال
بیمارستان درجه 3 - 000/47 ریال
بیمارستان درجه 4 - 500/37 ریال
در صورت مراجعه شخصی بیماه شده به بیمارستانهای بخش خصوصی ، پرداخت مابه التفاوت هزینه اقامت (هتلینگ ) بخش دولتی و خصوصی برعهده بیمار بیمه شده است .
ث ـ به مجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی بیست و پنج درصد و به مجموع تعرفه های خدمات رادیولوژی سی و پنج درصد از ماخذ تعرفه های مصوب ابلاغی اضافه می شود .
3 ـ هر گونه حق الزحمه پزشکان در بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، درمانی و تشخیصی ، توسط مراکز یاد شده دریافت و پس از کشور هزینه های مربوط ، به پزشکان پرداخت می شود .
4 ـ مفاد قسمتهای الف ، ب و ث بند 2 و بند 3 این تصویبنامه در مورد کلیه بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، درمانی و تشخیصی اعم از خصوصی و دولتی و پزشکان کشور لازم الاجرا است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/10/02
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :