جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 121342/ت 17236 ک - 15/10/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 7330/42/4/1 مورخ 14/7/1375 وزارت کشور ، و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ تصویب 1362 ـ و دراجرای ماده 4 قانون یاد شده و تبصره های الحاقی به آن تصویب نمودند :
روستای سورک مرکز بخش میاندورود تابع شهرستان ساری در استان مازندران به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر سورک شناخته شود .
این تصویبنامه در تاریخ 5/10/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :