جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 121446/ت 15625هـ - 16/10/1375

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/8/1375 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ـ موضوع نامه شماره 990/هـ/ب مورخ 27/6/1374 ـ تصویب نمود :
اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی ـ موضوع تصویبنامه شماره 21778/ت 14861 هـ مورخ 23/2/1374 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 ـ در ماده 1 عبارت آئین نامه های مصوب مجمع عمومی به آئین نامه های مصوب وزرای عضو مجمع عمومی سازمان تغییر می یابد.
2 ـ در انتهای بند ح ماده 7 عبارت و ذخیره آن برای تداوم استفاده بیمه شدگان در دوران دریافت مستمری اضافه می شود .
3 ـ در انتهای بندهای الف و ت ماده 10 عبارت توسط وزرای مجمع عمومی اضافه می شود .
4 ـ در انتهای بند ت ماده 17 عبارت تصویب به عبارت برای تایید و ارایه آن به منظور تصویب وزرای عضو مجمع عمومی تغییر می یابد .
5 ـ در بند ث ماده 17 عبارت تصویب مجمع عمومی به عبارت تایید مجمع عمومی و ارایه آن برای تصویب وزرای عضو مجمع عمومی تغییر می یابد .
6 ـ در انتهای بند ت ماده 18 عبارت با تصویب هیات مدیره به عبارت و ارایه آن جهت تصویب مرجع ذیربط تغییر می یابد .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 1177/21/75 مورخ 28/9/1375 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/08/30
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :