جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 121302 /ت 17168ک - 15/10/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 3638/و/1 مورخ 26/6/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای مواد (3)،(6)و (7) قانون یاد شده تصویب نمودند:
اصلاحات تقسیماتی زیر استان آذربایجان غربی انجام شود :
الف ـ دهستان المهدی به مرکزیت شهرک مهدی مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای قره قصاب ـ تازه کند جبل ـ فرحزاد ـ نظام آباد و آده متنزع شده از دهستان بیگم قلعه تابع بخش مرکزی شهرستان نقده و روستاها و مزارع و مکانهای شهرک مهدی ـ درگه ارسخان ـ داش درگه ـ سارال سفلی ـ قلات ـ سارال علیاـ گره قیط ـ ممیندـ گل ـ یادگارلو ـ زینه ور ـ جعفر آباد ـ تلخاب ـ دربسر ـ حیدر آباد و لطف اله خان متنزع شده از دهستان حسنلو تابع بخش مرکزی شهرستان نقده تابعیت بخش مرکزی شهرستان نقده مطابق نقشه 250000/1 پیوست ایجاد و تاسیس شود .
ب ـ بخش محمد یار به مرکزیت شهر محمد یار به مرکزیت شهر محمد یار از ترکیب دهستانهای حسنلو و المهدی در تابعیت شهرستان ، نقده ایجاد و تاسیس شود .
ج ـ روستاهای قارتا ـ گلوان ـ بالقچی ـ بانیر آباد ـ شاوله از دهستان سلدوز منتزع شده و به دهستان بیگم قلعه بخش مرکزی شهرستان نقده ماحق شوند .
د ـ دهستان هق در تابعیت بخش اشنویه به مرکزیت روستای هق مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای صوفیان ـ قلاتیان ـ کانی رش ـ باب خالد آباد ـ دورود ـ مامدان ـ میرآباد ـ هق ـ شیخان ـ تاژان دره ـ بطریان ـ کانی کسیل ـ پی قلعه منتزع شده از دهستان اشنویه جنوبی و روستاها ، مزارع و مکانهای بیمضرته ـ کانی سرخ ـ سنگان ـ خورشت ـ پوش آباد منتزع شده از دهستان اشنویه شمالی مطابق نقشه 250000/1 پیوست ایجاد و تاسیس شود.
هـ ـ بخش نالوس به مرکزیت روستای نالوس از ترکیب دهستانهای اشنویه جنوبی و هق در تابعیت شهرستان نقده ایجاد و تاسیس شود.
و ـ شهرستان اشنویه به مرکزیت شهر اشنویه از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان آذربایجان غربی ایجاد و تاسیس شود .
1 ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر اشنویه متشکل از دهستانهای اشنویه شمالی و دشت بیل .
2 ـ بخش نالوس .
این تصویبنامه در تاریخ 5/10/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/18
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :