جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 558 ـ ق - 10/10/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تفسیر ماده 84 دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 20/9/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 111121 - 16/10/1375
وزارت امور اقتصادی و دارائی
قانون تفسیر ماده 84 دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/10/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 558 ـ ق مورخ 10/10/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

موضوع استفسار
آیا منظور از اعتبارات مصوب برای وزارت جهاد سازندگی در ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، شامل مؤسسات و سازمانهای تابعه و وابسته به آن که در پیوستهای قوانینی بودجه سالانه دارای ردیف طرحهای عمرانی هستند نیز می باشد ؟
نظر مجلس
ماده واحده ـ با توجه به هناوین طرحهائی که طبق اخیر ماده 84 دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود. منظور از عبارت وزارت جهاد سازندگی مندرج در ماده یاد شده ، وزارت سازندگی و مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارت مزبور که در اجرای طرحهای مذکور و برعهده آنها قرار می گیرد ، می باشد .
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/10/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15115
تاریخ تصویب :
1375/09/20
تاریخ ابلاغ :
1375/10/29
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :