جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 31868/ت 24920ه 10/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1677-33 مورخ 17/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- و بند(ل )تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
بند(2) تصویب نامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجام تعهدات ، موضوع تصویب نامه شماره 33767/ت 325ه مورخ 12/7/1371بشرح زیر اصلاح می شود:
2- تضمین انجام تعهدات 0
2-1- میزان تضمین انجام تعهدات در امور ساختمانی ، باربری وفروش ماشین آلات معادل پنج درصد(5%) مبلغ مندرج در پیمان و در مورد سایر معاملات به میزان ده درصد(10%) می باشد که به یکی از صورتهای زیر از سوی پیمانکار نزد کارفرماتودیع می شود0 همچنین دستگاه مناقصه گزار باید در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد(5%) مذکور از هر پرداخت معادل ده درصد(10%) کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور نماید0
الف - سپدره نقدی که باید به حساب بانکی کارفرماوارزیرنماید0
ب - ضمانت نامه بانکی 0
پ - ضمانت نامه های صادر شده از طرف موسسات اعتباری غیر بانکی و بانکهای خصوصی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند0
ت - واریز نامه های ارزی صادراتی به قیمت روز0
ث - مطالبات قانونی قطعی شده قراردادها به میزان موردتائید دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط0
ج - وثیقه ملکی معادل نوددرصد(90%) ارزش کارشناسی رسمی آن 0
چ - اوراق قرضه دولتی 0
ح - اسناد خزانه 0
خ - اوراق مشارکت (بی نام ) منتشر شده از سوی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی )0
د- سهام شرکتهای سهامی عام پذیرتفه شده در بورس اوراق بها دار تهران به ماخذ هفتاد درصد(70%) ارزش روز آن 0
ذ- ضمانتهای صادر شده توسط شرکتهای عمده سرمایه گذاری برای شرکتهای سرمایه پذیری که بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها متعلق به شرکت سرمایه گذار باشد، نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت مل ینفت ایران و000
تبصره - جزءهای (پ ) تا (ذ) این بند تا زمانی قابل اجراخواهد بود که حکمی مشابه بند (ال ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور در سنوات آتی در قوانین پیش بینی شده باشد0
2-2- میزان تضمین انجام تعهدات در انعقاد پیمانهای سی الی هفتاد میلیارد ریال ، برای سی میلیارد ریال مانند بند (2-1) و نسبت به مبلغ مازاد بر آن ، دو نیم درصد(5/2%) به صورت سفته با ظهرنویسی صاحبان امضاء مجاز پیمانکار0
2-3- میزان تضمین انجام تعهدات در انعقاد پیمانهای هفتاد میلیارد ریال و بالاتر، برا یهفتاد میلیارد ریال مانند بند(2-2) و نسبت به مبلغ مازاد برآن ، یک و نیم درصد(5/1%) یکی از انواع تضمین های موضوع بند(2-1)و سه ونیم درصد (5/3%) به صورت سفته با ظهرنویسی صاحبان امضای مجاز پیمانکار0
2-4- دستورالعمل مربوط به مقررات نحوه تودیع ، نگهداری و استرداداوراق موضوع بند(2-1) این تصویبنامه حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومتشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان بورس اوراق بهادار تهران تهیه و برای اجراء اعلام می گردد0 تا ابلاغ دستورالعمل یاد شده ، دستگاه های اجرایی می توانند با تشخیص خوداز تضمین های موضوع جزءهای (پ ) تا (ذ) استفاده نمایند0
2-5- سایر مراتب مربوط به تضمین انجام تعهدات از جمله مدت اعتبار، چگونگی تمدید یا استردادومانند آن تابع مفاد پیمان و شرایط عمومی پمیانو مقررات مربوط می باشد0
دستگاه های اجرایی می توانند در مورد خدمات مهندسی مشاور و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و مدیریت اعم از قراردادهای منعقده شده یا قراردادهایی که درآینده منعقد می شود به جای ضمانت نامه بانکی ، سفته با امضاء مجاز شرکت مربوط را به عنوان تضمین باز پرداخت مبالغ کسر شده در مورد حسن انجام تعهدات و نیز تادیه مبالغ پیش پرداخت بپذیرند0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16491
تاریخ تصویب :
1380/07/04
تاریخ ابلاغ :
1380/07/18
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :