جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 31978/ت 24161ه 10/7/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1660/319-8427/105 مورخ 19/11/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماه یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماه 1- در این آئین نامه ،اصطلاحات زر در معانی مربوط به کار می روند:
الف - سازمان : سامزان مدیریت و برنامه ریزی کشو-0
ب - قانون برنامه (برنامه ): قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ج - قوانین بودجه سنواتی : قوانین بودجه هر یک از سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلایم ایران 0
د- بانک مرکزی : بانک مرکزی ایران 0
ه- وجو اداره شده : وجوهی که از محل بودجه عمومی براساس ضوابط این آئین امه و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدفهای پیش بینی شده در اختیار بانکهای عامل قرار می یگرد0
و- واگذارنده اعتبار: دستگاه ارجایی که طبق مقررات قانون بودجه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعبترا به بانک عامل را به عهده دارد0
ز- بانکهای عامل : بانکهای تخصصی وتجاری دولتی که توسط بانک مرکزی برای عاملیت اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه به واگذارنده اعتبار اعلام می گردند0 این بانکها در هر یک ازسالهای برنامه با توجه به اولویت ایجاد فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف توسط واگذارنده اعتبار تعیین خواهند شد0
تبصره - در اجرای این قانون بخشی از وجوه اداره شده می تواند توسط صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون با تائید بانک مرکزی ایران پرداخت گردد0
ماده 2،- توزیع بخشی و استانی وجوه اداره شده ای ک درقوانین بودجه سنواتی برای تحقق هدفهای ماده (54) قانون برنامه منظور می شوند، همچنین میزان یارانه سود وکارمزد تسهیلات در بخشها ومناطق مختلف کشور در چارچوب مقررات قانونی مربوط و حدود اختیارات دولت ، در آئین نامه های اجرایی ذیربط پیش بینی خواهدشد
ماده 3 - سازمان موظف است در هر یک از سالهای برنامه اقدامات زیر را در مورد وجوه اداره شده ای که برای تحقق ماده (54) قانون برنامه (اعم از ملی و استانی ) در قوانین بودجه سنواتی پادار می گردد، انجام دهد:"
الف - تدوین پیش نویس آئین نامه های اجرایی مرتبط با (وجوه اداره شده ) در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و ارائه آن به هیات وزیران بای تصویب 0
ب - تدوین وابلاغ دستورالعملهای ذیربط در چارچوب مقررات مربوط0
ج - توزیع وجوه اداره شده ای ک هدر قوانین بودجه سنواتی به شکل متمرکز منظور شده و واگذارنده اعتبار مشخص نگردیده است 0
ماده 4- دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است در هر یک از سالهای بنرامه ، اقدامات زیر را در مورد وجوه اداره شده ای که برای تحقق ماده (54) قانون بنرامه (اعم از ملی واستانی ) در قواننی بودجه سنواتی پادار می گردد، انچام دهد:
الف - تهیه و تنظیم موافقت نامه و مبادله آن طبق مقاد ماده (19) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351
ب - تعیین بانک یا بانکهای عمل با رعایت مفاد ماده (1) این آئینامه 0
ج - تدوین وابلاغ دستورالعملهای ذیربط در چارچوب مقررات مربوط0
د- انعقاد قراردادعاملیت با بانکهای عام 0
ه - پرداخت وجوه اداره شده به بانکهای عامل 0
و - ارائه گزارش نهایی عملکرد به هیات وزیران و سایرمراجع ذیربط در مقاطع مشخص شده در مقررات مربوط 0
ز - نظارت عملیاتی بر تمام مراحل اجرایی مربوط به وجوه اداره شده ، شامل چگونگی بررسی طرحهای پیشنهادی نحوه پرداخت تسهیلات چگونگی اجرای آئین نامه ها و دستورالعملها و قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل 0
ماده 5- وجوه اداره شده ای که د رقوانین بودجه سنواتی مربوط به سالهای برنامه برای تحقق هدفهای پیش بینی شده در ماده (54) قانون برنامه پادار می گردد، پس از این که توسط ذیحساب دستگاه واگذارنده اعبتار در اختیار بانکهای عامل قرار گرفت ، به هزینه قطعی منظور می گردد0
تبصره - بانک عامل موظف است در مورد چگونگی وصول ومصرف مجدد اقساط وصولی تسهیلات اعطایی ، طبق مفاد قرارداد متبادله با واگذارنده اعتبار اقدام نماید0
ماده 6- در جهت تحقق هدفهای برنامه در مورد حفظ و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران ( ماده 57 قانون برنامه ) ایثارگران در استفاده از اعتبارات موضوع این آئین نامه ازاولویت برخوردارند
ماده 7- سهم آورده متقاضی دریافت تسهیلات موضوع این آئین نامه و تسهیلات سهم بانک عامل بابت تسهیلات اعتباری یاد شده برای حمایت از صنایع کوچک واشتغال زا در قرارداد فی مابین دستگاه واگذارنده اعتبار و بانک عامل تعیین می شود0
ماده 8- اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال در اعطای تسهیلات از مجل وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه ومراحل اجرایی آن الزامی است 0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16491
تاریخ تصویب :
1380/07/04
تاریخ ابلاغ :
1380/07/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :