جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 32240/ت 25152ه 11/7/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1905/م /103 مورخ 3/6/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ی ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور،تصویب نمود:
ماده (25) آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 4992/ت 24475 ه مورخ 11/2/1380 بشرح زیر اصلاح می گردد:
1- در ماده یاد شده عبارت (سرمایه در گردش واحدهای مرغداری و وارد کنندگان دان مرغ ) به عبارت (سرمایه در گردش واحدهای مرغداری و واردکنندگان نهادهای طیور) تغییر می یابد0
2- تبصره ماده (25) به عنوان تبصره (1) اصلاح ومتن زیر به عنوان تبصره های (2) و (3) به ماده یاد شده الحاق می گردد0
تبصره 2- دوره مصرفه و بازپرداخت اعتبارات سرمایه درگردش مزارع مرغ تخم گذار، اجداد و مادر مدت یکسال پس از عقد قرارداد تعیین می گردد0
تبصضه 3- نرخ سود وکارمزد تسهیلات بانکی تشکلهای مرغداری مانند تعاونیها واتحادیه های تولیدی که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده های طیور می کنند، نرخ بخش کشاورزی می باشد0 نرخ سود وکارمزد سایر واردکنندگان براساس نرخ بخش خدمات محاسبه خواهدشد
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16491
تاریخ تصویب :
1380/07/01
تاریخ ابلاغ :
1380/07/18
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
سازمان ملی جوانان
موضوع :