جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 20/125415 /ت 14490 هـ - 28/11/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/11/1375 به استناد ماده 51 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ تصویب نمود :
کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که مقررات خاصی در زمینه بیمه ماموران ثابت خارج از کشور ندارند، موظفند آن دسته از کارکنان خود را که برای مدت بیش از سه ماه به ماموریت خارج از کشور اعزام می شوند ، همچنین افراد تحت تکفل انها را ـ در صورت همراه بودنشان ـ نزد شرکت های بیمه معتبر در کشور محل اقامت آنان بیمه کنند .
در صورتی که در کشور محل ماموریت چنین شرکت هائی وجود نداشته باشد ، اشخاص یاد شده برای دریافت هزینه هائی مربوط و برخورداری از تسهیلات موضوع این تصویبنامه ، بایداصل اسناد هزینه معالجه و مراجعه به مراکز درمانی کشور محل اقامت خود را پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل یاد شده برای دستگاه دولتی متبوع خود ارسال کنند .
از مجموع حق بیمه یا هزینه معالجه ، هفتاد و پنج درصد توسط دستگاه دولتی و باقیمانده ان توسط مامور پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15146
تاریخ تصویب :
1375/11/17
تاریخ ابلاغ :
1375/12/07
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :