جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 20/125322/ت 17598 ک - 27/11/1375

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 14/11/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنما به پیشنهاد شماره 9527/42/4/1 مورخ 15/10/1375 وزارت کشور ، به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و در اجرای مواد 4 و6 و7 قانون یاد شده تصویب نمودند :
تغییرات زیر در استان انجام شود :
1 ـ روستای گوجهر از دهستان راور بخش راو شهرستان کرمان متنزع شده و بهدهستان جور بخش کوهبنان شهرستان زرند ملحق شود .
2 ـ روستاها ، مزارع و مکان های زیر دهستان خنانان بخش مرکزی شهرستان رفسنجان متنزع شده و به دهستان کویرات بخش چترود شهرستان کرمان ملحق شوند .
بی بی حیات ـ تلمبه اکبر ـ ده زیر ـ دهنوـ کم سفید ـ ده حسین رجب ـ ده عبدا.. ـ کهن ـ ده مهدی ـ گرشک ـ مرغداری یدا…ـ عسکری ـ حسین آباد ـ نجف آباد ـ باقر آباد ـ باغ بی بی ـ شستوئیه ـ ده سید ـ علی آباد ـ ندنوـ گودلاسیاه ـ چناور ـ ده اکبر ـ ده شیخ زینل ـ ماهرینو ـ ده جان ـ پدنوئیه ـ ـ چشمه شوروـ احمد آباد ـ حسن آباد ـ دهفهر و دوئیهـ متکشان ـ آب زردو ـ آبدشتو ـ مرغداریهای ـ گودنظر الهی ـ چاه قاسم ـ ده یحئی ـ وهجگوئیه .
3 ـ دهستان حتکن از بخش مرکزی شهرستان زرند متنزع شده و به بخش چترود شهرستان کرمان ملحق شود .
4 ـ بخش کوهساران به مرکزیت روستای هجدک از ترکیب دهستان های :
حتکن ـ هروز ـ حرجند ـ در تابعیت شهرستان کرمان ایجاد و تاسیس شود .
5 ـ شهرستان راور به مرکزیت شهر راور از اترکیب بخش های زیر ایجاد و تاسیس شود :
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر راور.
ب ـ بخش کوهسازان .
6 ـ روستای زنگی آباد مرکز دهستان زنگی آباد تابع بخش مرکزی شهرستان کرمان به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر زنگی آباد شناخته شود .
7 ـ نقاط جغرافیائی کاظم آباد ـ دهنو از توابع دهستان کویرات بخش چترود کرمان د رهم ادغام و به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر کاظم آباد شناخته شود.
8 ـ نقاط جغرافیائی محلی آباد ـ کوثر ریز از توابع دهستان قناتغستان بخش ماهان شهرستان کرمان در هم اذ=دغام و به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر محلی آباد شناخته شود .
9 ـ نقاط جغرافیای حسین آباد امین ـ داوآباد ـ تلمبه ناصریه ـ تلمبه جمشید آباد از توابع دهستان حسین آباد بخش انار شهرستان رفسنجان در هم ادغام و به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر حسین آباد شناخته شود .
این تصویبنامه در تاریخ 17/11/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15146
تاریخ تصویب :
1375/11/14
تاریخ ابلاغ :
1375/12/07
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :