جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 20/125773 - 30/11/1375

وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع ، وزارت کشور وگمرک جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که براساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 40214 /ت 287 هـ مورخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر ابلاغ میگردد.
در جلسه مورخ 20/8/1375 ستاد پشتیبانی برنامه بازار ، نحوه صدور سند ترخیص خودروهای واگذار شده مصوبه شماره 4466 ـ 74 /م مورخ 2/7/1374 مطرح و به شرح زیر تصویب رسید .
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مشخصات کامل اتومبیلهای موضوع مصوبه فوق الذکر را به تفکیک به کمیته فروش ارائه نماید سپس براساس فرم واگذاری که توسط نماینده ستاد در کمیته فروش تنظیم و امضاء نسبت به تحویل و تحول خودروهای مزوبر به هر یک از اشخاص یا دستگاههای خریدار مندرج در فرم واگذاری اقدام نماید .
شماره گذاری خودروهای به نام شخص یا دستگاه خریدار براساس فرم واگذاری و صورتمجلس تحویل و تحول مذکور صورت خواهد گرفت .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15150
تاریخ تصویب :
1375/08/20
تاریخ ابلاغ :
1375/12/12
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :