جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 13784 /دش /1 - 1/12/1375

کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی
شورایعالی اداری درهفتاد و دومین جلسه مورخ 9/11/1375 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ردیف هستم بند ب تبصره 31 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که براساس مصوبات شورایعالی اداری ادغام ، منحل ، واگذار یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود ، تصویب نمود :
ماده 1 ـ با کارکنان دستگاههای که در اجرای مصوبات شورایعالی اداری ادغام ، منحل ، واگذاری و یا تمام یا بخشی از وظایف و فعالیتهای آنها به دستگاههای دیگر منتق شده یا مس شوند براساس این ضوابط رفتار خواهد شد .
ماده 2 ـ عدم اشتغال به خدمت کارکنان در تاریخ ادغام ، انحلال ، انتقال یا واگذاری دستگاه در کلیه مواردی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع نشده باشد مانع از اجرای این ضوابط درباره آنان نخواهد بود .
تبصره ـ آن عده از کارکنان دستگاهها که رابطه استخدامی آنان در تاریخی مقدم بر انحلال ، ادغام ، انتقال ، یا واگذاری قطع شده است ، مشمول مقررات این ضوابط نخواهد بود .
ماده 3 ـ در مورد انحلال یا واگذاری دستگاه به بخش غیر دولتی ، پرونده های اتهامی مطروحه در مورد کارکنان به هیات رسیدگی به تخلفات اداری همان وزارتخانه ارجاع می گردد و هیات مزبور صالح به امر رسیدگی به تخلفات اداری آنان خواهد بود و تعیین تکلیف این قبیل کارکنان موکول به صدور حکم قطعی در هیات مربوط خواهد بود .
ماده 4 ـ در موارد انحلال ، ادغام ، انتقال و واگذاری ، ماموریت مستخدمین سایر دستگاهها که به عنوان مامور در دستگاههای موضوع ماده 1 خدمت می نمایند ، خاتمه یافته تلقی می شود و به دستگاه متبوع خود اعاده خواهند شد .
تبصره ـ در موارد ادغام و انتقال ، در صورت نیاز و تقاضای دستگاه جدید ماموریت مستخدمین با رضایت آنان ادامه خواهد یافت .
ماده 5 ـ در هر یک از دستگاههائی که منحل یا واگذار شده یا میشوند هیاتی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیل تشکیل میگردد ، تا براساس قوانین و مقررات مروبط حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تعیین تکلیف کارکنان دستگاههای مزبور اقدام نمایند .
1 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
2 ـ سازمان برنامه و بودجه
3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
4 ـ وزارت کار و امور اجتماعی
5 ـ دستگاه مربوط
تبصره 1 ـ کارکنان فوق الذکر تا زمان تعیین تکلیف (حداکثر به مدت شش ماه ) از حقوق و فوق العاده های مستمر استفاده خواهند نمود .
تبصره 2 ـ ساماندهی و تشکیل جلسات هیات مذکور و نظارت و پیگیری در امور مربوط با دبیرخانه شورایعالی اداری خواهد بود .
ماده 6 ـ چنانچه به خدمت مستخدمین دستگاههائی که واگذار یا منحل می شوند در سایر دستگاهها نیاز باشد طبق مقررات مربوط به آن دستگاههای منتقل خواهند شد .
ماده 7 ـ سایر مستخئمین دستگاههای منحله یا واگذار شده که در زمان تغییر وضعیت دستگاه به هر ترتیب واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات جاری و مورد عمل مربوط باشند ، بدون تقاضای آنان بازنشسته می شوند.
ماده 8 ـ مستخدمینی که واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات مربوط نباشند با پرداخت خسارت پایان خدمت به میزان مقرر در بازخرید سنوات خدمت ، به خدمت آنان خاتمه داده می شود .
ماده 9 ـ در موارد انحلال ، یا واگذاری دستگاه ، وجوه و مطالبات مستخدمین تماما از محل اعتبار وزارتخانه مربوط ( وزارتخانه ای که دستگاه منحله یا واگذار شده به آن وابسته بوده است ) تامین و به علاوه موارد ذیل پرداخت خواهد شد :
1 ـ کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین موضوع ماده 7 این ضوابط و همچنین مستخدمین بازنشسته ، از کارافتاده و وزارت وظیفه بگیر قبلی براساس شرایط و ضوابط مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
2 ـ پاداش پایان خدمت براساس قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 به مستخدمین موضوع ماده 7 این ضوابط .
3 ـ عیدی (پاداش پایان سال ) بازنشستگان ، از کارافتادگان و وراث وظیفه بگیر دستگاههای موضوع این ماده
ماده 10 ـ در موارد ادغام و انتقال ، دستگاه دولتی که ادغام درآن صورت گرفته و یا انتقال به آن انجام شده است با کارکنان رسمی و ثابت انتقال یافته مطابق مقررات استخدامی مورد عمل خود رفتار خواهد کرد . مستخدمین موضوع این ماده در صورت تمایل ، کماکان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشول مقررات قبلی خود خواهند بود.
تبصره ـ در صورتی که مجموع حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مشمول این ماده از مجموع حقوق و فوق العاده های مستمر قبلی آنان کمتر شود ، مابه التفاوت مربوط به آنان پرداخت می گردد وهر گونه افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر بعدی ت استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد .
ماده 11 ـ با کارکنان غیر رسمی به یکی از صورت زیر رفتار خواهدشد :
1 ـ در صورت انحلال دستگاه ، خدمت کارکنان غیر رسمی خاتمه می یابد و به ازاء هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق به آنان به عنوان پاداش پایان خدمت و غزامت اخراج پرداخت خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل یک سال سابقه خدمت به طور متوالی یا متناوب درآن دستگاه داشته باشند . در مورد کارگران مشمول قانون کار طبق مقررات کار رفتار خواهد گردید . چنانچه این کارکنان حسب مقررات استخدامی مربوط یا مفاد قرارداد منعقده دارای مرخصی ذخیره شده باشند ، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.
2 ـ در صورت واگذاری دستگاه یابخشی از وظایف و امور ان به بخش غیر دولتی به شرح ذیل عمل خواهد شد :
در صورت نیاز بخش غیر دولتی این کارکنان با حفظ سوابق خدمتی خود به خدمت دراین واحدها ادامه خواهد داد و در غیر این صورت به خدمت آنان خاتمه داده می شود و مطابق بند 1 این ماده با آنان رفتار خواهد شد .
3 ـ در صورت انتقال بخشی از وظایف دستگاهی به دستگاه دولتی دیگر یا ادغام دو یا چند دستگاه دولتی در یکدیگر :
الف ـ چنانچه به خدمت آنان دردستگاه جدید میاز باشد دستگاه مزبور مطابق مقررات مورد عمل خود در خصوص مستخدمین غیر رسمی ، بدون نیاز به کسب مجوز مجدد ، اقدام به انعقاد قرارداد با آنان خواهد نمود .
ب ـ در صورت عدم نیاز ، خدمت آنان خاتمه یافته تلقی می شود ومطابق بند 1 این ماده با آنان رفتار خواهد شد .
ماده 12 ـ وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی مربوط حسب مورد مسؤول اتجرای این مصوبه می باشند .
ماده 13 ـ سازمان برنامه وبودجه اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه را در بودجه کل کشور پیش بینی خواهد کرد .
ماده 14 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر حسن اجرای این مصوبه نظارت نموده و حسب مورد ، گزارشهای لازم را به شورایعالی اداری ارائه می نماید .
معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری ـ سید محمد میر محمدی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15154
تاریخ تصویب :
1375/11/09
تاریخ ابلاغ :
1375/12/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :