جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 126672/ت 17747هـ - 8/12/1375
وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1375 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ب) تبصره 21 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ وجوه لازم برای خرید وسایل ، لوازم ، مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی موردنیاز طرحهای عمرانی و موضوع بند (ب) تبصره 21 قانون بودجه سال 1376 کل کشور بنا به دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نمانیدگان مجاز از طرف انها با توجه به امکانات خزانه و در قالب اعتبارات تخصیص یافته حداکثر تا میزان ده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد اعتبار مصوب سال جاری هر یک از طرحهای عمرانی استانی در مقابل درخواست وجه در اختیار دستگاه اجرائی مروبط قرار می گیرد تا به شرح سایر مواد این آئین نامه هزینه گردد .
ماده 2 ـ وجوه موضوع این آئین نامه به حساب جداگانه ای که توسط خزانه برای دستگاه اجرائی در شعبه حسابهای دولتی بانک طرف حساب دستگاه اجرائی افتتاح می شود . واریز خواهد شد.
ماده 3 ـ وجوه موضوع این آئین نامه حتی الامکان برای سفارش لوازم ، ماشین آلات ، مصالح و تجهیزاتی به کار می رود که برای ساخت یا تحویل آنها از طرف سازنده یا فروشنده ، مدت زمانی تعیین می شود و دستگاه اجرائی یابد براساس برنامه زمان بندی اجرای کار ، قبلا نسبت به سفارش آنها اقدام کند .
ماده 4 ـ دستگاههای اجرائی براساس برنامه زمان بندی اجرای کار ، نسبت به سفارش مصالح با تهیه پیش فاکتور و یا انعقاد موافقتنامه از طریق مورد تایید خود اقدام می نمایند . وجوه لازم برای انجام سفارش ها با دستور پرداخت دستگاه اجرائی ، به حساب فروشنده واریز می شود .
تبصره ـ در مواردی که برحسب لزوم و بنا به توصیه دستگاه اجرائی ، پیمانکاران مستقیما به منابع تامین اقلام موضوع این آئین نامه که مورد تایید دستگاه اجرائی باشد مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقاد موافقتنامه بنام خود اقدام و پیش فاکتور یا موافقتنامه دستگاه اجرائی تسلیم می نمایند ، وجوه لازم برای سفارش آنها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرائی به حساب فروشنده واریز و به شرح ماده 6 این آئین نامه به حساب منظور می شود .
ماده 5 ـ دستگاههای اجرائی براساس برنامه زمان بندی اجرای کار و پیشرفت عملیات آن ، حواله تحویل اقلام مورد نیاز را از محل اقلام سفارش شده در اختیار پیمانکاران یا واحدهای امانی ذیربط قرارداده و هزینه آن را حسب مورد به شرح مواد 6 و 7 این آئین نامه به حساب منظور می نمایند .
ماده 6 ـ هزینه های تهیه اقلام موضوع این آئین نامه در قراردادهای پیمانکاری به شرخ زیر به حساب منظور می شود :
الف ـ هزینه های ابزار اجرای کار ، از قبیل ، وسایل و لوازم و ماشین آلات کارگاهی و قطعات یدکی به میزان هزینه تمام شده و به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود .
ب ـ هزینه تهیه مصالح ، (به استثنای سیمان و آهن آلات ) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود . بهای سیمان و آهن آلات بر طبق دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه ( مربوط به روش محاسبه مابه التفاوت نرخ آهن آلات و سیمان ) به حساب بدهی پیمانکاران منظور می شود . در موارید که هزینه تمام شده ، تهیه آهن آلات و سیمان بیش از میزانی باشد که طبق دستورالعملهای یاد شده باید به حساب بدهی پیمانکار گذاشته شود ، مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح مربوط منظور می شود .
ماده 7 ـ هزینه های تهیه اقلام موضوه این آئین نامه در کارهای امانی و قراردادهای پیمانکاری که به موجب قرارداد تهیه اقلام خریداری شده به عهده کارفرما است و به میزان تمام شده به حساب قطعی طرح منظور می شود .
ماده 8 ـ اقلام موضوع این آئین نامه باید پس از تحویل توسط فروشنده ، به کارگاه حمل شود . مصالح و لوازم مصرفی و قطعات یدکی در کار به مصرف خواهد رسید و ماشین آلات که حواله به نام پیمانکار صادر می گردد تا تادیه بدهی او به مارفرما در رهن کارفرما بوده وسند ان به منظور جلوگیری از هر نوع انتقال مالکیت برای مدت پنج سال نزد کارفرما نگهداری خواهد شد .
ماده 9 ـ در قراردادهای پیمانکاری پس از تحویل مصالح به کارگاه ورود آنها با حضور دستگاه نظارت ، صورت مجلس شده و بهای ان براساس نرخهای مندرج در قرارداد آنها در اولین صورت وضعیتی که پس از ورود مصالح به کارگاه تنظیم می شود ، منظور می گردد .
ماده 10 ـ مبالغ بدهی پیمانکاران بابت خرید ماشین آلات و قطعات یدکی به میزانی که توسط دستگاه اجرائی تعیین می شود از صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود . بدهی یاد شده باید تا پایان سال مالی واریز شود .
ماده 11 ـ مبالغ بدهی پیمانکاران بابت دریافتی به تناسب مقادیری از مصالح که در صورت وضعیت منظور می شود باید از صورت وضعیت پیمانکار کسر شود .
ماده 12 ـ چنانچه مصالح لوازم ، قطعات یدکی و ماشین آلات ساختمانی که پیمانکار بابت آنها بدهکار است به عللی تا پایان سال تحویل پیمانکار نشود بدهی پیمانکار با سرفصل پیش پرداخت خرید اقلام یاد شده ، به سال بعد منتقل می شود .
ماده 13 ـ در مورد خریدهائی که اقلام مربوط به انها تا پایان سال مالی تحویل نگردد و حواله آنها نیز در اختیار قرار داده نشده باشد ، بدهی واحدهای تولیدی یا منابع تامین کننده این نوع اقلام ، تحت عنوان پیش پرداخت طرح مربوط ، به سال بعد منتقل و برابر مقررات واریز می گردد .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15157
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1375/12/21
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :