جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 126668/ت 17744هـ - 8/12/1375
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1385 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و در اجرای تبصره 12 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، آئین نامه اجرائی تبصره مزوبر را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ کمیسیون اجرائی تبصره 12 قانون بودجه سال 1376 به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام الاخیتار وزرا یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مستقل طرف اختلاف تشکیل می شود.
ماده 2 ـ جلسات با دعوت رسمی سازمان برنامه و بودجه و با حضور اعضاء و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرائی حسب مورد تشکیل می شود . عدم حضور نماینده دستگاه اجرائی ذیربط مانع از صدور حکم کمیسیون نخواهد بود .
ماده 3 ـ در مراکز استانها کمیسیون فرعی تبصره 12 با مسئولیت استاندار و دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضویت مدیران کل مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی هر استان تشکیل می گردد و حسب مورد با دعوت از مسئول دستگاه اجرائی ذیربط موضوعات مطروحه در حوزه استان بررسی و نتیجه را به صورت پیشنهاد برای تصمیم گیری و صدور رای به کمیسیون اجرائی تبصره 12 ارسال می گردد .
ماده 4 ـ را یکمیسیون در مورد متصرفان نیروهای مسلح برای اعلام نظر ستاد کل نیورهای مسلح به کمیسیون فرعی این تبصره در ستاد مذکور ارسال و این کمیسیون مکلف است ظرف یک ماه نسبت به آن اعلام نظر نماید . در صورت عدم اعلام نظر در مهلت تعیین شده رای صادره کمیسیون اجرائی تبصره 12 لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 5 ـ مصوبات کمیسوین تبصره 12 با دوسوم آرامعتبر می باشد و در صورت عدم اجرای رای صادره در معلتی که کمیسیون تعیین می نماید ، سازمان برنامه وبودجه مکلف است مبلغ ارزیابی شده مایملک مورد تصرف را از سر جمع اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه متصرف کسر و به بودجه دستگاه ذینفع اضافه نماید تا طبق مقررات نسبت به خرید یا احداث مایملک مورد نیاز اقدام نماید .
تبصره ـ در مواردی که دستگاههای ذینفع از بودجع عمومی استفاده نمی نمایند وزارت امور اقتصادی و دارائی نمکلف است مبالغ ارزیابی شده موضوع رای کمیسوین را از سرجمع اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه متصرف کسر و در وجه دستگاه ذینفع واریز نماید . در این صورت تغییر نام سازمان استفاده کننده در دفاتر مربوط در وزارت امور اقتصادی و دارائی اعمال خواهد شد .
ماده 6 ـ وزارت مسکن و شهرسازی (ادارات کل تابع آن در استانها ) مکلف است ، در اجرای ماده 5 این آئین نامه حسب مورد اماکن مشمول ماده 5 را به ماخذ ارزش روز ، ارزیابی نموده و به کمیسیون اجرائی تبصره 12 و یا کمیسیون فرعی در استانها ارائه نماید .
ماده 7 ـ به منظور تامین هزینه های کارشناسی و سایر هزینه های ضروری دبیرخانه کمیسیون تبصره 12 ، اعتباری معادل یکصدو میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف 503001 در اختیار کمیسیون مندرج در ماده (1) این آئی نامه قرار می گیرد تا در موارد ضروری به مصرف برسد .
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15157
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1375/12/21
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :