جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 126666/ت 17750 هـ - 8/12/1375
وزارت نیرو ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1375 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در کلیه صورتحسابهای مربوط به مصارف برق از ابتدای سال 1376 کلیه مشترکین یه استثنای انشعابات کشاورزی ، خانگی روستائی ، مساجد و حسینیه ها و انشعابات با مصرف کمتر از 150 کیلووات ساعت در ماه ، ماهانه مبلغ 500 ریال به عنوان آبونمان سازمان صدا و سیما در ردیف جداگانه ای درج و همزمان با وصول وجوه برق مصرفی ، مبالغ مزوبر رانیز وصول کنند .
ماده 2 ـ وجوه حاصل از اجرای ماده یک این آئین نامه همه ماهه باید بوسیله شرکت توانیر به حسابی که خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد کرد واریز شود .
ماده 3 ـ
معادل 100% در آمد موضوع این تبصره از محل ردیفهای مربوط ، تا مبلغ سی و نه میلیارد و چهارصد و هفتادو یک میلیون ریال مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا به منظور افزایش کمی و بهبود کیفی برنامه های شبکه های سراسری سیما و نیز گسترش پوشش شبکه های رادیوئی و تلویزیونی و ایجاد شبکه های جدید ، به مصرف برسد .
ماده 4 ـ دستور العمل چگونگی حساب فی مابین شرکتهای فوق الذکر و سازمان صدا و سیما، هچنین محاسبه و پرداخت کارمزد ، بنا به تفاهم نامه مشترک وزیر نیرو و رئیس سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15157
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1375/12/21
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :