جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 126671/ت 17738هـ - 8/12/1375
وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1375 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بن (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا می وشد ، مشمول بند (ی) تبصره یاد شده بود ومصرف آن طبق مقررات این آئین نامه خواهد بود .
ماده 2 ـ برای واریز هدایای نقدی موضوع این آئین نامه ، حساب بانکی نزد شعب یکی از بانکهای مجاز توسط خزانه بادرخواست ذی حساب و در مورد دستگاههائی که طبق قانون فاقد ذی حساب با درخواست مسؤول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده یا خواهد شد افتتاح می شود و هر یک از دستگاههای مذکور مکلفند کلیه وجوه اهدائی موضوع ماده(1) این آئین نامه را به حساب مذکور واریز نماید .
تبصره ـ مانده وجوه مصرف نشده موضوع تصویبنامه شماره 72962/ت 483هـ مورخ 17/12/1373 از تاریخ ابلاغ این آئین نامه به حسابهای مفتوح یاد شده منظور می شود و براساس مفاد این آئین نامه قابل خواهد بود.
ماده 3 ـ وجوه مربوط به هدایا برای مصارف خاص پس از واریز به حساب یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذی حصاب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده است .
ماده 4 ـ هدایای نقدی اهدا شده موضوع این آئین نامه ، تنها در موارد تعیین شده توسط اهدا کننده قابل مصرف است .
ماده 5 ـ مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل وصدور حواله به عهده وزیر یا بالاترین مقاو دستگاه اجرائی مربوط یا مقامهای مجاز از طرف آنهاست .
ماده 6 ـ نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه وصلاح ، همچنین میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع موضوع تضمین پیش پرداخت و حسن انجام کار و نیز مدارک لازم برای اسناد هزینه های انجام شده از محل وجوه موضوع این آئین نامه مطابق مقررات پپیش بینی شده در قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364 وآئین نامه اجرائی مربوط خواهد بود .
ماده 7 ـ اموالی که از محل هدایای نقدی موضوع این آئین نامه خریداری می شود جزء اموال دولتی محسوب شده ، مشمول مقررات آئین نامه اموال دولتی است .
ماده 8 ـ دستگاههای موضوع ماده (1) این آئین نامه موظفند حسب هدایای موضوع ماده یاد شده را هر شش ماه یک بار به طور جداگانه از حسابهای بودجه برنامه ای تهیه و تنظیم و پس از تایید بالاترین مقام دستگاه ، به همراه اسناد مربوط نگهداری نمایند .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15157
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1375/12/21
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :