جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 126662/ت 16963 هـ - 8/12/1375

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/12/1375 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1282 هـ/ب مورخ 8/5/1375) تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی تبصره 84 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ موضوع تصویبنامه شماره 9492/ت 15821هـ مورخ 22/9/1374 ـ به شرح زیر اصلاح می شود :
1 ـ در ماده 3 ، عبارت قیمت عادله به عبارت قیمت عادله روز تغییر می یابد .
2 ـ در ماده 6 ، پس از عبارت مالکین عبارت با رعایت قوانین افزوده می شود .
3 ـ در ماده 8 ، پس از عبارت وزارت مسکن و شهرسازی عبارت (سازمان ملی زمین و مسکن ) افزوده می شود و عبارت حساب خاصی که با رعایت مقررات از طریق وزارت مذکور تحت عنوان صندوق تبصره 84 افتتاح می شود واریز و هزینه نماید به عبارت خزانه که با رعایت مقررات افتتاح می شود واریز نمایند تغییر میباید.
4 ـ در ماده 9 ، عبارت صندوق تبصره 84 یاد شده به عبارت موضوع ماده 8 این آئین نامه تغییر می یابد .
5 ـ در ماده 11 ، پس از عبارت وزارت مسکن و شهرسازی عبارت (سازمان ملی زمین و مسکن ) افزوده می شود و عبارت از حساب صندوق برداشت می نماید به عبارت از محل بودجه مصوب تامین خواهد نمود تغییر می یابد .
6 ـ در ماده 12 ، پس از عبارت وزارت مسکن و شهرسازی عبارت (سازمان ملی زمین و مسکن ) افزوده می شود و عبارت امکانات صندوق به عبارت اعتبارات و درآمدهای حاصله ناشی از واگذاری اراضی برای طرحهای مسکونی تغییر می یابد .
7 ـ در تبصره 2 ماده 13 ، عبارت با رعایت اعتبارات موجود در صندوق به عبارت با توجه به درامد حاصله ناشی از اجرای تبصره 84 و اعتباراتی که به این منظور در بودجه سازمان ملی زمین و مسکن منظور شده است تغییر می یابد .
مهاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15157
تاریخ تصویب :
1375/12/01
تاریخ ابلاغ :
1375/12/21
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :