جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 126667/ت 17745هـ - 8/12/1375
سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1375 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزء (1) بند ب تبصره 13 قانون بودجه سالل 1376 کل کشور ، آئین نامه اجرائی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ در این آئین نامه عبارتهای اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط بکار می روند :
الف ـ طرح آماری : مجموعه اقداماتی است که منجر به تعهد و تولید آمار از طریق تکمیل پرسشنامه می شود .
ب ـ پرسشنامه : مجموعه ای از سئوالات اماری است که در یک فرم آماری درج شده است ، (معمولا هر پرسشنامه آماری برای درج اطلاعات یک واحد آماری مانند خانوار ، کارگاه ، بهره برداری کشاورزی و غیره در نظر گرفته می شود ) در مورد فرمهای فهرست برداری هر چند سطر آن یک پرسشنامه تلقی می گردد .
ج ـ برگ نقشه : نقشه شهری با مقیاس 1:2500 و با متن 80*60 سانتی متر ( بامساحت سه کیلو متر مربع ) یک برگ محسوب میگردد.
ماده 2 ـ مرکز آمار ایران می تواند برای اجرای طرحهای اماری از کارکنان .احدهای آماری دستگاهها ، معلمین و کادر آموزشی وبهداشتی وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ویژه در نقاط روستائی استفاده نموده و حق الزحمه آنان را علاوه بر حقوق ومزایای دریافتی از دستگاه مربوط براساس مفاد این آئین نامه پرداخت نماید .
ماده 3 ـ استفاده از خدمات مستخدمان دستگاههای اجرائی مشمول ماده 2 این آئین نامه ، پس از کسب نظر موافق دستگاه مربوط توسط مدیر اجرای طرح آمارگیری مرکز آمار ایران یا نماینده مجاز امار ایران در استانها میسر خواهد بود .
ماده 4 ـ ملاک در پرداخت حق الزحمه اجرای طرحهای آماری حجم کار مفید انجام شده ، شامل تکمیل پرسشنامه های آماری ، تهیه یا تکمیل برگه های نقشه و نفر روز مدیریت و نظارت بر اجرای طرح آماری می باشد و مستلزم صدور گواهی کار از جانب دستگاههائی است که در هر مورد مرکز آماری ایران تعیین میکند.
تبصره ـ استفاده از تسهیلات این آئین نامه شامل کارکنان و مدیران مرکز آمار ایران که درراستای انجام وظابف سازمانی خود در اجرای طرحهای آماری ایران دخالت دارند نخواهد شد .
ماده 5 ـ مرکز آمار ایران مجاز است نسبت به پرسشنامه و انجام سایر امور حداکثر تا سقف میالغ بندهای زیر اقدام به پرداخت حق الزحمه نمیاد و غیر از این مبالغ هیچگونه وجهی بابات ایاب و ذهاب ، اقامت ، غذا و هزینه های مشابه پرداخت نخواهد کرد .
الف ـ مامور آمارگیری به ازای تکمیل هر پرسشنامه :
ـ در شهرها ، به غیر از شهر مرکز استان 12000 ریال
ـ در شهر مرکز استان 15000 ریال
ـ در نقاط روستائی 18000 ریال
ـ د رجامعه عشایری 21000 ریال
ب ـ بازبین و ناظر به ازای هر پرشسنامه به ترتیب 1500 و 3000 ریال .
ج ـ به ازای تهیه یا تکمیل هر برگ نقشه برای پرسنل 9600 و برای مسوول گروه نقشه های آماری 12500 ریال .
د ـ مسوول اداری و مالی و مدیر اجرای طرح در قبال هر نفر روز کار مفید به ترتیب معادل 20000 و 50000 ریال
معاون اول ریس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15157
تاریخ تصویب :
1375/11/28
تاریخ ابلاغ :
1375/12/21
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :