جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 124358/ت17725ک - 11/12/1375

ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ 8/11/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماتره 65632/ت409 هـ مورخ 9/11/1373) و در اجرای ماده 10 آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 42890/ت 15003 ک مورخ 23/3/1375 ) تصویب نمودند :
تعرفه های مربوط به هزینه های تخلیه ، بارگیری ، باربری کالای عمومی و کانتینر و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی انزلی به شرح زیر تعیین می شود :
1 ـ تعرفه های مروبط به بخش هزینه های تخلیه ، بارگیری و باربری، مطابق تعرفه های مورد عمل سازمان بنادر و کشتیرانی در اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان .
2 ـ تعرفه مروبط به بخش هزینه های انبارداری کالا و کانتیتر به شرح زیر :
الف ـ هزینه انبارداری کالا
ـ انبارداری از (1) ایل 60 روز هر تن /روز 500 ریال .
ـ انبارداری از 61 الی 120 روز هر تن /روز 400 ریال .
ـ انبارداری از 121 روز به بالا هر تن /روز 300 ریال .
ب ـ هزینه انبارداری کانتینر
ـ انبارداری از (1) الی 60 روز کانتینر 20 فوتی ، هر کانتینر /روز 500/7 ریال.
ـ انبارداری از (1) الی 60 روز کانتینر 40 فوتی ، ه رکانتینر /روز 500/12 ریال
ـ انبارداری از 61 الی 120 روز کانتینر 20 فوتی ، هر کانتینر /روز 6000 ریال.
ـ انبارداری از 61 الی 120 روز کانتینر 40 فوتی ، هر کانتینر /روز 10000 ریال .
ـ انبارداری از 121 روز به بالا کانتینر 20 فوتی ، هرکانتینر /روز 4500 ریال .
ـ انبارداری از 121 روز به بالا کانتینر(40) فوتی ، هر کانتینر/روز 7500 ریال .
این تصویبنامه در تاریخ 2/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/11/08
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :