جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 126685/ت 17398 هـ - 12/12/1375
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان تامین اجتماعی

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1375 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه 1390 /هـ/ب مورخ 19/8/1375 تصویب نمود :
در تبصره ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تأمین اجتماعی ـ موضوع تصویبنامه شماره 3610/ت 16100 هـ مورخ 10/4/1375 ـ عبارت از تاریخ مراجعه و ارائه درخواست کتبی به عبارت حسب درخواست کتبی ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم تغییر مییابد .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/12/08
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :