جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 127186 /ت 17782هـ - 14/12/1375

وزارت تعاون ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1375 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود : متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 کل کشور ( موضع تصویبنامه شماره 1261/ت 16381 هـ مورخ 11/2/1375 ) اضافه می شود :
وزارت تعاون نیز مجاز است نسبت به جابجائی اعتبارات مصرف نشده بخش تعاون بین طرحها اقدام نماید .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15160
تاریخ تصویب :
1375/12/08
تاریخ ابلاغ :
1375/12/25
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
موضوع :